Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Často kladené otázky k prijímaciemu konaniu

Otázka: V ponuke štúdia na 2024/2025 nie je uvedený študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo. Ponúka Filozofická fakulta UMB takto zamerané štúdium?

Odpoveď:  Áno. Študijné programy anglický jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra  a ich kombinácie boli pôvodne akreditované v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo a sú naďalej zamerané na štúdium prekladateľstva a tlmočníctva. Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo sa od 1. 9. 2019 stal súčasťou študijného odboru filológia.

 

Otázka: Musí uchádzač ovládať oba jazyky v prípade, ak sa hlási na kombinačné štúdium filológie, resp. učiteľstva?

Odpoveď: Áno. Štúdium filológie a aj učiteľstva cudzích jazykov nie je určené na základnú výučbu jazyka, požadovaná úroveň ovládania cudzieho jazyka je uvedená v podmienkach prijímacieho konania. Platí to aj pri jazykoch, kde sa nevykonáva prijímacia skúška.

 

Otázka: Musí uchádzač maturovať z predmetu, na ktorý sa hlási (napr. anglický jazyk a kultúra - maturita z Aj)?

Odpoveď: Nie. Uchádzač sa môže prihlásiť ľubovoľný študijný program, pričom nemusí mať z daného predmetu maturitu. Pri štúdiu jazykov (filológia, učiteľstvo) ale platí, že uchádzač musí pri väčšine študijných programov daný jazyk ovládať.

 

Otázka: Na väčšinu bakalárskych študijných programov je potrebný test všeobecných študijných predpokladov - kedy sa tieto testy konajú?

Odpoveď: Testy sa konajú v nasledovných termínoch - bližšie info tu.

 

Otázka: Je potrebné vypisovať do prihlášky aj predmety a známky zo strednej školy? Je potrebné potvrdenie správnosti zo strednej školy?

Odpoveď: Áno. Prihlášku je potrebné vypísať presne podľa predtlače, t.j. vypísať aj predmety a známky zo všetkých 4 ročníkov strednej školy, resp. z 3 ročníkov a z 1/2 roku 4. ročníka, resp zo 4 ročníkov a z 1/2 roku 5. ročníka (pri 5-ročnom štúdiu). Potvrdenie správnosti zo strednej školy majú mať IBA aktuálni maturanti. Ostatní uchádzači potvrdenie strednej školy nepotrebujú.

 

Otázka: Musí uchádzač posielať na FF UMB overené kópie všetkých vysvedčení zo strednej školy?

Odpoveď: Nie. Na FF UMB je potrebné poslať iba úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia (overenie na matrike alebo u notára, nie strednou školou). Ostatné vysvedčenia netreba. Ak uchádzač ešte nematuroval, posiela spolu s prihláškou len životopis.

 

Otázka: Je možné prihlásiť sa na dva študijné programy na jednom tlačive?

Odpoveď: Nie. Ak má uchádzač záujem o dva, resp. viac študijných programov na FF UMB, musí si podať dve, resp. viac prihlášok - na každej môže byť len jeden študijný program a každá musí obsahovať samostatné prílohy (životopis, overenú kópiu maturitného vysvedčenia, poplatok). Počet prihlášok na FF UMB nie je určený.

 

Otázka: Musí byť prihláška potvrdená od lekára?

Odpoveď: Od lekára musí byť potvrdenie - na výmennom lístku, resp. na tlačive zo stránky FF UMB -  len v prípade, ak sa uchádzač hlási na študijný progam "učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy". Potvrdenie od lekára k prihláške musí byť aj v prípade uchádzača so zdravotným postihnutím. V ostatných prípadoch nie je potvrdenie od lekára potrebné.

 

Otázka: Som študentom so zdravotným znevýhodnením a potrebujem vytvorenie vhodných podmienok pri prijímacej skúške a perspektívne aj pri štúdiu. Ako mám postupovať?

Odpoveď: Povinnosťou fakulty je vytvárať zodpovedajúce podmienky štúdia pre študentov so špecifickými potrebami. Uchádzač však musí pri výbere študijného programu zvážiť svoje predpoklady pre štúdium. Preto je dôležité, aby uchádzač so zdravotným znevýhodnením v dostatočnom časovom predstihu pred podaním prihlášky kontaktoval nielen študijné oddelenie FF UMB, ale aby konzultoval možnosti, náročnosť a podmienky štúdia aj s koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami Mgr. Janou Daubnerovou, PhD.  

Ak je súčasťou prijímacieho konania prijímacia skúška, uchádzač so špeciálnymi potrebami má právo zaslať žiadosť o alternatívnu formu prijímacej skúšky s prihliadnutím na zdravotné postihnutie - žiadosť uchádzača o úpravu na prijímacej skúške je na našej stránke.