Často kladené otázky k prijímaciemu konaniu

Otázka: V ponuke štúdia na 2022/2023 nie je uvedený študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo. Ponúka Filozofická fakulta UMB takto zamerané štúdium?

Odpoveď:  Áno. Študijné programy anglický jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra  a ich kombinácie boli akreditované v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo a sú naďalej zamerané na štúdium prekladateľstva a tlmočníctva. Pôvodný študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo sa od 1. 9. 2019 stal súčasťou študijného odboru filológia.

 

Otázka: Čo je potrebné doložiť k prihláške na Bc. študijný program "učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo"?

Odpoveď: Uchádzač o uvedený študijný program musí byť  registrovaným členom niektorého zo slovenských športových zväzov + aktívnym hráčom alebo držiteľom kvalifikácie trénera 2. stupňa (okrem športov, kde stačí 1. stupeň). Bližšie info o ponúkaných špecializáciách a podmienkach na prijatie tu.

K prihláške je potrebné zaslať aj Potvrdenie o úrovni športovej výkonnosti uchádzača o štúdium trénerstva na KTVŠ FF UMB .

 

Otázka: Musí uchádzač ovládať oba jazyky v prípade, ak sa hlási na kombinačné štúdium filológie, resp. učiteľstva?

Odpoveď: Áno. Štúdium filológie a aj učiteľstva cudzích jazykov nie je určené na základnú výučbu jazyka, požadovaná úroveň ovládania cudzieho jazyka je uvedená v podmienkach prijímacieho konania. Platí to aj pri jazykoch, kde sa nevykonáva prijímacia skúška.

 

Otázka: Musí uchádzač maturovať z predmetu, na ktorý sa hlási (napr. anglický jazyk a kultúra - maturita z Aj)?

Odpoveď: Nie. Uchádzač sa môže prihlásiť ľubovoľný študijný program, pričom nemusí mať z daného predmetu maturitu. Pri štúdiu jazykov (filológia, učiteľstvo) ale platí, že uchádzač musí pri väčšine študijných programov daný jazyk ovládať.

 

Otázka: Je potrebné vypisovať do prihlášky aj predmety a známky zo strednej školy? Je potrebné potvrdenie správnosti zo strednej školy?

Odpoveď: Áno. Prihlášku je potrebné vypísať presne podľa predtlače, t.j. vypísať aj predmety a známky zo všetkých 4 ročníkov strednej školy, resp. z 3 ročníkov a z 1/2 roku 4. ročníka, resp zo 4 ročníkov a z 1/2 roku 5. ročníka (pri 5-ročnom štúdiu). Potvrdenie správnosti zo strednej školy majú mať IBA aktuálni maturanti. Ostatní uchádzači potvrdenie strednej školy nepotrebujú.

 

Otázka: Musí uchádzač posielať na FF UMB overené kópie všetkých vysvedčení zo strednej školy?

Odpoveď: Nie. Na FF UMB je potrebné poslať iba úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia (overenie na matrike alebo u notára, nie strednou školou). Ostatné vysvedčenia netreba. Ak uchádzač ešte nematuroval, posiela spolu s prihláškou len životopis.

 

Otázka: Je možné prihlásiť sa na dva študijné programy na jednom tlačive?

Odpoveď: Nie. Ak má uchádzač záujem o dva, resp. viac študijných programov na FF UMB, musí si podať dve, resp. viac prihlášok - na každej môže byť len jeden študijný program a každá musí obsahovať samostatné prílohy (životopis, overenú kópiu maturitného vysvedčenia, poplatok). Počet prihlášok na FF UMB nie je určený.

 

Otázka: Musí byť prihláška potvrdená od lekára?

Odpoveď: Od lekára musí byť potvrdenie - na výmennom lístku, resp. na tlačive zo stránky FF UMB -  len v prípade, ak sa uchádzač hlási na študijný progam "učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii", "učiteľstvo telesnej výchovy",  "učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo". Potvrdenie od lekára k prihláške musí byť aj v prípade uchádzača so zdravotným postihnutím. V ostatných prípadoch nie je potvrdenie od lekára potrebné.

 

Otázka: Som študentom so zdravotným znevýhodnením a potrebujem vytvorenie vhodných podmienok pri prijímacej skúške a perspektívne aj pri štúdiu. Ako mám postupovať?

Odpoveď: Povinnosťou fakulty je vytvárať zodpovedajúce podmienky štúdia pre študentov so špecifickými potrebami. Uchádzač však musí pri výbere študijného programu zvážiť svoje predpoklady pre štúdium. Preto je dôležité, aby uchádzač so zdravotným znevýhodnením v dostatočnom časovom predstihu pred podaním prihlášky kontaktoval nielen študijné oddelenie FF UMB, ale aby konzultoval možnosti, náročnosť a podmienky štúdia aj s koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami Mgr. Janou Daubnerovou, PhD.  

Ak je súčasťou prijímacieho konania prijímacia skúška, uchádzač so špeciálnymi potrebami má právo zaslať žiadosť o alternatívnu formu prijímacej skúšky s prihliadnutím na zdravotné postihnutie - žiadosť uchádzača o úpravu na prijímacej skúške je na našej stránke.