Erasmus+ Strategické partnerstvá: projekty v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Čo je to?

Program Erasmus+ je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Vysoké školy a podniky môžu spolupracovať a vymieňať si skúsenosti v rámci Znalostných aliancií.

Príklady oprávnených aktivít: intenzívne študijné programy, dlhodobé výučbové pobyty alebo pobyty spojené s odbornou prípravou, výmena dobrej praxe. Výsledkami sú inovačné hmatateľné výstupy projektu medzinárodného významu, napr. kurikulá, pedagogické materiály, otvorené vzdelávacie zdroje, nástroje IT, analýzy, štúdie, metódy vzájomného učenia sa, atď., ktoré sa budú používať vo viacerých krajinách aj po ukončení projektu. 

- sprievodca programom pre rok 2020 je k dispozícii na linku https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=530&vyzva=0.

- znenie Výzvy na rok 2020 bolo zverejnené a je k dispozícii na https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=520&vyzva=0


Čo to zahŕňa?

  • Pre zamestnancov vysokých škôl:
   • Výučba na vysokej škole – vysokoškolskí pedagógovia môžu vyučovať na partnerskej vysokej škole alebo vysoká škola môže pozvať pracovníkov z partnerského podniku v zahraničí aby vyučovali na vysokej škole a odovzdali praktické skúsenosti študentom.
   • Školenia zamestnancov vysokých škôl – učitelia a ostatní zamestnanci vysokých škôl môžu absolvovať stáž alebo školenie v podniku alebo na vysokej škole v zahraničí.

 

Možnosti spolupráce

   s vysokými školami zo susedných krajín, Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky prostredníctvom projektov zameraných na zlepšenie kompetencií a rozvoj vysokoškolských inštitúcií. Podporujú sa dva typy projektov:
   • Spoločné projekty – zamerané na modernizáciu kurikúl, učebných metód a materiálov,
   • Štrukturálne projekty – rozvíjajú a reformujú vysokoškolské inštitúcie a systémy v partnerských krajinách.

 

Kto sa môže zúčastniť?

 • študenti vysokých škôl,
 • zamestnanci vysokých škôl (pedagogickí aj nepedagogickí),
 • podniky,
 • vysokoškolské inštitúcie zo susedných krajín, Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky v rámci projektovej činnosti.

 

Horizontálnymi prioritami pre sektor VŠ sú:

HP1: Získanie relevantných a vysoko kvalitných zručností a kompetencií (kľúčových kompetencií)
HP2: Sociálne začlenenie
HP3: Otvorené a inovatívne postupy v digitálnej ére
HP4: Posilnenie náboru, výberu a zaučenie pedagógov
HP5: Transparentnosť a uznávanie zručností a kvalifikácií
HP6: Udržateľné investovanie, výkon a efektívnosť

Sektorové priority:

-  Zvyšovanie kvality a relevantnosti vysokoškolského vzdelávania so vzdelávacím prístupom zameraným na študenta, lepšie využívanie IKT, prepojenie VŠ so zamestnávateľmi alebo sociálnymi podnikmi,
- Sociálne zapojenie VŠ a rozvoj medzikultúrnycha občianskych kompetencií študentov,
- Podpora inovácií a kreativity pomocou partnerstiev a interdisciplinárnych prístupov, posilnenie úlohy VŠ v regióne,
- Spolupráca medzi vzdelávaním a výskumom,
- Zlepšenie inštitucionálnej a systémovej úrovne riadenia, transparentnosti a mechanizmov spätnej väzby,
- Internacionalizácia, uznávanie mobility, podpora zmien v súlade s Bolonskými princípmi a nástrojmi.

Európske priority v národnom kontexte a operačné ciele pre SP - VŠ

- Podporovať prístupy vo výučbe zamerané na študenta,
- Rozvíjať spoluprácu medzi vysokoškolskými inštitúciami a zamestnávateľmi a zvyšovať relevantnosť poznatkov a zručností študentov,
- Podporovať využívanie IKT vo vysokoškolskom vzdelávaní,
- Pripravovať a modernizovať interdisciplinárne študijné programy a spoločné študijné programy

 

Financované projekty Erasmus+ možno prezerať na webovej stránke Európskej komisie zameranej na šírenie informácií a výsledkov projektov realizovaných v rámci programu Erasmus+. Vyhľadávanie je možné podľa kľúčových slov, krajiny, rokov.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Zoznam projektov, v ktorých je koordinátorom organizácia zo Slovenska:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/keyword=

Česká republika:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/keyword=

 

http://erasmusplus.sk/

Termíny:

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus 13. februára 2020 o 17.00

Strategické partnerstvá v oblasti mládeže 5. februára 2020 o 12.00

Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prí­pravy 24. marca 2020 o 12.00

Jean Monnet: Katedry, moduly, centrá excelentnosti, podpora pre združe­nia, siete, projekty 20. februára 2020 o 17.00

Strategické partnerstvá v oblasti mládeže 30. apríla 2020 o 12.00

Strategické partnerstvá v oblasti mládeže 1. októbra 2020 o 12.00

Európske univerzity 26. februára 2020 o 17.00

Znalostné aliancie 26. februára 2020 o 17.00

Aliancie pre sektorové zručnosti 26. februára 2020 o 17.00

Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania 5. februára 2020 o 17.00

Budovanie kapacít v oblasti mládeže 5. februára 2020 o 17.00

 

 

PRILOHY:

Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá
  - Bikárová E. - KA2 - Prihláška
  - Bikárová E. - KA2 - Workshop - VŠ
  - Cisárová N. - KA2 - Workshop - S2S
  - Izáková Z. - KA2 - Erasmus+ všeobecné info
  - Izáková Z. - KA2 - Workshop - SV - VD
  - Lauková M. - eTwinning
  - Paveleková M. - KA2 - Info o akcii
  - Paveleková M. - KA2 - Workshop - OVP

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy