Členky a členovia katedry

Vedúci katedry

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7116
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F 115

Profesori

prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, didaktik katedry, koordinátor pre pedagogickú prax, garant ŠP učiteľstvo histórie v kombinácii - 1. a 2. stupňa (Bc., Mgr.), gestor rozširujúceho štúdia histórie (externé štúdium), odborný garant vzdelávacích aktivít Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí (na obdobie 2017-2021), podpredseda Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, vedúci Centra pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov

Telefónne číslo:
048 446 7120
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
120
prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Garant štúdia UAP dejepis v kombinácii (1.+2. stupeň)

Telefónne číslo:
048 446 7117
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
F 117
prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.

prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.

Vysokoškolský učiteľ, garant ŠP história 1, 2, 3 stupeň

Telefónne číslo:
048 446 7121
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
č. m. F121

Docenti

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7119
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F119
doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť

Telefónne číslo:
048 446 7114, 048 446 7412
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
114, 12
doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.

doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7112
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
112

Odborní asistenti

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7116
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F 115
Mgr. Patrik Kunec, PhD.

Mgr. Patrik Kunec, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, správca katedrovej webovej stránky; katedrový koordinátor pre program Erasmus+ a pre e-learningové vzdelávanie

Telefónne číslo:
048 446 7118
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
1. poschodie, F 118
Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Zástupkyňa vedúceho katedry, katedrová referentka pre vedu, koordinátorka sietí CEEPUS

Telefónne číslo:
048 446 7143
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
143 (1. poschodie)
PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, šéfredaktor časopisu Acta historica Neosoliensia

Telefónne číslo:
048 446 7118
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
118
PhDr. Oto Tomeček, PhD.

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre učiteľské študijné programy

Telefónne číslo:
048 446 7143
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
143

Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Jana Kováčová

Mgr. Jana Kováčová

Sekretárka, referentka pre edičnú činnosť

Telefónne číslo:
048 446 7115, 0915 829 051
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 115
Tomaščíková Jarmila

Tomaščíková Jarmila

Knihovníčka

Telefónne číslo:
048 446 7155
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
111 - Albertynianum

Externí spolupracovníci katedry histórie:  

 

Gabriel Hunčaga, PhD.

PhDr. Gabriel Hunčaga, PhD. - vyštudoval muzeológiu a históriu na Sliezskej univerzite v Opave (1996). V tom istom roku sa stal dominikánom a vyštudoval katolícku teológiu na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach (2004). V roku 2008 ukončil postgraduálne štúdium z odboru "slovenské dejiny" na FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dizertačnú prácu obhájil v roku 2012 v odbore "všeobecné dejiny" na FiF Univerzity Komenského v Bratislave.V rokoch 2000 - 2001 absolvoval študijný pobyt na Viedenskej univerzite a v roku 2017 v Dominikánskom historickom inštitúte (DHI) na Univerzite Svätého Tomáša v Ríme. Od roku 2020 je členom správnej rady DHI, členom edičnej rady ročenky DHI a Univerzity Svätého Tomáša Archivium Fratrum Praedicatorum.Od roku 2011 prednášal na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je spoluzakladateľom záujmovej organizácie Centrum pre štúdium kresťanstva a viceprezidentom Slovenského výboru CIHEC (Commission Internationale d'Histoire et d'Etudes du Christianisme). Výskumne sa venuje vrcholnému stredoveku na latinskom Západe, najmä mendikantským rádom, stredovekej vzdelanosti, náboženským hnutiam a prejavom heterodoxie.

 

Marta Mácelová

PhDr. Marta Mácelová, PhD. - externá pracovníčka Katedry histórie FF UMB, bývalá pracovníčka Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a v rokoch 2005 - 2015 interná pracovníčka katedry histórie FF UMB. V akademickom roku 2015 - 2016 realizuje vyučovanie viacerých predmetov na bakalárskom stupni externého štúdia v študijnom odbore muzeológia (konkrétne predmetov: "Zbierkový fond múzea, systémová dokumentácia, vedecko-výskumná činnosť", "Proseminár z muzeológie", "Úvod do štúdia muzeológie", "Teoretická muzeológia", "Aplikovaná muzeológia", "Medzinárodné dokumenty a právne normy na ochranu kultúrneho dedičstva", "Dejiny Slovenska I - Pravek a dejiny Veľkej Moravy" a "Materiálna kultúra - pamiatky ako hmotné pramene").

 

Mgr. Martina Orosová, PhD. - odborná pracovníčka a vedúca archívu Pamiatkového úradu SR v Bratislave. Výskumne sa venuje evidencii a ochrane kultúrnych pamiatok na Slovensku. Na katedre histórie realizuje vyučovanie predmetu "Pamiatková starostlivosť, ochrana kultúrneho dedičstva a prezentácia" (v odbore externého štúdia muzeológia).