Profil katedry

Katedra slovanských jazykov sa orientuje na prípravu vysokokvalifikovaných a na trhu práce žiadaných prekladateľov a tlmočníkov z poľštiny alebo ruštiny i učiteľov ruského jazyka a literatúry, o ktorých vďaka rastúcej popularite tohto jazyka prejavujú záujem nielen vzdelávacie inštitúcie, ale aj zamestnávatelia v obchodnej, hospodárskej i kultúrnej sfére. Oba slovanské jazyky je možné študovať od začiatočníckej úrovne (bez predchádzajúcej znalosti poľštiny alebo ruštiny), a to samostatne alebo v kombinácii s iným jazykom či odborom. Viaceré študijné programy sú v rámci Slovenska jedinečné a ponúka ich iba naša katedra.


Študijné programy Katedry slovanských jazykov
Odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo
Poľský jazyk a kultúra
Poľský jazyk a kultúra v kombinácii (s anglickým jazykom, nemeckým, jazykom, španielskym jazykom, ruským jazykom)

Ruský jazyk a kultúra
Ruský jazyka a kultúra v kombinácii (s anglickým jazykom, nemeckým jazykom, španielskym jazykom, francúzskym jazykom, talianskym jazykom, poľským jazykom)

Odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii s iným odborom (medziodborové štúdium)
Ruský jazyk a kultúra - filozofia
Ruský jazyk a kultúra - história
Ruský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a komunikácia

Odbor učiteľstvo akademických predmetov
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii (s anglickým, francúzskym, nemeckým jazykom, s históriou, so slovenským jazykom a literatúrou)
Uvedené študijné programy sa realizujú v dennej forme na 1. i 2. stupni vysokoškolského štúdia. Externe je možné študovať na 1. a 2. stupni VŠ študijný program ruský jazyk a kultúra v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo.
Po ukončení magisterského stupňa štúdia poľského a ruského jazyka si záujemcovia môžu doplniť kvalifikáciu formou rigoróznych skúšok a obhajoby rigoróznej práce alebo môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu v odbore translatológia.

Obsah študijných programov je koncipovaný tak, že v úvode štúdia sa venuje zvýšená pozornosť praktickému zvládnutiu poľského alebo ruského jazyka a orientácii v kultúrnom priestore Poľska alebo Ruska. Simulácia reálnych komunikačných situácií je možná aj vďaka vyučujúcim, ktorí sú nositeľmi týchto jazykov. V ďalších fázach sú študentom sprístupnené teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických, literárnovedných, translatologických a didaktických disciplín.

Členovia katedry

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Vedúca katedry, ECTS koordinátorka pre polonistiku, katedrová koordinátorka pre ERASMUS, členka komisie pre zahraničné vzťahy, rozvrhárka pre polonistiku

Telefónne číslo:
048 446 5051
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
151
Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, koordinátor ECTS

Telefónne číslo:
048 446 5064
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
164
Mgr. Olha Brandisz, CSc.

Mgr. Olha Brandisz, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, odborný asistent

Telefónne číslo:
048 446 5054
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
154
PhDr. Štefan Dorčák

PhDr. Štefan Dorčák

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5064
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K 164
Kotula Bozena, Dr., PhD.

Kotula Bozena, Dr., PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5062
Zaradenie:
Zahraničný lektor
Kancelária:
Tajovského 51, č. 162
doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5054
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
154
doc. Viktória Liashuk, CSc.

doc. Viktória Liashuk, CSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5063
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K 163
doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.

doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5062
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K162
Mgr. Anton Repoň, PhD.

Mgr. Anton Repoň, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, gestor externého štúdia, katedrový didaktik

Telefónne číslo:
048 446 5054
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
154
Mgr. Kamila Schillová, PhD.

Mgr. Kamila Schillová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5064
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
164
prof. Larisa A. Sugay, DrSc.

prof. Larisa A. Sugay, DrSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5055
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
K155
Eva Patrášová

Eva Patrášová

Sekretárka

Telefónne číslo:
446 5148
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec