Komisia ECTS

Predsedníčka:

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD. - prodekanka pre pedagogickú činnosť

 

Členovia:

PaedDr. Renata Vajdičková, PhD. - Katedra anglistiky a amerikanistiky

Mgr. Jana Pecníková, PhD. - Katedra európskych kultúrnych štúdií

doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD. - Katedra filozofie

Mgr. Jaroslav Cepko, PhD. - Katedra filozofie

Mgr.  Michal Šedík, PhD. - Katedra filozofie

PhDr. Daniela Kováčová, PhD. - Katedra filozofie

PhDr. Eva Molnárová, PhD. - Katedra germanistiky

PhDr. Oto Tomeček, PhD. - Katedra histórie

PhDr. Pavol Maliniak, PhD. - Katedra histórie

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD. - Katedra romanistiky

Mgr. Eva Mesárová, PhD. - Katedra romanistiky

Mgr. Dana Ďurovková, PhD. - Katedra romanistiky

Mgr. Anita Račáková, PhD. - Katedra slovanských jazykov

Mgr. Martin Lizoň, PhD. - Katedra slovanských jazykov

PhDr. Anita Huťková, PhD. - Katedra slovenského jazyka a komunikácie

Mgr. Gabriel Rožai, PhD. - Katedra slovenského jazyka a komunikácie

Mgr. Eva Pršová, PhD. - Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. - Katedra telesnej výchovy a športu

PaedDr. Boris Beťák, PhD. - Katedra telesnej výchovy a športu

Mgr. Ivan Souček, PhD. - Katedra sociálnych štúdií a etnológie

Ing. Viera Pivarčeková - fakultná administrátorka AIS