VÝZVA NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRE HODNOTENIE projektov ESF (OP Ľudské zdroje)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1 Vzdelávanie
operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ)
VYHLASUJE
VÝZVU NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRE HODNOTENIE
ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROSTRIEDKOV ESF
pre prioritnú os Vzdelávanie OP ĽZ,
špecifický cieľ 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

 

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 3. november 2016
Dátum uzavretia výzvy: otvorená výzva (t.j. bez termínu uzávierky)

Databáza odborných hodnotiteľov sa vytvára pre špecifický cieľ 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie prioritnej osi č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ s cieľom zabezpečiť transparentnú, objektívnu a kvalitnú realizáciu hodnotiaceho procesu národných a dopytovo-orientovaných projektov s využitím externých kvalifikovaných odborníkov.

Uchádzač o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov (ďalej len „uchádzač“) musí splniť všeobecné a špecifické kritériá vyplývajúce z tejto výzvy a postupovať v súlade s jej ustanoveniami.

Cieľom procesu výberu žiadostí o NFP je vykonať odborné hodnotenie, nezávislé, objektívne a transparentné posúdenie súladu žiadostí o NFP s kritériami pre výber projektov. Náplň práce odborných hodnotiteľov spočíva najmä v:

1. posúdení žiadostí o NFP z hľadiska ich prínosu k cieľom a výsledkom OP ĽZ, prioritná os Vzdelávanie, a súladu navrhovaných projektov s programovými dokumentmi a požiadavkami príslušnej výzvy/vyzvania v rámci špecifického cieľa 1.4.1 prioritnej osi Vzdelávanie OP ĽZ ako aj relevantnosti projektu, harmonogramu aktivít, atď.;
2. posúdení navrhovaného spôsobu realizácie plánovaných aktivít;
3. posúdení administratívnej a prevádzkovej kapacity žiadateľa o NFP vrátane jeho finančnej spôsobilosti, odbornosti a skúseností;
4. posúdení finančných a ekonomických náležitostí žiadostí o NFP, ako je posúdenie oprávnenosti a efektívnosti plánovaných nákladov.

Viac informácií v prílohe.

Web: https://www.minedu.sk/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-pre-specificky-ciel-141/

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy