Nadácia ESET : Podpora vzdelávania, ostatné filantropické projekty a ochrana zdravia a charita

Nadácia ESET zastrešuje filantropické a spoločensky-zodpovedné aktivity spoločnosti ESET, s. r. o.

Nadácia ESET prerozdeľuje finančné prostriedky nadobudnuté z:

  • asignácie 2 % dane z príjmov spoločnosti ESET, s.r.o. a darov spoločnosti ESET, s.r.o.,
  • asignácie 2 % (resp. 3 %) dane zamestnancovspoločnosti ESET, s.r.o., resp. ďalších fyzických osôb,
  • finančných darov donorov, ktorí prispeli priamo na účet Nadácie.

Žiadatelia o finančnú podporu projektov predkladajú svoje projekty priebežne počas roka prostredníctvom:

  • online formulára (uprednostňujeme)
  • zaslaním žiadosti s informáciami o projekte na e-mailovú adresu nadacia@eset.sk
  • zaslaním žiadosti s informáciami o projekte na poštovú adresu Nadácie

Správna rada Nadácie ESET zasadá jedenkrát každý štvrťrok. Na základe predložených projektov, ich detailov a odporúčaní rozhodne, či predložený projekt podporí v požadovanej výške, čiastočne, alebo ho nepodporí.

Uchádzači o finančnú podporu sú vždy písomne informovaní o pridelení, resp. nepridelení finančnej podpory.

Nadácia ESET počas svojej existencie, v období od novembra 2011 do januára 2016, podporila 227 projektov v celkovej hodnote 1 070 595 eur. A objem finančných prostriedkov pre podporu projektov naďalej každoročne rastie – vďaka príspevku spoločnosti ESET, dvom percentám z daní a darom.

Podporené projekty

Nadácia ESET zverejňuje informáciu o podporených projektoch na svojej webovej stránke v sekcii Podporili sme.

Viac informácií nájdete tu.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy