Príspevok na zahraničnú cestu - účasť na vedeckom podujatí

Žiadosť o príspevok na zahraničnú cestu
sekcie vedeckej a odbornej literatúry Literárneho fondu SR

- možnosť získať príspevok vo výške 335 € na cestu do európskych krajín, 500 € do zámorských a ázijských krajín, susedné krajiny 65 €

- mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov získavajú navyše dotáciu vo výške 850 € na hradenie cestovných a pobytových nákladov spojených s účasťou na vedeckom podujatí, resp. študijnom alebo pracovnom pobyte v zahraničí.

Príspevky na tvorivé zahraničné cesty možno poskytovať vedeckým a odborným pracovníkom na rozšírenie ich znalostí, získanie potrebného materiálu na ďalšiu tvorivú prácu a na to, aby mohli svoje práce publikovať a oboznamovať s nimi vedeckú verejnosť na medzinárodných stretnutiach vedcov a na individuálnych študijných cestách.

V žiadosti sa uvádzajú:
1. Údaje o žiadateľovi
2. Charakteristika vedeckého podujatia
Názov podujatia (v slovenčine) : ..............................................................................................................
Krajina a miesto konania: ........................................................................................................................
Od: .............................................................................. do: ......................................................................
Cesta sa koná z vlastnej iniciatívy, na pozvanie : ....................................................................................
Účasť na podujatí je aktívna (s prednáškou, posterom), pasívna: ..........................................................
Názov referátu predneseného na vedeckom podujatí (v slovenčine): .....................................................
Poznatky z cesty zverejním: ....................................................................................................................

3. Finančné zabezpečenie podujatia
Kto cestu organizačne a finančne zabezpečuje: ....................................................................................
Celkové náklady na cestu: ........................................, z toho cestovné: ................................................
Kto na ne žiadateľovi prispieva: .............................................................................................................
Náklady na cestu nepokryté z iných zdrojov: .........................................................................................

4. Pomoc sekcie v minulosti
Rok           Suma         Štát            Podujatie                                                               Publikácia

5. K žiadosti ďalej prikladám:
1. Zoznam vedeckých a odborných publikácii za posledných 5 rokov.
2. Pozývací list.
3. Potvrdenie o aktívnej účasti (prijatí prednášky, posteru).
4. Kópiu prednášky, resp. abstrakt.

Po skončení cesty je žiadateľ povinný podať správu o priebehu a výsledku cesty a predložiť vyúčtovanie podľa podmienok schválenia. Príspevok na cestu sa vyplatí až po návrate z cesty a podaní správy a vyúčtovania.

Kompletné informácie o príspevku: http://litfond.sk/index.php/kategoria/artikel/formy_podpornej_cinnosti6/  -- bod D - Príspevok na tvorivú cestu
Elektronická žiadosť na stránke: http://litfond.sk/index.php/formular/ziadost_prispevok_na_zahr_cestu/

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy