Projekty a granty

Speleonymá v regionálnych a sociokultúrnych súvislostiach

Číslo projektu:1/0735/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Rožai Gabriel, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Synchrónne modelovanie a modely chrématoným

Číslo projektu:1/0040/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Odaloš Pavol, prof. PaedDr., CSc.Koordinátor projektu:

Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Aktivita II.3 Všeobecná jazykoveda

Číslo projektu:Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Patráš Vladimír, Prof., PaedDr., CSc.Koordinátor projektu:

Manipulačno-komunikačné koncepcie v persuazívnych slovenských a chorvátskych mediálnych diskurzoch

Conceptions of manipulative communication in persuasive Slovak and Croatian media discourses

Číslo projektu:VEGA č. 1/0179/15Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:Odaloš Pavol, prof. PaedDr. CSc.Koordinátor projektu:

Hovorová slovenčina v nadregionálnom priestore a sociálno-komunikačnej dynamike

Spoken Slovak in the supraregional area and socio-communication dynamics

Číslo projektu:VEGA č. 1/0142/14Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Patráš Vladimír, prof. PaedDr., CSc.Koordinátor projektu:

Analýza synchrónnej a diachrónnej hydronymie povodia Hornádu

The analysis of synchronic and diachronic hydronymy of the Hornád river catchment

Číslo projektu:VEGA 1/0359/12Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Alexandra Chomová, PhD.Koordinátor projektu:

Predkladaný projekt ma charakter základného výskumu, metodologicky vychádza z celoslovenského projektu Hydronymia Slovaciae v úzkej súčinnosti celoeurópskeho projektu Hydronymia Europaea.

Koncepcia novej gramatiky slovenského jazyka určenej pre frankofónne publikum

The conception of a new grammar of the Slovak language for French-speaking users

Číslo projektu:APVV SK-FR-0023-11Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:PhDr. Katarína Chovancová, PhD. (za FHV UMB Banská Bystrica), prof. Patrice Pognan, PhD. (za Université Sorbonne Paris)Koordinátor projektu:

Hlavným cieľom projektu je prispieť k odstráneniu existujúcich ťažkostí v komunikácii medti Slovákmi a frankofónnymi hovoriacimi v rôznych oblastiach.

Efektívne komunikačné zručnosti

Effective communication skills

Číslo projektu:ITMS kód projektu: 26110230019Doba riešenia:2010 - 2013
Vedúci projektu:Koordinátor za UMB: prof. RNDr. R. Nedela, DrSc.Koordinátor projektu:za KSJL: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

V rámci celoživotného vzdelávania ide o nadobudnutie a/alebo zdokonalenie zručností efektívne – kompetentne, presvedčivo a kultivovane – komunikovať v priamych a sprostredkovaných komunikačných sférach a situáciách, v...

Jazykové a literárne hry vo výskume a v školskej praxi

Language and literary games in research and school practice

Číslo projektu:UGADoba riešenia:2010 - 2012
Vedúci projektu:Mgr. Anna Gálisová, PhD.Koordinátor projektu:

Analýza synchrónnej a diachrónnej hydronymie povodia Váhu

The analysis of synchronic and diachronic hydronymy of the Váh river catchment

Číslo projektu:VEGA 1/0447/09Doba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.Koordinátor projektu:

Predkladaný projekt ma charakter základného výskumu, metodologicky vychádza z celoslovenského projektu Hydronymia Slovaciae v úzkej súčinnosti celoeurópskeho projektu Hydronymia Europaea.

Syntetická fonologická teória, súčasný stav a perspektívy

Synthetic phonological theory. Current state and perspectives

Číslo projektu:VEGA 1/0283/09Doba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. (Filozofická fakulta UPJŠ Košice)Koordinátor projektu:

Výskum sa zameria na podrobnú analýzu akustického signálu ľudskej reči na úrovni fóny, fonémy a morfofonémy prostredníctvom experimentálnej fonetickej analýzy (počítačové spracovanie akustického signálu) s prepojením na...

Vývoj hospodárskeho a technického využitia vodných tokov na Pohroní do roku 1918

The development of economic and technological use of watercourses in the region of Hron River basin till 1918

Číslo projektu:VEGA 1/0325/09Doba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:PhDr. Ján Žilák, CSc.Koordinátor projektu:

Projekt výskumu hospodárskeho a technického využitia vodných tokov na Pohroní má interdisciplinárny charakter, ktorý chronologicky vymedzuje rok 1918. Podstatou vedeckého výskumu je odborné zhodnotenie problematiky zamerané na fenomén...

Onymické modely literároným v prozaickej literatúre

Číslo projektu:VEGA 1/0204/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.Koordinátor projektu:

Slovenčina v komunikácii a kultúrnom kontexte pre cudzincov

Slovak in communication and cultural context

Číslo projektu:KEGA 3/5053/07Doba riešenia:2007 - 2010
Vedúci projektu:PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.Koordinátor projektu:

Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia slovenčiny

Dynamics of social change and the stratification of the Slovak language

Číslo projektu:VEGA 1/4713/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.Koordinátor projektu:

Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia

The settlement of Zvolen basin from the early Middle Ages to the 19th century

Číslo projektu:VEGA 1/4541/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:PhDr. Oto Tomeček, PhD. (KHi FHV UMB)Koordinátor projektu:

Transformácia slovenských a ukrajinských onomastikonov v posttotalitnom období

Transformation of Slovak and Ukrainian onomasticians in the post-totalitarian regime

Číslo projektu:APVV SK-UA-0009-07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.Koordinátor projektu: