Komisia ECTS

Predsedníčka:

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD. - prodekanka pre pedagogickú činnosť

 

Členovia:

PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD. - Katedra anglistiky a amerikanistiky

Mgr. Jaroslav Cepko, PhD. - Katedra filozofie

PhDr. Eva Molnárová, PhD. - Katedra germanistiky

PhDr. Oto Tomeček, PhD. - Katedra histórie

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD. - Katedra romanistiky

Mgr. Martin Lizoň, PhD. - Katedra slovanských jazykov

PhDr. Annamária Genčiová, PhD. - Katedra slovenského jazyka a komunikácie

                                                 + Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

PaedDr. Rastislav Kollár, PhD. - Katedra telesnej výchovy a športu

Mgr. Ivan Souček, PhD. - Katedra sociálnych štúdií a etnológie