Literárny fond - Príspevok na zahraničnú cestu

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru Literárneho fondu poskytuje príspevky na tvorivé zahraničné cesty vedeckým a odborným pracovníkom na rozšírenie ich znalostí, získanie potrebného materiálu na ďalšiu tvorivú prácu a na to, aby mohli svoje práce publikovať a oboznamovať s nimi vedeckú verejnosť na medzinárodných stretnutiach vedcov a na individuálnych študijných cestách.

Príspevky sa poskytujú len na cestovné náklady (cestovné lístky, letenka): 

- zámorské a ázijské krajiny do výšky 500,- €
- európske krajiny a Turecko do výšky 335,- €
- susedné krajiny do výšky 65,- €

Navyše, v snahe podporiť mladých vedcov pri nadväzovaní a prehlbovaní kontaktov a spolupráce v zahraničí môže výbor sekcie vo výnimočných, zreteľa hodných prípadoch, podľa svojho uváženia poskytnúť podporu žiadateľovi vo veku do 35 rokov až do výšky 850,- € na hradenie cestovných a pobytových nákladov spojených s účasťou na vedeckom podujatí, resp. študijnom alebo pracovnom pobyte v zahraničí.

Pri rozhodovaní o udelení príspevku na cestu bude výbor sekcie prihliadať na:

a) tvorivý profil žiadateľa,
b) či sa cesta koná z vlastnej iniciatívy alebo na pozvanie druhej strany,
c) žiadateľovu aktívnu účasť na medzinárodných podujatiach,
d) celkovú sumu nákladov na cestu,
e) akou sumou sa má žiadateľ podieľať na finančných nákladoch,
f) podporu udelenú žiadateľovi sekciou v minulosti (o príspevok možno požiadat raz za dva roky, pričom prednosť majú žiadatelia, ktorým ešte príspevok na cestu nebol poskytnutý),
g) pri cestách do zámoria bude výbor sekcie poskytovať príspevok prednostne na významné svetové podujatia (napr. svetový kongres) s aktívnou účasťou.

Viac informácií:
http://litfond.sk/index.php/kategoria/artikel/formy_podpornej_cinnosti6/

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy