Elektronická prihláška

Elektronická prihláška 2020/2021

Pozor: Do JEDNEJ e-prihlášky (rovnako ako do jedného papierového tlačiva) vypĺňa uchádzač iba JEDEN študijný program. V prípade záujmu o dva-tri ... študijné programy je potrebné vyplniť dve-tri... e-prihlášky.

ZAEVIDOVANÚ ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU TREBA VYTLAČIŤ A ZASLAŤ NA ŠTUDIJNÉ ODDELENIE FF UMB, TAJOVSKÉHO 40, BANSKÁ BYSTRICA .

Bez zaslanej papierovej formy je elektronická prihláška neplatná!

 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa podmienky prijímacieho konania na FF UMB upravujú takto:

 

1. Nevyžadujeme doručenie papierovej prihlášky pri elektronickom podaní prihlášky obsahujúcej povinné prílohy v podobe skenov požadovaných dokumentov (životopis a u uchádzačov, ktorí už maturovali, aj maturitné vysvedčenie). K elektronickej prihláške nie je potrebné priložiť skeny vysvedčení z jednotlivých ročníkov strednej školy.

2. Do elektronickej prihlášky si uchádzači môžu prevziať známky priamo z elektronickej žiackej knižky. Počas mimoriadnej situácie nie je potrebné prihlášku potvrdzovať strednou školou.

3. Úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia, ako aj uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky (nostrifikáciu) je nutné predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

4. V študijných programoch učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo bude FF UMB akceptovať dodatočné doručenie potvrdenia od lekára, ako aj potvrdenia o úrovni športovej výkonnosti uchádzača o štúdium trénerstva na KTVŠ FF UMB (povinná príloha prihlášky na študijný program učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo). Termín doručenia potvrdení je najneskôr v deň zápisu na štúdium.

 

 

Info k e-prihláške

 

UMB získava osobné údaje dotknutých osôb (uchádzačov a iných fyzických osôb), ktoré sú uvedené v prihláške a jej prílohách pre potreby prijímacieho konania; spracúva ich po dobu trvania účelu spracúvania „Uchádzači o štúdium“ a uchováva ich po dobu piatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola prihláška podaná. Ďalšie informácie v zmysle GDPR o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutých osôb nájdete TU ( vložiť nasledujúci odkaz  https://www.umb.sk/univerzita/verejnost-a-media/gdpr/ )