doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.
Katedra histórie


Email: marek.syrny@umb.sk

Profesijná charakteristika

VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

 

doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.

 

 

Vzdelanie                            

 

1997-2003      Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, odbor geografia - história

2003-2006      Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, interné doktorandské štúdium

2005 – získanie titulu PhDr.

2009 – získanie titulu PhD.

2018 – získanie titulu Doc.

 

 

Odborné vedomosti                         

 

- odborné vedomosti súvisiace so štúdiom učiteľského smeru kombinácie geografia – história

- špeciálne odborné vedomosti z oblasti slovenských, resp. svetových dejín v 20. storočí

- odborné vedomosti súvisiace s vyučovaním vysokoškolských predmetov Politické dejiny sveta (1648-1995) a Slovenské dejiny (1780-1993)

 

 

Prax                                                

 

2003    Gymnázium Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici, učiteľ (história) 

2003    ZŠ Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici, učiteľ (dejepis-zemepis)

2005-  Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, historik

2012-2020   Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, vysokoškolský pedagóg

2021- Filozofická fakulta UMB, vysokoškolský pedagóg

 

 

Odborné vedecké zameranie

 

- slovenské dejiny v rokoch 1918-1948 so zameraním na odboj (1939-1944)

- (česko)slovenské povojnové politické dejiny (1945-1948)

- dejiny (česko)slovenského pofebruárového exilu (1948-1968)

- stredoeurópske dejiny v rokoch II. svetovej vojny a v povojnovom období (1938-1948)

 

 

Hlavné vedecko-výskumné výstupy

 

samostatné vedecké monografie:

- Slovenskí demokrati '44-48: kapitoly z dejín Demokratickej strany na Slovensku v rokoch 1944-1948. Banská Bystrica 2010, 403 s.

- Slovenskí komunisti v rokoch 1939-1944: náčrt dejín Komunistickej strany Slovenska v odboji a v Povstaní. Banská Bystrica 2013, 336 s.

 

vedecké monografie v spoluautorstve:

- Tomáš Černák, Marek Syrný: Husák: vrcholy a pády 1945-1951. Bratislava 2018, 363 s.

- Juraj Kalický, Marek Syrný: Zahraničná politika Spojených štátov amerických a Československo po druhej svetovej vojne. Banská Bystrica 2020, 140 s.

 

edície dokumentov

- Marek Syrný - Marian Uhrin (eds.): Situačné hlásenia okresných náčelníkov (september 1944 - február 1945). Banská Bystrica 2012, 201 s.

- Ivan Guba, Marek Syrný (eds.): Jozef Lettrich: publicistika (1945-1948): články, prejavy, rozhovory. Banská Bystrica - Bratislava 2014, 352 s.

 

skriptá

- Slovenské dejiny: 20. storočie, časť. I (1900-1945). Banská Bystrica 2016, 238 s.

 

 

Granty

 

(vedúci riešiteľského kolektívu):

- VEGA č.  1/0160/14: Politické zmeny v rokoch 1945-1948 a ich dopad na povojnovú spoločnosť na Slovensku, doba trvania: 2014-2016

- VEGA č. 1/0379/19: Exil zo Slovenska po komunistickom prevrate roku 1948 – identita, integrácia, asimilácia, doba trvania: 2019-

 

(spoluriešiteľ):

- Grantová agentúra AV ČR č. A-80663-101: KSČ a radikální socialismus v Československu 1918-1989, doba trvania 2003-2006

- VEGA č. 1/0581/15: Identifikácia a podoby protikomunistického odboja na Slovensku v historickom kontexte krajín bývalého východného bloku, doba trvania: 2015-2017

- VEGA č. 1/0655/17: Prienik ideí fašizmu do politickej kultúry Slovenska v 20. - 40. rokoch 20. storočia, ich etablovanie a variácie v kontexte európskeho vývoja, doba trvania: 2017-2019

- VEGA č. 1/0849/17: Banderovci na Slovensku: propagandistické rejdy, antisovietska a protikomunistická činnosť (1945-1948), doba trvania: 2017-2019

- VEGA č. 1/0218/18: 3. odboj (protikomunistická rezistencia) a jeho identifikácia na konkrétnych historických témach, doba trvania: 2018-2020

- APVV-19-0358: Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácích a európskych dimenziách (1905-1945), doba trvania: 2019-  

 

 

Iné

 

- šéfredaktor časopisu Vojnová kronika

- tajomník Redakčnej a vedeckej rady Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici

- člen slovensko-českej a slovensko-rumunskej komisie historikov

 

Kontaktný formulár

=