Projekty a granty

Mobilná výučba slovenčiny v skupine slovenských detí žijúcich dlhodobo v zahraničí

Mobile learning of Slovak language in a group of Slovak children living abroad

Číslo projektu:016UMB-4/2020Doba riešenia:2020 - 2022
Vedúci projektu:Urbancová Lujza, PaedDr., PhD.Koordinátor projektu:

Príprava interaktívneho prostredia Krajina Hláskovo na podporu výučby slovenského jazyka pre deti Slovákov žijúce v zahraničí

Preparation of interactive environment Landscape Hláskovo to support the teaching of Slovak language for Slovaks living abroad

Číslo projektu:019UMB-4/2020Doba riešenia:2020 - 2022
Vedúci projektu:Gálisová Anna, Mgr., PhD. (za FF UMB)Koordinátor projektu:Mgr. Zuzana Kováčová, PhD. (PdF UMB)

Seriózne hry a hrové prvky vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka

Číslo projektu:036UMB-4/2019Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Gálisová Anna, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Speleonymá v regionálnych a sociokultúrnych súvislostiach

Číslo projektu:1/0735/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Rožai Gabriel, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Synchrónne modelovanie a modely chrématoným

Číslo projektu:1/0040/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Odaloš Pavol, prof. PaedDr., CSc.Koordinátor projektu:

Perspectives of Central European translatological studies

Číslo projektu:21910111Doba riešenia:2019 - 2020
Vedúci projektu:za FF UMB: Huťková Anita, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Aktivita II.3 Všeobecná jazykoveda

Číslo projektu:Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Patráš Vladimír, Prof., PaedDr., CSc.Koordinátor projektu:

Manipulačno-komunikačné koncepcie v persuazívnych slovenských a chorvátskych mediálnych diskurzoch

Conceptions of manipulative communication in persuasive Slovak and Croatian media discourses

Číslo projektu:VEGA č. 1/0179/15Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:Odaloš Pavol, prof. PaedDr. CSc.Koordinátor projektu:

Hovorová slovenčina v nadregionálnom priestore a sociálno-komunikačnej dynamike

Spoken Slovak in the supraregional area and socio-communication dynamics

Číslo projektu:VEGA č. 1/0142/14Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Patráš Vladimír, prof. PaedDr., CSc.Koordinátor projektu:

Analýza synchrónnej a diachrónnej hydronymie povodia Hornádu

The analysis of synchronic and diachronic hydronymy of the Hornád river catchment

Číslo projektu:VEGA 1/0359/12Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Alexandra Chomová, PhD.Koordinátor projektu:

Predkladaný projekt ma charakter základného výskumu, metodologicky vychádza z celoslovenského projektu Hydronymia Slovaciae v úzkej súčinnosti celoeurópskeho projektu Hydronymia Europaea.

Koncepcia novej gramatiky slovenského jazyka určenej pre frankofónne publikum

The conception of a new grammar of the Slovak language for French-speaking users

Číslo projektu:APVV SK-FR-0023-11Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:PhDr. Katarína Chovancová, PhD. (za FHV UMB Banská Bystrica), prof. Patrice Pognan, PhD. (za Université Sorbonne Paris)Koordinátor projektu:

Hlavným cieľom projektu je prispieť k odstráneniu existujúcich ťažkostí v komunikácii medti Slovákmi a frankofónnymi hovoriacimi v rôznych oblastiach.

Efektívne komunikačné zručnosti

Effective communication skills

Číslo projektu:ITMS kód projektu: 26110230019Doba riešenia:2010 - 2013
Vedúci projektu:Koordinátor za UMB: prof. RNDr. R. Nedela, DrSc.Koordinátor projektu:za KSJL: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

V rámci celoživotného vzdelávania ide o nadobudnutie a/alebo zdokonalenie zručností efektívne – kompetentne, presvedčivo a kultivovane – komunikovať v priamych a sprostredkovaných komunikačných sférach a situáciách, v...

Jazykové a literárne hry vo výskume a v školskej praxi

Language and literary games in research and school practice

Číslo projektu:UGADoba riešenia:2010 - 2012
Vedúci projektu:Mgr. Anna Gálisová, PhD.Koordinátor projektu:

Analýza synchrónnej a diachrónnej hydronymie povodia Váhu

The analysis of synchronic and diachronic hydronymy of the Váh river catchment

Číslo projektu:VEGA 1/0447/09Doba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.Koordinátor projektu:

Predkladaný projekt ma charakter základného výskumu, metodologicky vychádza z celoslovenského projektu Hydronymia Slovaciae v úzkej súčinnosti celoeurópskeho projektu Hydronymia Europaea.

Syntetická fonologická teória, súčasný stav a perspektívy

Synthetic phonological theory. Current state and perspectives

Číslo projektu:VEGA 1/0283/09Doba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. (Filozofická fakulta UPJŠ Košice)Koordinátor projektu:

Výskum sa zameria na podrobnú analýzu akustického signálu ľudskej reči na úrovni fóny, fonémy a morfofonémy prostredníctvom experimentálnej fonetickej analýzy (počítačové spracovanie akustického signálu) s prepojením na...