Kde nás nájdete

KSJ FF UMB
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica


telefón: 048 446 5148
e-mail: ff.ksj@umb.sk

Profil katedry

Katedra slovanských jazykov sa orientuje na prípravu vysokokvalifikovaných a na trhu práce žiadaných prekladateľov a tlmočníkov z poľštiny alebo ruštiny i učiteľov ruského jazyka a literatúry, o ktorých vďaka rastúcej popularite tohto jazyka prejavujú záujem nielen vzdelávacie inštitúcie, ale aj zamestnávatelia v obchodnej, hospodárskej i kultúrnej sfére. Oba slovanské jazyky je možné študovať od začiatočníckej úrovne (bez predchádzajúcej znalosti poľštiny alebo ruštiny), a to samostatne alebo v kombinácii s iným jazykom či odborom. Viaceré študijné programy sú v rámci Slovenska jedinečné a ponúka ich iba naša katedra.


Študijné programy Katedry slovanských jazykov
Odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo
Poľský jazyk a kultúra
Poľský jazyk a kultúra v kombinácii (s anglickým jazykom, nemeckým, jazykom, španielskym jazykom, ruským jazykom)

Ruský jazyk a kultúra
Ruský jazyka a kultúra v kombinácii (s anglickým jazykom, nemeckým jazykom, španielskym jazykom, francúzskym jazykom, talianskym jazykom, poľským jazykom)

Odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii s iným odborom (medziodborové štúdium)
Ruský jazyk a kultúra - filozofia
Ruský jazyk a kultúra - história
Ruský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a komunikácia

Odbor učiteľstvo akademických predmetov
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii (s anglickým, francúzskym, nemeckým jazykom, s históriou, so slovenským jazykom a literatúrou)
Uvedené študijné programy sa realizujú v dennej forme na 1. i 2. stupni vysokoškolského štúdia. Externe je možné študovať na 1. a 2. stupni VŠ študijný program ruský jazyk a kultúra v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo.
Po ukončení magisterského stupňa štúdia poľského a ruského jazyka si záujemcovia môžu doplniť kvalifikáciu formou rigoróznych skúšok a obhajoby rigoróznej práce alebo môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu v odbore translatológia.

Obsah študijných programov je koncipovaný tak, že v úvode štúdia sa venuje zvýšená pozornosť praktickému zvládnutiu poľského alebo ruského jazyka a orientácii v kultúrnom priestore Poľska alebo Ruska. Simulácia reálnych komunikačných situácií je možná aj vďaka vyučujúcim, ktorí sú nositeľmi týchto jazykov. V ďalších fázach sú študentom sprístupnené teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických, literárnovedných, translatologických a didaktických disciplín.

Členovia katedry

Mgr. Anton Repoň, PhD.

Mgr. Anton Repoň, PhD.

Vedúci katedry, gestor externého štúdia, katedrový didaktik

Telefónne číslo:
048 446 5051
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
151
Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, koordinátor ECTS

Telefónne číslo:
048 446 5064
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
164
Mgr. Olha Brandisz, CSc.

Mgr. Olha Brandisz, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, odborný asistent

Telefónne číslo:
048 446 5054
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
154
PhDr. Štefan Dorčák

PhDr. Štefan Dorčák

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5064
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K 164
Kotula Bozena, Dr., PhD.

Kotula Bozena, Dr., PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5062
Zaradenie:
Zahraničný lektor
Kancelária:
Tajovského 51, č. 162
doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5054
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
154
doc. Viktória Liashuk, CSc.

doc. Viktória Liashuk, CSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 4172
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
S04
doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.

doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 4143
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
05
Mgr. Anita Račáková, PhD.

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, ECTS koordinátorka pre polonistiku, katedrová koordinátorka pre ERASMUS, členka komisie pre zahraničné vzťahy, rozvrhárka pre polonistiku

Telefónne číslo:
048 446 5062
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
162
Mgr. Kamila Schillová, PhD.

Mgr. Kamila Schillová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5064
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
164
prof. Larisa A. Sugay, DrSc.

prof. Larisa A. Sugay, DrSc.

Vysokoškolská učiteľka

Zaradenie:
Profesorka
Zuzana Selecká

Zuzana Selecká

Sekretárka

Telefónne číslo:
048 446 5148
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
K148