Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Charakteristika projektu - obsahová inovácia

Katedra slovanských jazykov FF UMB je zapojená do projektu č. 002UMB-2/2016 „Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB v Banskej Bystrici“ v rámci aktivity II.4 – Ruský jazyk. Cieľom je vytvorenie nového spoločného študijného programu druhého stupňa v spolupráci medzi Filozofickou fakultou UMB a Surgutskou štátnou pedagogickou univerzitou v Surgute, Ruská federácia.

Spoločným menovateľom obsahovej inovácie predmetov Bc. a Mgr. štúdia v študijnom programe ruský jazyka a kultúra (študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo) a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii sa má stať cieľová orientácia na slovensko-ruské vzťahy v oblasti vzdelávania, spoločných vedeckovýskumných projektov a obchodné vzťahy. Tá je daná výberom spolupracujúcej zahraničnej univerzity (Surgutskou štátnou pedagogickou univerzitou, Surgut).

Surgut ako časť Chanty-Mansijského autonómneho okruhu je významným ropným a priemyselným centrom a zaujímavým obchodným partnerom Slovenska (podpísaná dohoda o spolupráci medzi ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA CHANTY-MANSIJSKÉHO AUTONÓMNEHO OKRUHU – JUGRA SURGUTSKÁ ŠTÁTNA PEDAGOGICKÁ UNIVERZITA v meste Surgut, Ruská federácia a Filozofickou fakultou UMB Banská Bystrica, 06/2016).

Obsahová inovácia sa dotýka hlavne týchto predmetov:

Jazykové cvičenia 1 – 5 budú rozšírené o tematické okruhy, ktoré súvisia priemyslom, priemyselnou výrobou a výrobnými technológiami , výrazne posilnená bude jazyková príprava v sfére zahraničného obchodu (obchodná korešpondencia a pod.) a diplomacie.

Inovácia predmetov Jazykové cvičenia 1 – 5 predpokladá reflexiu aktuálnych javov v didaktike cudzojazyčnej edukácie, a spoločenskom, politickom, kultúrnom a ekonomickom živote, čím sa poukazuje na prepojenosť jednotlivých oblastí výskumu v danom projekte (praktického uplatnenia poznatkov získaných v rámci inovácie premetov Didaktika ruského jazyka 1 – 2). Výsledkom tejto reflexie má byť predovšetkým:

a) akcentácia a intenzifikácia komunikatívneho aspektu cudzojazyčného vzdelávania;

b) rozvoj kognitívnych zručností opierajúci sa o systém učebných činností;

c) kulturologicky orientovaná komunikácia v ruskom jazyku (pojem kultúra má byť pritom chápaný v širokom kontexte, ako súbor vedomostí, tradícií a foriem konania vlastných určitému spoločenstvu (národu));

d) tematické a lexikálne rozšírenie obsahu predmetu o aktuálne spoločenské, politické, ekonomické a kultúrne fenomény. Dôraz má byť pritom kladený najmä na tie aspekty, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť absolventov štúdia na trhu práce – orientácia na medzinárodný (rusko-slovenský) obchod a vzťahy, priemyselnú výrobu a pod. Táto orientácia je podmienená snahou v maximálnej možnej miere využiť potenciál zahraničného pracoviska zapojeného do projektu a charakter oblasti, v ktorej sa nachádza;

e) príprava pre prekladateľskú a tlmočnícku prax.

Spolupráca s ruskou univerzitou predpokladá vytvorenie nových učebných materiálov (vysokoškolské učebnice).

Lexikológia a štylistika

Inovovanie predmetu Konfrontačná lexikológia

1. Spracovanie Odborného terminologického minima pre prekladateľov a pedagógov (CRJ) tematicky diferencovaného podľa konkrétnych vedných odborov (biznis, obchod, diplomacia, technika, turistika a i.) základe Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (SERR) – osobitne pre úrovne A 1-2, B 1-2, C1.

2. Spracovanie rusko-slovenských a slovensko-ruských glosárov na základe obsahu štruktúrovaného Odborného terminologického minima.

Štylistika:

Vychádzajúc z obsahového zamerania schválenej Dohody obsahová inovácia ŠP spočíva predovšetkým v sústredení sa na rozšírenie a doplnenie jazykovej (lexikálnej) prípravy budúcich absolventov v oblastiach obchodu, priemyslu a diplomacie a na aplikovaní tejto prípravy v lingvistických disciplínach. Výsledkom inovácií má byť lepšia a kvalitnejšia príprava na prax v tých oblastiach, v ktorých je možné predpokladať pokračovanie a rozvoj slovensko-ruských obchodných a diplomatických vzťahov. Predpokladá sa využívanie IKT vo vyučovaní cudzích jazykov : vyučovanie podporované počítačom a príprava učiva e-learning.

Inovovanie predmetu Konfrontačná štylistika

1. Spracovanie učebnej pomôcky Štylistické a kompozičné aspekty odborných textov (pre rusistov). Nadviazanie jej obsahu na Odborné terminologické minimum pre prekladateľov a pedagógov: CRJ

2. Príprava učiva z modulu Biznis komunikácia v ruštine pre slovenských prekladateľov a pedagógov.

3. Príprava učiva z modulu Základy diplomatickej písomnej komunikácie v ruštine pre slovenských prekladateľov.

Inovovať obsah predmetu Textová lingvistika vo väzbe na inovované lingvistické predmety.

Odborný preklad:

Výstupom nášho projektu bude učebný materiál, ktorý bude zahŕňať texty z oblasti obchodu a priemyslu. Cieľom bude inovovať predmet Odborný preklad. Súčasťou učebného materiálu bude terminologický slovník v tlačenej podobe a vybraná terminológia na CD nosiči, ktorá bude vo formáte použiteľnom pre CAT nástroje.

Čítanie a počúvanie s porozumením 1 -2  bude rozšírené o texty, týkajúce sa nových tém z oblasti krajinovedy, histórie nepoznaných oblastí Ruska, literatúry, obchodu, priemyslu,  s využitím najmodernejších technológii s novými CD nosičmi, s cieľom nadobudnúť schopnosti porozumieť počúvaný text v  ruštine, obohatiť vedomosti študentov tak, aby si osvojili melódiu a intonáciu ruského jazyka,  získať  schopnosť správne porozumieť počúvanému textu, rozvinúť schopnosti študentov tak, aby mohli čítať so správnou výslovnosťou, porozumieť neznámemu textu a prerozprávať ho. Porozumenie rozsahu a intencii hovorených slov ako aj slov, ktoré obsahujú odborné výrazy, idiómy, hovorovú reč a dialekty. Porozumenie hovoreného slova v rozsahu, ktorý umožňuje bežný dialóg, účasť v rozhovore a diskusii s rodeným používateľom jazyka. Porozumenie ruských tematických prejavov, slávnostných príhovorov, rozhlasových a televíznych programov, filmov, satirických prejavov.              

Spolupráca predpokladá vytvorenie nových učebných materiálov (vysokoškolské učebnice pre vyučovanie predmetu Čítanie a počúvanie s porozumením + CD).

 

 

Didaktika ruského jazyka 1 - 2

Využitie ruskej pedagogiky a metodiky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho jazyka v súčasnom medzikultúrnom a jazykovom svete predpokladá dôslednú prípravu našich študentov na zvládnutie vyučovania ruského jazyka na základných a stredných školách. Inovovanie didaktiky vyučovania ruského jazyka preto predpokladá zavedenie moderných vyučovacích metód v týchto tematických oblastiach:

-           slovnej zásoby,

-           gramatiky a jej funkcie v jazyku,

-           grafiky a pravopisu,

-           fonetiky,

-           počúvania s porozumením,

-           čítania s porozumením,

-           ústneho vyjadrovania,

-           písomného vyjadrovania,

-           kontroly a skúšania, hodnotenia a známkovania,

-           IKT vo vyučovaní cudzích jazykov,

-           e-learning.

 

Výsledkom spolupráce s ruskými odborníkmi v tomto predmete bude nová VŠ učebnica – metodika vyučovania ruského jazyka ako cudzieho jazyka pre potreby slovenských študentov ruského jazyka a kultúry/ruského jazyka a literatúry v kombinácii predmetov, pre učiteľov slovenských základných a stredných škôl.

Spolupráca predpokladá vytvorenie nových učebných materiálov (vysokoškolské učebnice pre vyučovanie predmetu Didaktika ruského jazyka  + CD).

 

 

Vypracoval:

Anton Repoň, vedúci realizačného tímu

 

V BB 25.09.2017