Prednášky hosťujúcej Mgr. Mariany Zeleňákovej, PhD., 10. 12. 2015

Dňa 10. 12. 2015 sa konali v miestnosti CRU K006 prednášky hosťujúcej Mgr. Mariany Zeleňákovej, PhD. z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Témy prednášok:

  •  Introduction à la linguistique de corpus (Úvod do korpusovej lingvistiky);
  •  Le corpus linguistique en tant qu' un outil de travail pour les futurs traducteurs-interprètes (Jazykový korpus ako pracovný nástroj pre   budúcich prekladateľov a tlmočníkov).

Katedry

Katedra romanistiky

Medzinárodná spolupráca a partneri

Centrum univerzitnej úspešnosti UMB (CRU)