Rigorózne konanie

Témy rigoróznych prác pre udelenie titulu PaedDr. (doktor pedagogiky v odbore učiteľstvo dejepisu):

 

 1. Etnografická a etnologická problematika v dejepisnom vyučovaní 
 2. Umelecká literatúra a formovanie historického vedomia žiakov (vybrané obdobie) 
 3. Projekt učebnice (čítanky) dejepisu národnostných menšín na Slovensku 
 4. Sporné problémy maďarských a slovenských dejín v intenciách školského dejepisu 
 5. Projekt regionálnohistorickej čítanky vybranej obce (mesta) 
 6. Tzv. pseudohistorická literatúra, konšpiračné teórie vs výučba dejepisu 
 7. Cestopisná literatúra vo výučbe dejepisu 
 8. Výučba „horúcich konfliktov" studenej vojny na ZŠ a SŠ

Konkrétne témy rigoróznych prác budú spresnené s vybraným konzultantom (didaktikom katedry).

Prioritne sa tematika týka inovatívneho didaktického spracovania vybraných tém dejepisného vyučovania v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu (ISCED 2, ISCED 3), resp. dejiny výučby dejepisu na Slovensku a v iných krajinách. Potenciálny adept štúdia sa môže rozhodnúť pre rôzne oblasti, akými sú napr. vzdelávacie štandardy, metodika, diagnostika, moderné technológie vo výučbe, špecifické predmetové kompetencie dejepisu, problematika rozvíjania a kultivovania historického vedomia, historickej pamäti, úloha dejepisu v socializácii jedinca, efektívna práca s didaktickými médiami (prameňmi) atď.

 


 Témy rigoróznych prác pre delenie titulu PhDr. (doktor filozofie v odbore história):

 

Katedra histórie FF UMB v Banskej Bystrici akceptuje v rigoróznom konaní  v ŠO história výber tématického zamerania rigoróznych prác podľa záujmu uchádzačov. Dôležitý je súhlas s vybranou témou garantom ŠP a určeným konzultantom rigoróznej práce. Zároveň ponúka nasledujúce možné alternatívy tématického zamerania rigoróznych prác podľa vedecko-výskumného zamerania pedagógov KHi:

 

 PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

1. Dejiny kláštorov a reholí na Slovensku v stredoveku a novoveku

2. Dejiny kresťanstva v stredovýchodnej Európe (Čechy, Poľsko, Maďarsko, Slovensko)

3. Obraz Veľkej Moravy v historických prácach 20. Storočia

 

Mgr. Patrik Kunec, PhD.

1. Obsahová analýza Prešpurských novín (1783-1787).

2. Obraz korunovácie Leopolda II. za uhorského kráľa v dobovej tlači.

 

PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

1. Ostrolúckovci z Ostrej Lúky a Zemianskeho Podhradia (dejiny a genealógia rodu).

2. Pôvod a rozšírenie obcí s názvom Závada/Závadka na Slovensku.

3. Testamenty a testamentárna prax uhorských šľachticov na prelome stredoveku a novoveku.

 

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.

1. Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1938 – 1945 (konkrétna hospodárska situácia  v jednotlivých regiónoch Slovenska)

2. Spoločensko-politická situácia vo vybraných regiónoch Slovenska v rokoch 1939 – 1945

3. Drevársky a papierenský priemysel vo vybraných regiónoch Slovenska v rokoch 1939 – 1945

 

 doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

1. Dejiny knižnej kultúry vybraného regiónu Slovenska

2. Osobnosti renesancie a humanizmu na Slovensku

3. Mníšstvo a reformácia (analýza fungovania rehoľných spoločenstiev v
podmienkach raného novoveku)

4. Reformácia a Osmani (otázka slobody vierovyznania na Osmanmi okupovaných
územiach)

5. Humanistický svet a jeho ideály v zrkadle korešpondencie Erazma Rotterdamského


prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

1.   Obrazy susedov v slovenskej tlači na prelome 19. a 20. storočia.

2.   Historické témy na stránkach časopisov medzivojnového obdobia.

3.   Podoby regionálnej historiografie v 19. a v 1. polovici 20. storočia.

4.   Obraz Veľkej Moravy a jej vzťahu k Uhorsku v publicistike a historických prácach v 60. rokoch 19. storočia

5.   Obraz Veľkej Moravy  v publicistike a historických prácach v 80. a 90. rokoch 19. storočia

6.   Osoba regionálneho historika z konca 19. a začiatku 20. storočia (výber niektorej osobnosti)

7.   Profil vybraného slovenského periodika z 2. polovice 19. a začiatku 20. storočia (výber konkrétneho denníka)

8.   Profil vybraného maďarského, resp. nemeckého periodika z 19. a začiatku 20. storočia (výber konkrétneho titulu, potrebná znalosť maďarského, resp. nemeckého jazyka)

9.   Postoj slovenského kultúrneho prostredia k najnovším vedeckým poznatkom na prelome 19. a 20. storočia

10. Úloha a obraz vlastného územia v slovenskom politickom myslení na konci 19.a na začiatku 20. storočia

11. Spoločenský život mesta v období dualizmu (výber niektorého mesta, potrebná znalosť maďarčiny)

12. Ideály zjednotenej Európy v romantickej 1. polovici 19. storočia  (potrebná znalosť francúzštiny, resp. angličtiny)

13. Časopis Svornosť z pohľadu politiky maďarizácie a národnej emancipácie Slovákov

14. Augustové slávnosti v Martine v období dualizmu

 

doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

 1. Podkarpatská Rus (1918 – 1945) ako súčasť Československa.
 2. 14. divízia Waffen SS „Galizien“ na Slovensku (1944 – 1945): bojová protipartizánska činnosť a represálie
 3. Politicko-spoločenská situácia na Slovensku po skončení druhej svetovej vojne (resp. situácia v jednotlivých slovenských regiónoch, okresoch).
 4. Odstúpenie Podkarpatskej Rusi Sovietskemu zväzu (1945).
 5. Bezpečnostná situácia na poľsko-slovenskom pohraničí v rokoch 1945 – 1948.
 6. Utečenecké vlny zo susedných krajín (Poľsko, ZSSR, Maďarsko) na Slovensko a riešenie ich otázky v rokoch 1944 – 1948.
 7. Situácia židovského obyvateľstva na Slovensku v prvých rokoch po 2. svetovej vojne a ich emigrácia z krajiny.
 8. Sovietska repatriačná akcia v povojnovom Československu (so zameraním na Slovensko) v rokoch 1945 – 1948.
 9. Problémy povojnového Slovenska (1945 – 1948) na stránkach slovenskej tlače.

 

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

 1. Dejiny uhliarstva vo vybranom regióne na Slovensku
 2. Vývoj osídlenia vybraných regiónov Slovenska v stredoveku a ranom novoveku
 3. Demografický obraz vybraného regiónu Slovenska v ranom novoveku
 4. Prírodné prostredie vybraného regiónu a jeho zmeny v dôsledku činnosti človeka od stredoveku

 

prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.

 1. Poľnohospodárska politika povojnového (1945-1948) a pofebruárového režimu (1948-1960)
 2. Represívna politika pofebruárového režimu (nútené práce, politické procesy, likvidácia roľníckeho stavu)
 3. Protikomunistický (tretí) odboj na Slovensku
 4. Vývoj slovensko-českých vzťahov po roku 1993
 5. K histórii družstevníctva po roku 1989
 6. Štátoprávne usporiadanie 1. ČSR a  po r. 1945.
 7. Riešenie národnostnej otázky v ČSR
 8. Špecifická československá cesta k socializmu (komparácia s vývojom v ostatných krajinách sov. bloku).
 9. Činnosť Kolakoviča a „Rodiny“ v období SNP a po vojne.
 10. Maďarské a poľské udalosti v r. 1957 a ich dôsledky pre vývoj na Slovensku.
 11. Biografické portréty politických osobností národných dejín po 2. sv. vojne
 12. Kolektivizácia poľnohospodárstva vo vybranom regióne Slovenska.
 13. Mýty, stereotypy a predsudky vo vzťahoch medzi Čechmi a Slovákmi.
 14. Národný front a jeho miesto v národných dejinách.
 15. Slovenská politická emigrácia v rokoch 1945-1989.
 16. Činnosť Slovenského akčného (oslobodzovacieho) výboru v zahraničí (F. Ďurčanský).
 17. Činnosť Slovenského revolučného odboja (SRO). (Dr. L. Jankovič).
 18. Aféra Ďurčanského a príprava protištátneho sprisahania na Slovensku (1947).
 19. Činnosť SNR v zahraničí (1948-1960).
 20. Biela légia v zahraničí a jej pôsobenie na Slovensku.
 21. Názorové prúdy v slovenskej povojnovej politickej emigrácii (po 2. sv. vojne).

 


 

Dokumenty:

Smernica č. 3/2014 o rigoróznom konaní

 

Tematický obsah rigoróznej skúšky v odbore „história“:

Aktualizované: 30-09-2019