Nový program APVV - Podpora prípravy projektov Horizont 2020

Program APVV - Podpora prípravy a realizácie riešenia projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020

Hlavným zámerom programu je výrazne zvýšiť počet prihlášok a účasť slovenských organizácií v programe Horizont 2020.Program APVV je zameraný na podporu prípravy a realizácie riešenia projektov slovenských účastníkov v rámci nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 - Horizont 2020. Horizont 2020 je hlavným nástrojom Európskej komisie - EK na podporu výskumu a vývoja na roky 2014 až 2020 s rozpočtom viac ako 78 miliárd EUR pre úspešné projekty všetkých krajín EÚ a asociovaných krajín EÚ.

Analýzy účasti SR v predchádzajúcom programe 7. RP ukazujú, že SR nevyužíva svoj potenciál v oblasti výskumu a vývoja a má rezervy v zapájaní sa do európskych programov a sietí výskumu a vývoja. Podľa štatistík je SR až na 22. mieste podľa objemu finančných prostriedkov získaných v rámci schválených projektov zo 7. RP z krajín EÚ-27. Na nasledujúce obdobie preto pre SR jednoznačne vyplýva priorita zvýšiť účasť slovenských
subjektov zo všetkých sektorov zapojených do projektov Horizontu 2020 čo do počtu projektov ako aj ich úspešnosti, ako aj zvýšenie celkového počtu hlavných koordinátorov európskych projektov zo SR.

Navrhovaný program je súčasťou súboru opatrení navrhnutých na podporu zvýšenia účasti slovenských organizácií v programe Horizont 2020, a je vytvorený v rámci spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centra vedecko-technických informácií SR a APVV. Okrem predloženého návrhu programu APVV je súčasťou opatrení aj profesionalizácia národných kontaktných bodov Horizontu 2020 a vytvorenie Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj v Bruseli.

Program rieši motiváciu slovenských organizácií formou poskytnutia finančných prostriedkov na:
I. Úspešné projekty, ktoré nezískali finančné prostriedky zo zdrojov Európskej únie
a) Prípravu projektov Horizont 2020 úspešných v 1. a 2. kole
b) Realizáciu riešenia úspešných projektov v 1. kole Horizontu 2020
II. Úspešné a financované projekty zo zdrojov Európskej únie c) Dofinancovanie projektov slovenských účastníkov.

Týmto programom sa žiadateľom ponúka podpora vo forme hradenia nákladov na prípravu projektu, dá sa očakávať, že sa takáto podpora odrazí vo výrazne vyššom počte podaných projektov slovenských organizácií a ich úspešnosti. Program ponúka osobitnú podporu pre tých výskumníkov, ktorí sa rozhodnú priamo participovať na koordinácii projektových konzorcií v Horizonte 2020, čo je spojené s výrazne vyššími administratívnymi a finančnými nárokmi. Zároveň poskytuje podporu tým, ktorí boli úspešní v 1. kole výzvy Horizontu 2020 a nezískali finančné prostriedky z Európskej únie a tiež podporu na dofinancovanie projektov tým slovenským účastníkom, ktorí boli úspešní vo výzve Horizontu 2020 a získali časť finančných prostriedkov na riešenie projektu z Európskej únie.

Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov v rámci otvorenej výzvy APVV je:
a) predloženie a registrácia žiadosti, ktorej súčasťou je potvrdenie Európskej komisie o kladnom hodnotení projektu - evaluation information letter (v prípade dvojkolového hodnotenia žiadateľ predkladá potvrdenie Európskej komisie o kladnom hodnotení projektu v druhom kole), stručné zhrnutie projektu podaného v rámci Horizontu 2020, vrátane opisu častí projektu a výstupov riešenia za ktoré zodpovedá žiadateľ a kalkulácia vynaložených prostriedkov na prípravu projektu Horizontu 2020,
b) uzavretie zmluvy s APVV o poskytnutí prostriedkov na prípravu projektu Horizontu 2020 na základe úspešného hodnotiaceho procesu vykonaného APVV.

Maximálna výška príspevku APVV na jednu žiadosť je najviac:
a) Refinancovanie nákladov prípravy úspešného projektu:
- 7 500 EUR ak projekt pripravoval slovenský účastník ako člen konzorcia projektu Horizont 2020,
- 20 000 EUR ak projekt pripravoval slovenský účastník ako hlavný koordinátor projektu Horizont 2020
V prípade dvojkolového hodnotenia Horizont 2020 projektov bude na refinancovanie nákladov postačujúce potvrdenie Európskej komisie o kladnom hodnotení projektu:
- v prvom kole vo výške 3 500 EUR, ak je slovenský účastník člen konzorcia projektu a vo výške 10 000 EUR, ak je slovenský účastník hlavným koordinátorom projektu alebo ho podal sám,
- v druhom kole vo výške 10 000 EUR, ak je slovenský účastník člen konzorcia a vo výške 50 000 EUR, ak je slovenský účastník hlavným koordinátorom projektu alebo ho podal sám
- 20 000 EUR na prípravu projektu Európskeho technologického inštitútu EIT – KIC, kde je slovenský účastník člen konzorcia
- 25 000 EUR na prípravu ERC projektu
b) Na dofinancovanie realizácie projektu:
- ak bol slovenský účastník úspešný v 1. kole výzvy Horizontu 2020 a nezískal finančné prostriedky z Európskej únie, pridelí sa mu príspevok v plnej výške požadovanej v projekte, žiadateľ musí potvrdiť záujem riešiť projekt,
- ak bol slovenský účastník úspešný vo výzve Horizontu 2020 a získal finančné prostriedky z Európskej únie, pridelí sa mu príspevok vo výške rozdielu medzi sumou požadovanou v projekte a sumou, ktorá mu bola pridelená z Európskej únie.

Predpokladané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu počas obdobia rokov 2016-2022 predstavujú sumu 27 800 000 EUR.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy