Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Projekty a granty

Kultúrno-kognitívny kontext telesnosti v jazyku

Číslo projektu:1/0211/24Doba riešenia:2024 - 2026
Vedúci projektu:Krško Jaromír, prof. Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Slovenské reálie v kultúrnom a lingvodidaktickom kontexte

Číslo projektu:015UMB-4/2024Doba riešenia:2024 - 2026
Vedúci projektu:Mgr. Anna Gálisová, PhD.Koordinátor projektu:

Synchrónne modely a modelovanie toponým a kozmoným

Číslo projektu:1/0378/23Doba riešenia:2023 - 2025
Vedúci projektu:Odaloš Pavol, prof. PaedDr., CSc.Koordinátor projektu:

Hodnotový potenciál kontextovej expresivity v onlinových novinách a časopisoch

Číslo projektu:1/0662/22Doba riešenia:2022 - 2025
Vedúci projektu:Patráš Vladimír, prof. PaedDr., CSc.Koordinátor projektu:

Mobilná výučba slovenčiny v skupine slovenských detí žijúcich dlhodobo v zahraničí

Mobile learning of Slovak language in a group of Slovak children living abroad

Číslo projektu:016UMB-4/2020Doba riešenia:2020 - 2022
Vedúci projektu:Urbancová Lujza, PaedDr., PhD.Koordinátor projektu:

Príprava interaktívneho prostredia Krajina Hláskovo na podporu výučby slovenského jazyka pre deti Slovákov žijúce v zahraničí

Preparation of interactive environment Landscape Hláskovo to support the teaching of Slovak language for Slovaks living abroad

Číslo projektu:019UMB-4/2020Doba riešenia:2020 - 2022
Vedúci projektu:Gálisová Anna, Mgr., PhD. (za FF UMB)Koordinátor projektu:Mgr. Zuzana Kováčová, PhD. (PdF UMB)

Seriózne hry a hrové prvky vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka

Číslo projektu:036UMB-4/2019Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Gálisová Anna, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Speleonymá v regionálnych a sociokultúrnych súvislostiach

Číslo projektu:1/0735/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Rožai Gabriel, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Synchrónne modelovanie a modely chrématoným

Číslo projektu:1/0040/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Odaloš Pavol, prof. PaedDr., CSc.Koordinátor projektu:

Perspectives of Central European translatological studies

Číslo projektu:21910111Doba riešenia:2019 - 2020
Vedúci projektu:za FF UMB: Huťková Anita, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Aktivita II.3 Všeobecná jazykoveda

Číslo projektu:Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Patráš Vladimír, Prof., PaedDr., CSc.Koordinátor projektu:

Manipulačno-komunikačné koncepcie v persuazívnych slovenských a chorvátskych mediálnych diskurzoch

Conceptions of manipulative communication in persuasive Slovak and Croatian media discourses

Číslo projektu:VEGA č. 1/0179/15Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:Odaloš Pavol, prof. PaedDr. CSc.Koordinátor projektu:

Hovorová slovenčina v nadregionálnom priestore a sociálno-komunikačnej dynamike

Spoken Slovak in the supraregional area and socio-communication dynamics

Číslo projektu:VEGA č. 1/0142/14Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Patráš Vladimír, prof. PaedDr., CSc.Koordinátor projektu:

Analýza synchrónnej a diachrónnej hydronymie povodia Hornádu

The analysis of synchronic and diachronic hydronymy of the Hornád river catchment

Číslo projektu:VEGA 1/0359/12Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Alexandra Chomová, PhD.Koordinátor projektu:

Predkladaný projekt ma charakter základného výskumu, metodologicky vychádza z celoslovenského projektu Hydronymia Slovaciae v úzkej súčinnosti celoeurópskeho projektu Hydronymia Europaea.

Koncepcia novej gramatiky slovenského jazyka určenej pre frankofónne publikum

The conception of a new grammar of the Slovak language for French-speaking users

Číslo projektu:APVV SK-FR-0023-11Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:PhDr. Katarína Chovancová, PhD. (za FHV UMB Banská Bystrica), prof. Patrice Pognan, PhD. (za Université Sorbonne Paris)Koordinátor projektu:

Hlavným cieľom projektu je prispieť k odstráneniu existujúcich ťažkostí v komunikácii medti Slovákmi a frankofónnymi hovoriacimi v rôznych oblastiach.

Efektívne komunikačné zručnosti

Effective communication skills

Číslo projektu:ITMS kód projektu: 26110230019Doba riešenia:2010 - 2013
Vedúci projektu:Koordinátor za UMB: prof. RNDr. R. Nedela, DrSc.Koordinátor projektu:za KSJL: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

V rámci celoživotného vzdelávania ide o nadobudnutie a/alebo zdokonalenie zručností efektívne – kompetentne, presvedčivo a kultivovane – komunikovať v priamych a sprostredkovaných komunikačných sférach a situáciách, v...