Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Rigorózne konanie

Témy rigoróznych prác pre udelenie titulu PaedDr. (doktor pedagogiky v odbore učiteľstvo dejepisu):

 

 1. Etnografická problematika v dejepisnom vyučovaní
 2. Religionistická problematika v dejepisnom vyučovaní 
 3. Umelecká literatúra a formovanie historického vedomia žiakov (vybrané obdobie) 
 4. Projekt učebnice (resp. čítanky) dejepisu vybranej národnostnej menšiny (národnostných menšín) na Slovensku
 5. Projekt učebnice (resp. čítanky) dejepisu dolnozemských Slovákov 
 6. Sporné problémy maďarských a slovenských dejín v intenciách školského dejepisu 
 7. Projekt regionálnohistorickej čítanky vybranej obce (mesta, okresu...)  

Konkrétne témy rigoróznych prác budú spresnené s vybraným konzultantom (didaktikom katedry).

Prioritne sa tematika týka inovatívneho didaktického spracovania vybraných tém dejepisného vyučovania v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu (ISCED 2, ISCED 3), resp. dejiny výučby dejepisu na Slovensku a v iných krajinách. Potenciálny adept štúdia sa môže rozhodnúť pre rôzne oblasti, akými sú napr. vzdelávacie štandardy, metodika, diagnostika, moderné technológie vo výučbe, špecifické predmetové kompetencie dejepisu, problematika rozvíjania a kultivovania historického vedomia, historickej pamäti, úloha dejepisu v socializácii jedinca, efektívna práca s didaktickými médiami (prameňmi) atď.

 


 Témy rigoróznych prác pre delenie titulu PhDr. (doktor filozofie v odbore história):

 

Katedra histórie FF UMB v Banskej Bystrici akceptuje v rigoróznom konaní  v ŠO história výber tématického zamerania rigoróznych prác podľa záujmu uchádzačov. Dôležitý je súhlas s vybranou témou garantom ŠP a určeným konzultantom rigoróznej práce. Zároveň ponúka nasledujúce možné alternatívy tématického zamerania rigoróznych prác podľa vedecko-výskumného zamerania pedagógov KHi:

 

 PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

1. Dejiny kláštorov a reholí na Slovensku v stredoveku a novoveku

2. Dejiny kresťanstva v stredovýchodnej Európe (Čechy, Poľsko, Maďarsko, Slovensko)

3. Obraz Veľkej Moravy v historických prácach 20. Storočia

 

Mgr. Patrik Kunec, PhD.

1. Národy a národnosti v Uhorsku očami britských cestovateľov 1. polovice 19. storočia. 

2. Premena korunovačného obradu a slávností od Márie Terézie po Ferdinanda V. (1741 – 1830).

 

Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

1. Obraz každodennosti, intímnosti, rodinných vzťahov a problémov doby na základe vybraných ego-dokumentov (konzultácia výberu)
 
2. Reflexia vybraného fenoménu, osobnosti či udalosti na stránkach dobovej tlače, v spomienkovej literatúre, životopisných prácach alebo v cestopisných črtách (konzultácia výberu)
 
3. Oslavy (resp. pomníky) ako nástroj formovania historickej pamäti a kolektívnych identít vo vybraných mestách Uhorska / habsburskej monarchie (konzultácia výberu)
 
4. Odraz "veľkej" politiky vo vybranej hornouhorskej župe/meste v období dualizmu (konzultácia výberu)

 

doc. PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

1. Ostrolúckovci z Ostrej Lúky a Zemianskeho Podhradia (dejiny a genealógia rodu).

2. Pôvod a rozšírenie obcí s názvom Závada/Závadka na Slovensku.

3. Testamenty a testamentárna prax uhorských šľachticov na prelome stredoveku a novoveku.

 

prof. PhDr. Peter Mičko, PhD.

1. Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1938 – 1945 (konkrétna hospodárska situácia  v jednotlivých regiónoch Slovenska)

2. Spoločensko-politická situácia vo vybraných regiónoch Slovenska v rokoch 1939 – 1945

3. Drevársky a papierenský priemysel vo vybraných regiónoch Slovenska v rokoch 1939 – 1945

 

 doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

1. Dejiny knižnej kultúry vybraného regiónu Slovenska

2. Osobnosti renesancie a humanizmu na Slovensku (historický portrét konkrétnej osobnosti)

3. Reformácia a Osmani (otázka slobody vierovyznania na Osmanmi okupovaných
územiach)

4. Európa na prahu reformácie v zrkadle korešpondencie Erazma Rotterdamského

5. Digitalizácia, sprístupnenie a možnosti prezentácie vybraného historického rukopisného dokumentu metódou automatickej transkripcie 

 

doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.

1.   Odboj v rokoch 1939-1945 vo vybranom regióne Slovenska.

2.   Vybraná politicko-spoločenská téma slovenských dejín v rokoch 1945-1948.


prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

1.   Obrazy susedov v slovenskej tlači na prelome 19. a 20. storočia.

2.   Historické témy na stránkach časopisov medzivojnového obdobia.

3.   Podoby regionálnej historiografie v 19. a v 1. polovici 20. storočia.

4.   Obraz Veľkej Moravy a jej vzťahu k Uhorsku v publicistike a historických prácach v 60. rokoch 19. storočia

5.   Obraz Veľkej Moravy  v publicistike a historických prácach v 80. a 90. rokoch 19. storočia

6.   Osoba regionálneho historika z konca 19. a začiatku 20. storočia (výber niektorej osobnosti)

7.   Profil vybraného slovenského periodika z 2. polovice 19. a začiatku 20. storočia (výber konkrétneho denníka)

8.   Profil vybraného maďarského, resp. nemeckého periodika z 19. a začiatku 20. storočia (výber konkrétneho titulu, potrebná znalosť maďarského, resp. nemeckého jazyka)

9.   Postoj slovenského kultúrneho prostredia k najnovším vedeckým poznatkom na prelome 19. a 20. storočia

10. Úloha a obraz vlastného územia v slovenskom politickom myslení na konci 19.a na začiatku 20. storočia

11. Spoločenský život mesta v období dualizmu (výber niektorého mesta, potrebná znalosť maďarčiny)

12. Ideály zjednotenej Európy v romantickej 1. polovici 19. storočia  (potrebná znalosť francúzštiny, resp. angličtiny)

13. Časopis Svornosť z pohľadu politiky maďarizácie a národnej emancipácie Slovákov

14. Augustové slávnosti v Martine v období dualizmu

 

prof. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

1. Podkarpatská Rus (1918 – 1945) ako súčasť Československa.

2. 14. divízia Waffen SS „Galizien“ na Slovensku (1944 – 1945): bojová, protipartizánska činnosť a represálie.

3. Politicko-spoločenská situácia na Slovensku po skončení druhej svetovej vojne (resp. situácia v jednotlivých slovenských regiónoch, okresoch).

4. Odstúpenie Podkarpatskej Rusi Sovietskemu zväzu (1944 – 1945).

5. Bezpečnostná situácia na poľsko-slovenskom pohraničí v rokoch 1945 – 1948.

6. Utečenecké vlny zo susedných krajín (Poľsko, ZSSR, Maďarsko) na Slovensko a riešenie ich otázky v rokoch 1944 – 1948.

7. Situácia židovského obyvateľstva na Slovensku v prvých rokoch po 2. svetovej vojne a ich emigrácia z krajiny.

8. Sovietska repatriačná akcia v povojnovom Československu (so zameraním na Slovensko) v rokoch 1945 – 1948.

9. Problémy povojnového Slovenska (1945 – 1948) na stránkach slovenskej tlače.

10. Hladomor na Ukrajine (1932 – 1933) a jeho reflexia v slovenskej dobovej tlači.

 

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

 1. Dejiny uhliarstva vo vybranom regióne na Slovensku
 2. Vývoj osídlenia vybraných regiónov Slovenska v stredoveku a ranom novoveku
 3. Demografický obraz vybraného regiónu Slovenska v ranom novoveku
 4. Prírodné prostredie vybraného regiónu a jeho zmeny v dôsledku činnosti človeka od stredoveku

 

 Témy aktualizované ku dňu 30. 6. 2022.

 


 

Dokumenty:

Smernica č. 3/2014 o rigoróznom konaní

 

Tematický obsah rigoróznej skúšky v odbore „história“:

Aktualizované: 30-09-2019