Imrich Nagy pre RTVS

  • Imrich Nagy o prvom slovenskom preklade Zvolenskej stolice Mateja Bela

http://www.rtvs.sk/radio/program/11438/929478

 

  • Historik z Katedry histórie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Imrich Nagy v rozhovore s moderátorom Martinom Uramom o prvom slovenskom preklade Zvolenskej stolice Mateja Bela.

http://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/164895/prvy-slovensky-preklad-zvolenskej-stolice-mateja-bela