Členstvo príslušníkov katery vo vedeckých inštitúciách a redakčných radách

 

prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

 • člen Slovensko-poľskej komisie historikov

 • člen Slovensko-maďarskej komisie historikov

 • hosťujúci profesor na Ostravskej univerzite v Ostrave

 • člen správnej rady Vzdelávacej nadácie J. Husa

 • člen Kolégia pre historické a kultúrne vedy pri SAV

 • člen komisie vedeckej grantovej agentúry Vega

 • člen vedeckej rady Historického múzea Slovenského národného múzea (Bratislava)

 • člen vedeckej rady FF UMB v Banskej Bystrici

 • člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore Slovenské dejiny na Katedre histórie FF UMB v Banskej Bystrici

 • člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore československé dejiny na Katedre histórie FF Ostravskej univerzity v Ostrave

 • člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium na Katedre histórie FF UPJŠ v Košiciach

 • člen redakčnej rady Historického časopisu (Historický ústav SAV)

 • člen redakčnej rady vedeckého zborníka Acta historica Neosoliensia (Katedra histórie FF UMB, Banská Bystrica)

prof. PhDr. Vladimír Varinský, PhD.

 • člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie SR (od r. 2002)

 • predseda Vedeckej rady FHV UMB  (v r. 2004 – 2012)

 • člen Vedeckej rady FF UMB (od r. 2013)

 • člen Vedeckej rady UMB v Banskej Bystrici (v r. 2005 - 2013)

 • člen Vedeckej rady FF OU v Ostrave (v r. 2006 - 2012)

 • člen Vedeckej rady FF PU v Prešove (v r. 2007 - 2012)

 • člen Vedeckej rady FZ v Banskej Bystrici (v r. 2006 - 2012)

 • člen Vedeckej rady Múzea SNP v Banskej Bystrici (od r. 2008)

 • člen Vedeckej rady SVÚ SAV v Košiciach (v r. 2008 - 2012)

doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

 • člen Vedeckej rady Výskumného ústavu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (Békéscsaba),

 • člen Slovensko-maďarskej zmiešanej komisie historikov pri SAV (Bratislava),

 • člen Slovensko-rumunskej zmiešanej komisie historikov pri SAV (Bratislava),

 • člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium - odbor kulturológia na FF UKF v Nitre,

 • člen vedeckej rady časopisu KORIDOR (Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (Békéscsaba),

 • člen redakčnej rady časopisu Druhá svetová (Historia nostra, o. z., Ružomberok).

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

 • člen Slovenskej jednoty klasických filológov,

 • člen Slovenskej národnej komisie C.I.H.E.C. (International Commission for Comparative Ecclesiastical History),

 • člen Centra pre štúdium kresťanstva,

 • člen External Public Body of the Hungarian Academy of Sciences (Maďarsko),

 • Šéfredaktor vedeckého zborníka Acta historica Neosoliensia (Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica),

 • člen redakčnej rady odborného časopisu Acta academiae Agriensis – Sectio historiae (Eger, Maďarsko),

 • člen redakčnej rady odborného časopisu Publicationes Universitatis Miskolcinensis – Sectio philosophica (Miskolc, Maďarsko),

 • člen redakčnej rady odborného časopisu European Journal of Social and Human Sciences (Banská Bystrica). 

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.

 • podpredseda vedeckej rady FF UMB v Banskej Bystrici

 • člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore Slovenské dejiny na Katedre histórie FF UMB v Banskej Bystrici

 • člen Vedeckej rady Múzea SNP v Banskej Bystrici

 • člen redakcie vedeckého časopisu Acta historica neosoliensia

 • predseda redakčnej rady časopisu Druhá svetová (Historia nostra, o. z., Ružomberok)

 • člen redakčnej rady časopisu Quaestiones rerum naturalium (recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním)

 • člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu East European history (Soči, Ruská federácia)

 • predseda vedeckej rady vedeckého časopisu Motus in verbo: vedecký časopis mladej generácie (FF UMB, Banská Bystrica)

 • člen Rady Programowej czasopisma  (rocznika) pt. "Śląski Almanach Powstańczy" - Institutu historie Sliezskej univerzity v Katoviciach.

doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

 • podpredseda vedeckej rady FF UMB v Banskej Bystrici,

 • člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore Slovenské dejiny na Katedre histórie FF UMB v Banskej Bystrici,

 • člen Slovensko-ruskej komisie historikov pri Historickom ústave SAV (Bratislava),

 • člen Slovensko-ukrajinskej komisie historikov pri Historickom ústave SAV (Bratislava),

 • člen Slovenskej historickej spoločnosti pri Historickom ústave SAV (Bratislava),

 • člen INCFAR – International Network Center for Fundamental and Applied Research (Ruská federácia),

 • spolupracovník  Academic Publishing House Researcher – APHR (Soči, Ruská federácia),

 • člen redakčnej rady vedeckého časopisu Bylye gody: Russian Historical Journal (Indexing by Scopus), (Soči, RF),

 • člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Journal of International Network Center for Fundamental and Applied Research (Soči, RF)

 • člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu European Researcher. Series A – Social sciences (APHR, Soči, RF),

 • člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu «Gardarika» – International Scientific Journal (APHR, Soči, RF).

 • člen redakčnej rady vedeckého časopisu «Voennyi sbornik» – Russian military scientific journal (APHR , Soči, RF);

 • člen redakčnej rady vedeckého časopisu Историческая демография.Научный журнал (Moskva – Syktyvkar, Republika Komi, RF),

 • člen redakčnej rady vedeckého časopisu Российские и славянские исследования (BGU, Minsk, Bielorusko)

 • člen redakčnej rady vedeckého časopisu Сумський історико-архівний журнал (Sumy, Ukrajina)

 • člen redakčnej rady vedeckého časopisu Pamäť národa (Ústav pamäti národa, Bratislava),

 • člen redakčnej rady vedeckého časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo (FF UK, Bratislava),

 • člen redakčnej rady vedeckého časopisu Druhá svetová. Časopis o moderných dejinách Slovenska (Historia nostra, Ružomberok),

 • predseda vedeckej rady vedeckého časopisu Motus in verbo: vedecký časopis mladej generácie (FF UMB, Banská Bystrica),

 • člen redakcie časopisu Acta historica Neosoliensia. Vedecký časopis pre historické vedy  (FF UMB, Banská Bystrica). 

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

 • člen a podpredseda Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV,

 • člen a podpredseda Vedeckej rady Historického ústavu SAV v Bratislave,

 • predseda Slovenskej národnej komisie C.I.H.E.C. (International Commission for Comparative Ecclesiastical History),

 • člen Commission of the Early History of the Slavs at the International Committee of the Slavists,

 • člen Centra pre štúdium kresťanstva,

 • člen Slovenského národného komitétu historikov pri Historickom ústave SAV,

 • člen Slovensko-poľskej komisie historikov pri Historickom ústave SAV,

 • spoluzakladateľ odbornej ročenky Acta historica Neosoliensia (v rokoch 1998, 2003, 2004 editor, 2005-2009 editor a predseda redakčnej rady, od 2010 predseda redakčnej rady),

 • člen redakčnej rady odborného časopisu Byzantinoslovaca (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave),

 • člen redakčnej rady odborného časopisu Acta historica Opaviensis (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opave),

 • člen redakčnej rady odborného časopisu SYNERGIE - Revue pro byzantologii a medievistiku /Studia byzantina et medievia/ (Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni),

 • člen redakčnej rady odborného časopisu Studia mediaevalia Bohemica (Centrum medievistických studií, Filosofický ústav AV ČR, Praha),

 • člen redakčnej rady odborného časopisu Kultúrne dejiny (Katedra histórie, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku),

 • člen redakčného kruhu odborného časopisu Annales historici Prešoviensis (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove),

 • člen redakčnej rady odborného časopisu Miedzy Wisla i Pilica. Studia i materialy historyczne (Instytut Historii, Uniwersytet J. Kochanowskiego, Kielce),

 • člen redakčnej rady odborného internetového periodika Forum Historiae (Historický ústav SAV), 

 • člen redakčnej rady odborného časopisu Saeculum Christianum,

 • zástupca šéfredaktora medzinárodného vedeckého časopisu Historia Slavorum Occidentis

Mgr. Patrik Kunec, PhD.

 • člen Slovenskej historickej spoločnosti pri Historickom ústave SAV (Bratislava),

 • člen redakcie vedeckého časopisu pre historické vedy Acta historica Neosoliensia (Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica),

 • člen redakčnej rady periodika Mesto a dejiny (Katedra histórie, FF UPJŠ Košice),

 • člen redakčnej rady vedeckého periodika Historia Slavorum Occidentis (Poznań)

 • člen redakčnej rady populárno-náučného časopisu Historická revue (SAHI Bratislava).

Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

 • členka Slovenskej historickej spoločnosti pri pri Historickom ústave SAV (Bratislava).

PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

 • člen Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti (Martin),

 • člen vedeckej rady SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek (hrad Modrý Kameň),

 • výkonný redaktor vedeckého zborníka Acta historica Neosoliensia (Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica).

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

 • člen Slovenskej historickej spoločnosti pri pri Historickom ústave SAV (Bratislava),

 • člen vedeckej rady Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici,

 • člen redakcie vedeckého časopisu pre historické vedy Acta historica Neosoliensia (Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica),

 • člen redakčnej rady časopisu Stredoslovenského múzea.

 

Aktualizované: 31-08-2020