Vedenie fakulty

 

doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

poverený vykonávaním funkcie dekana

PaedDr. Ivan Očenáš, PhD. 

PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.

prodekan pre pedagogickú činnosť

 

 

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD. 

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.

prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

  

doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD.

prodekan pre rozvoj, informatizáciu a vzťahy s verejnosťou

poverený prodekan pre medzinárodné vzťahy

 

 

 

 

 Ing. Ingrid Bottková

Ing. Ingrid Bottková

tajomníčka

   

doc. Ivan Jančovič, PhD.

predseda AS FF UMB