Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Výstupy medzinárodnej spolupráce

 

Workshop "Projekty spájajú" bol zaradený do programu celouniverzitného a celoslovenského podujatia "Dni vedy a techniky na Slovensku" a konal sa dňa 9. novembra 2022:

Workshop: Projekty spájajú II., Prekladová analýza právnych textov (nemčina - slovenčina) KEGA
streda 9. novembra 2022 11:30 - 12:45  (pozri Prezentovanie výsledkov projektu)

 

 

Terminologický seminár - trestné právo

Pod uvedeným názvom sa realizoval v rámci konferencie "Odborná komunikácia v zjednotenej Európe", konanej 6. a 7. októbra 2021, dvojdňový  workshop pre účastníkov konferencie, ku ktorým pravidelne patria aj prekladatelia z praxe. Na konferencii  a workshope sa zúčastnili aj študentky a študenti germanistiky FF UMB. Workshop bol zameraný na výklad právnej terminológie z oblasti trestného práva v nemeckom a slovenskom jazyku. Účastníci workshopu aplikovali získané poznatky pri práci - preklade právnych textov z trestného práva v nemeckom a slovenskom jazyku a prekladali. Počas konferencie a workshopu bol popularizovaný predmetný projekt.

 

Workshop "Projekty spájajú"

Workshop "Projekty spájajú" bol zaradený do programu celouniverzitného a celoslovenského podujatia "Dni vedy a techniky na Slovensku" a realizoval sa v rámci medzinárodnej spolupráce s Katedrou germanistiky filozofickej fakulty Ostravskej univerzity. Aplikácia Teams sa využila ako nová forma komunikácie na realizáciu prednáškového pobytu a spojila študujúcich germanistiky partnerských pracovísk Katedry germanistiky FF UMB a Katedry germanistiky FF Ostravskej univerzity. Obsah workshopu bol zameraný na analýzu a interpretáciu odborných textov a termínov z oblasti techniky, s dôrazom na prácu s nemeckými kompozitami a ich ekvivalentami v slovenčine a češtine. Sprostredkúvané poznatky sa upevňovali formou sprievodných cvičení. Cieľom podujatia bolo zároveň overovanie čiastkových úloh a výstupov z projektu.

Adresa podujatia v Teamse:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzA0YjhlODEtMmQ0NC00YmZjLWFhMzItZjBiYzY3ZTc3Yzll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d%22%2c%22Oid%22%3a%22fd704083-369b-4a5d-934d-8f37a093cfa6%22%7d

 

 

LINK: https://anyflip.com/lpix/rqox

 

Prednáška "Terminológia záväzkového práva - vybrané problémy"

Uvedená odborná prednáška z oblasti práva sa bude konať 22. 11. 2021 a bude zaradená do predmetu "odborný preklad 2" s cieľom overovania výsledkov projektu a inovovania obsahu daného predmetu. Prednáška koreluje s právnymi textami - zmluvami - ako s jedným zo žánrov, ktoré sú vybrané ako predmet ďalšieho výskumu. Na prednáške sa zúčastnia aj študenti Ostravskej univerzity. Prednášajúca: riešiteľka projektu M. Némethová.

 

Seminár - odborný preklad 2

Uvedený seminár sa bude realizovať ako forma prednáškového pobytu na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity - formou aplikácie Teams. Na seminári sa spolu so študentmi Filozofickej fakulty UMB zúčastnia aj študenti Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity.  V nadväznosti na odbornú prednášku z práva "Terminológia záväzkového práva - vybrané problémy" sa bude na seminári pracovať so zmluvami, ako jedným z vybraných žánrov textov. Vybrané zmluvy sa budú interpretovať, analyzovať a prekladať do slovenčiny, češtiny a nemčiny.

Realizácia: 29. 11. - 13. 12. 2021.

 

Seminár - rozbor prekladov odborných textov z češtiny do nemčiny

Seminár Katedry germanistiky Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity určený aj pre študentov FF UMB, zameraný na rozbor prekladov odborných textov z češtiny do nemčiny, 29. 11. -17. 12. 2021. Realizovať sa bude prostredníctvom aplikácie Teams - vyučujúcimi sú nemecké lektorky.