Charakteristika projektu - obsahová inovácia

Katedra slovanských jazykov FF UMB je zapojená do projektu č. 002UMB-2/2016 „Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB v Banskej Bystrici“ v rámci aktivity II.4 – Ruský jazyk. Cieľom je vytvorenie nového spoločného študijného programu druhého stupňa v spolupráci medzi Filozofickou fakultou UMB a Surgutskou štátnou pedagogickou univerzitou v Surgute, Ruská federácia.

Spoločným menovateľom obsahovej inovácie predmetov Bc. a Mgr. štúdia v študijnom programe ruský jazyka a kultúra (študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo) a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii sa má stať cieľová orientácia na slovensko-ruské vzťahy v oblasti vzdelávania, spoločných vedeckovýskumných projektov a obchodné vzťahy. Tá je daná výberom spolupracujúcej zahraničnej univerzity (Surgutskou štátnou pedagogickou univerzitou, Surgut).

Surgut ako časť Chanty-Mansijského autonómneho okruhu je významným ropným a priemyselným centrom a zaujímavým obchodným partnerom Slovenska (podpísaná dohoda o spolupráci medzi ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA CHANTY-MANSIJSKÉHO AUTONÓMNEHO OKRUHU – JUGRA SURGUTSKÁ ŠTÁTNA PEDAGOGICKÁ UNIVERZITA v meste Surgut, Ruská federácia a Filozofickou fakultou UMB Banská Bystrica, 06/2016).

Obsahová inovácia sa dotýka hlavne týchto predmetov:

Jazykové cvičenia 1 – 5 budú rozšírené o tematické okruhy, ktoré súvisia priemyslom, priemyselnou výrobou a výrobnými technológiami , výrazne posilnená bude jazyková príprava v sfére zahraničného obchodu (obchodná korešpondencia a pod.) a diplomacie.

Inovácia predmetov Jazykové cvičenia 1 – 5 predpokladá reflexiu aktuálnych javov v didaktike cudzojazyčnej edukácie, a spoločenskom, politickom, kultúrnom a ekonomickom živote, čím sa poukazuje na prepojenosť jednotlivých oblastí výskumu v danom projekte (praktického uplatnenia poznatkov získaných v rámci inovácie premetov Didaktika ruského jazyka 1 – 2). Výsledkom tejto reflexie má byť predovšetkým:

a) akcentácia a intenzifikácia komunikatívneho aspektu cudzojazyčného vzdelávania;

b) rozvoj kognitívnych zručností opierajúci sa o systém učebných činností;

c) kulturologicky orientovaná komunikácia v ruskom jazyku (pojem kultúra má byť pritom chápaný v širokom kontexte, ako súbor vedomostí, tradícií a foriem konania vlastných určitému spoločenstvu (národu));

d) tematické a lexikálne rozšírenie obsahu predmetu o aktuálne spoločenské, politické, ekonomické a kultúrne fenomény. Dôraz má byť pritom kladený najmä na tie aspekty, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť absolventov štúdia na trhu práce – orientácia na medzinárodný (rusko-slovenský) obchod a vzťahy, priemyselnú výrobu a pod. Táto orientácia je podmienená snahou v maximálnej možnej miere využiť potenciál zahraničného pracoviska zapojeného do projektu a charakter oblasti, v ktorej sa nachádza;

e) príprava pre prekladateľskú a tlmočnícku prax.

Spolupráca s ruskou univerzitou predpokladá vytvorenie nových učebných materiálov (vysokoškolské učebnice).

Lexikológia a štylistika

Inovovanie predmetu Konfrontačná lexikológia

1. Spracovanie Odborného terminologického minima pre prekladateľov a pedagógov (CRJ) tematicky diferencovaného podľa konkrétnych vedných odborov (biznis, obchod, diplomacia, technika, turistika a i.) základe Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (SERR) – osobitne pre úrovne A 1-2, B 1-2, C1.

2. Spracovanie rusko-slovenských a slovensko-ruských glosárov na základe obsahu štruktúrovaného Odborného terminologického minima.

Štylistika:

Vychádzajúc z obsahového zamerania schválenej Dohody obsahová inovácia ŠP spočíva predovšetkým v sústredení sa na rozšírenie a doplnenie jazykovej (lexikálnej) prípravy budúcich absolventov v oblastiach obchodu, priemyslu a diplomacie a na aplikovaní tejto prípravy v lingvistických disciplínach. Výsledkom inovácií má byť lepšia a kvalitnejšia príprava na prax v tých oblastiach, v ktorých je možné predpokladať pokračovanie a rozvoj slovensko-ruských obchodných a diplomatických vzťahov. Predpokladá sa využívanie IKT vo vyučovaní cudzích jazykov : vyučovanie podporované počítačom a príprava učiva e-learning.

Inovovanie predmetu Konfrontačná štylistika

1. Spracovanie učebnej pomôcky Štylistické a kompozičné aspekty odborných textov (pre rusistov). Nadviazanie jej obsahu na Odborné terminologické minimum pre prekladateľov a pedagógov: CRJ

2. Príprava učiva z modulu Biznis komunikácia v ruštine pre slovenských prekladateľov a pedagógov.

3. Príprava učiva z modulu Základy diplomatickej písomnej komunikácie v ruštine pre slovenských prekladateľov.

Inovovať obsah predmetu Textová lingvistika vo väzbe na inovované lingvistické predmety.

Odborný preklad:

Výstupom nášho projektu bude učebný materiál, ktorý bude zahŕňať texty z oblasti obchodu a priemyslu. Cieľom bude inovovať predmet Odborný preklad. Súčasťou učebného materiálu bude terminologický slovník v tlačenej podobe a vybraná terminológia na CD nosiči, ktorá bude vo formáte použiteľnom pre CAT nástroje.

Čítanie a počúvanie s porozumením 1 -2  bude rozšírené o texty, týkajúce sa nových tém z oblasti krajinovedy, histórie nepoznaných oblastí Ruska, literatúry, obchodu, priemyslu,  s využitím najmodernejších technológii s novými CD nosičmi, s cieľom nadobudnúť schopnosti porozumieť počúvaný text v  ruštine, obohatiť vedomosti študentov tak, aby si osvojili melódiu a intonáciu ruského jazyka,  získať  schopnosť správne porozumieť počúvanému textu, rozvinúť schopnosti študentov tak, aby mohli čítať so správnou výslovnosťou, porozumieť neznámemu textu a prerozprávať ho. Porozumenie rozsahu a intencii hovorených slov ako aj slov, ktoré obsahujú odborné výrazy, idiómy, hovorovú reč a dialekty. Porozumenie hovoreného slova v rozsahu, ktorý umožňuje bežný dialóg, účasť v rozhovore a diskusii s rodeným používateľom jazyka. Porozumenie ruských tematických prejavov, slávnostných príhovorov, rozhlasových a televíznych programov, filmov, satirických prejavov.              

Spolupráca predpokladá vytvorenie nových učebných materiálov (vysokoškolské učebnice pre vyučovanie predmetu Čítanie a počúvanie s porozumením + CD).

 

 

Didaktika ruského jazyka 1 - 2

Využitie ruskej pedagogiky a metodiky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho jazyka v súčasnom medzikultúrnom a jazykovom svete predpokladá dôslednú prípravu našich študentov na zvládnutie vyučovania ruského jazyka na základných a stredných školách. Inovovanie didaktiky vyučovania ruského jazyka preto predpokladá zavedenie moderných vyučovacích metód v týchto tematických oblastiach:

-           slovnej zásoby,

-           gramatiky a jej funkcie v jazyku,

-           grafiky a pravopisu,

-           fonetiky,

-           počúvania s porozumením,

-           čítania s porozumením,

-           ústneho vyjadrovania,

-           písomného vyjadrovania,

-           kontroly a skúšania, hodnotenia a známkovania,

-           IKT vo vyučovaní cudzích jazykov,

-           e-learning.

 

Výsledkom spolupráce s ruskými odborníkmi v tomto predmete bude nová VŠ učebnica – metodika vyučovania ruského jazyka ako cudzieho jazyka pre potreby slovenských študentov ruského jazyka a kultúry/ruského jazyka a literatúry v kombinácii predmetov, pre učiteľov slovenských základných a stredných škôl.

Spolupráca predpokladá vytvorenie nových učebných materiálov (vysokoškolské učebnice pre vyučovanie predmetu Didaktika ruského jazyka  + CD).

 

 

Vypracoval:

Anton Repoň, vedúci realizačného tímu

 

V BB 25.09.2017