Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Prijímacie konanie - termíny a poplatky

Bakalárske štúdium

 

Termín podávania prihlášok - 1. kolo:

do 28. februára 2024  - na štúdium v študijnom programe:  učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy

do 31. marca 2024  - na ostatné študijné programy- predĺžené do 30. apríla 2024

                                 

Termín konania prijímacej skúšky - 1. kolo:

od 15. apríla 2024 do 26. apríla 2024 - talentová časť (telesná výchova)

od 10. júna 2024 do 14. júna 2024 - vyhodnotenie scio testov a certifikátov

 

Termín podávania prihlášok - 2. kolo:

od 1. mája 2024 do 31. mája 2024  - na štúdium v študijnom programe:  učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy

 

Termín konania prijímacej skúšky - 2. kolo:

od 1. júla 2024  do 4. júla 2024 - talentová časť (telesná výchova)

 

 

Poplatok za prijímacie konanie:

  • 40,00 € bakalárske štúdium

V prípade podania aj elektronickej prihlášky sa poplatok za prijímacie konanie znižuje na 30,00 €. 

 

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:

Názov účtu:                              Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:           Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu/IBAN:                       SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC:                                 SPSRSKBA

VS (variabilný symbol):            3031

KS (konštantný symbol):          0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):             rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

                                                     dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu:                meno a priezvisko uchádzača

 

 

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:

Názov účtu:                                Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:             Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Číslo účtu/IBAN:                        SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC:                                  SUBASKBXXXX

VS (variabilný symbol):             3031

KS (konštantný symbol):          0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):             rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

                                                     dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu:                meno a priezvisko uchádzača

 

Z dôvodov evidencie poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby

(NIE poštovou poukážkou).

 

Ak uchádzač podáva aj elektronickú prihlášku, musí zaslať na fakultu aj papierovú formu prihlášky (vytlačenú zo systému AiS2), vlastnoručne podpísanú a so všetkými prílohami.

Poplatok je nutné zaplatiť v čase podania prihlášky, najneskôr však do posledného dňa na podávanie prihlášok. Neskoršie platby nebudú akceptované.

Prihláška, ktorá nebude zaplatená do uvedeného termínu, bude v systéme zrušená.

 

V prípade, že sa uchádzač nedostaví na prijímaciu skúšku z telesnej výchovy zo závažných dôvodov (najmä zdravotných), vráti sa mu polovica poplatku za prijímacie konanie na základe žiadosti, ktorá musí byť doručená na študijné oddelenie FF UMB do termínu konania prijímacích skúšok (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Iné dôvody neúčasti na prijímacích skúškach sa nezohľadňujú, preto nebude možné vymáhať vrátenie alikvótnej  časti poplatku.