Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Hosťovské prednášky

Na polonistike sme mali česť hostiť viacerých odborníkov z Poľska, ktorí študentom zaujímavou formou priblížili najnovšie poznatky z oblasti poľskej jazykovedy a literárnej vedy. V nasledujúcej časti prinášame ich stručný chronologický prehľad od r. 2008. Prehľad predchádzajúcich aktivít je možné nájsť v publikácii 10 rokov polonistiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

2008

prof. dr hab. Jolanta Tambor – odborníčka v oblasti poľskej fonetiky a fonológie, etnolektu a sliezskej kultúry, pracovníčka Zakładu Językoznawsta Pragmatycznego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach a súčasne riaditeľka Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Témy jej prednášok boli venované slovotvorbe a dialektológii. https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/polonistika/materialy-k-odkazom/prednaska-j-tambor.html

prof. dr hab. Romuald Cudak literárny vedec, ktorý sa venuje výskumu súčasnej poľskej poézie, vedúci Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prednášky boli zamerané na tvorbu Rafała Wojaczka a Mirona Białoszewského. https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/polonistika/materialy-k-odkazom/prednaska-r-cudaka.html

2009

mgr Małgorzata Smereczniak – pracovníčka Sliezskej univerzity v Katoviciach. Prednášky boli zamerané na problematiku morfologických a štylisticko-pragmatických aspektov tvorenia a používania príčastí a prechodníkov.

prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska pracovníčka Sliezskej univerzity v Katowiciach. V prednáške sa venovala téme jazykovej transpozície zmyslových vnemov.

2011

dr Sylwia Sojda – pracovníčka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Počas prednáškového pobytu predstavila vybrané témy z oblasti umeleckého, odborného prekladu a tlmočenia.

dr Regina Wojtoń - pracovníčka Akademie Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Vo svojich prednáškach sa venovala vybraným témam z poľskej literatúry.

2012

dr Regina Wojtoń – pracovníčka Akademie Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Počas semestrálneho pobytu viedla vybrané semináre z poľskej literatúry a histórie.

dr Joanna Gorzelanapracovníčka Inštitútu filológie Univerzity v Zielonej Góre. V rámci seminárov predstavila študentom polonistiky vybrané témy z oblasti poľskej syntaxe, štylistiky a lexikológie.

prof. dr hab. Mirosława Siaciuk vo svojich prednáška hovorila o vplyve cudzích jazykov na poľštinu a o používaní čísloviek v súčasnej poľštine.

prof. dr hab. Magdalena Pastuchv prednáškach sa venovala jazykovej etikete a slovotvorbe.

2013

dr Marcin Maciołek – pracovník Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pre študentov polonistiky pripravil dva semináre o vývinových procesoch v súčasnej poľštine a o vplyve počítačovej techniky na jazykové správanie Poliakov.

dr Aleksandra Achtelik pracovníčka Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zástupkyňa riaditeľa Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ a zároveň predsedníčka spoločnosti „Bristol“. Vo svojich prednáškach predstavila poľské stredoveké mýty v súčasnej kultúre a gýč v súčasnej poľskej kultúre.

dr Anna Spólna – pracovníčkaRadomskej politechniky. Vystúpila s prednáškou o mýte prekliateho básnika v povojnovej poľskej poézii. Na seminári so študentmi analyzovala báseň Roberta Tekieleho „Ojcze nasz“ a hovorila tiež o  rituáloch kažodennosti v poľskej poézii po r. 1989.

dr Bożena Kotuła pracovníčka Radomskej politechniky. V prednáškach sa venovala frazeológii poľských a slovenských pohybových slovies, medzijazykovým homonymám a vybraným problémom jazykovej kultúry poľštiny.

dr hab. prof. UR Jolanta Pasterska pracovníčka Inštitútu poľskej filológie Rzeszowskej univerzity. Vystúpila s prednáškou o súčasnej poľskej masovej kultúre.

dr hab. prof. UR Janusz Pasterski pracovník Inštitútu poľskej filológie Rzeszowskej univerzity. Predniesol prednášku na tému poľskej medzivojnovej poézie.

S prednáškami v zahraničí vystúpila aj naša pracovníčka – Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.. Vďaka nej sa poľskí študenti a pracovníci mohli oboznámiť s témami, ktorým sa venuje vo svojom výskume.

2008

Na Sliezskej univerzite v Katoviciach sprostredkovala frekventantom postgraduálneho štúdia didaktiky poľskej kultúry a poľského jazyka ako cudzieho svoje skúsenosti s výučbou cudzincov.

2009

Na Katedre slovanských jazykov Ostravskej univerzity predniesla prednášky na nasledujúce témy: Jazyková zdvorilosť v interpersonálnych kontaktoch v poľskom jazyku, Poľská jazyková etiketa na pozadí sociokultúry, Oslovenia adresáta v poľskom jazyku, Používanie titulov v poľskom a českom školstve, Titulatúra – nevyhnutná súčasť tlmočníckej praxe. 

2011

V máji predniesla v Inštitúte slovanskej filológie Sliezskej univerzity v Katoviaciach prednášku na tému „Grzeczność językowa we współczesnym języku polskim i słowackim“. https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/polonistika/materialy-k-odkazom/prednaska-g-olchowej.html 

V októbri predniesla v Inštitúte slovanskej filológie Sliezskej univerzity v Katoviciach prednášky na nasledujúce témy: Jak rozumieją i wyobrażają sobie strach oraz mówią o nim współcześni Polacy i Słowacy, Afektonimy w języku polskim i słowackim, Polskie i slowackie nazwy geograficzne, Błędy w tłumaczeniu nazw geograficznych w tekstach turystycznych, Konotacje semantyczne polskich i słowackich nazw zakładów pogrzebowych.

2013

Na Katedre slovanských jazykov Ostravskej univerzity predniesla nasledujúce prednášky: Obrady v Poľsku a na Slovensku, Sociokultúrne interferencie slovenských a poľských študentov, Kultúrny diskurz v názvoch pohrebníctiev, Afektonymá v poľštine a slovenčine, Jazyková etiketa vo výučbe cudzieho jazyka.

 

Bližšie informácie nájdete tu.