Profil katedry

Katedra slovanských jazykov sa orientuje na prípravu vysokokvalifikovaných a na trhu práce žiadaných prekladateľov a tlmočníkov z ruštiny i učiteľov ruského jazyka a literatúry, o ktorých vďaka rastúcej popularite tohto jazyka prejavujú záujem nielen vzdelávacie inštitúcie, ale aj zamestnávatelia v obchodnej, hospodárskej i kultúrnej sfére. Oba slovanské jazyky je možné študovať od začiatočníckej úrovne (bez predchádzajúcej znalosti ruštiny), a to samostatne alebo v kombinácii s iným jazykom či odborom. Viaceré študijné programy sú v rámci Slovenska jedinečné a ponúka ich iba naša katedra.


Študijné programy Katedry slovanských jazykov
Odbor filológia (špecializácia prekladateľstvo a tlmočníctvo)
Ruský jazyk a kultúra
Ruský jazyka a kultúra v kombinácii (s anglickým jazykom, nemeckým jazykom, španielskym jazykom, francúzskym jazykom, talianskym jazykom, slovenským jazykom)

Odbor filológia (špecializácia prekladateľstvo a tlmočníctvo) v kombinácii s iným odborom
Ruský jazyk a kultúra - filozofia
Ruský jazyk a kultúra - história

Odbor učiteľstvo akademických predmetov
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii (s anglickým, francúzskym, nemeckým jazykom, s históriou, so slovenským jazykom a literatúrou)
Uvedené študijné programy sa realizujú v dennej forme na 1. i 2. stupni vysokoškolského štúdia.
Po ukončení magisterského stupňa štúdia ruského jazyka si záujemcovia môžu doplniť kvalifikáciu formou rigoróznych skúšok a obhajoby rigoróznej práce alebo môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu v odbore translatológia.

Obsah študijných programov je koncipovaný tak, že v úvode štúdia sa venuje zvýšená pozornosť praktickému zvládnutiu ruského jazyka a orientácii v kultúrnom priestore Ruska. Simulácia reálnych komunikačných situácií je možná aj vďaka vyučujúcim, ktorí sú nositeľmi týchto jazykov. V ďalších fázach sú študentom sprístupnené teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických, literárnovedných, translatologických a didaktických disciplín.

Členovia katedry

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Vedúca katedry, katedrová koordinátorka pre ERASMUS, členka komisie pre medzinárodnú spoluprácu, rozvrhárka pre polonistiku

Telefónne číslo:
048 446 5051
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
151
Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, koordinátor ECTS, študijný poradca katedry

Telefónne číslo:
048 446 5064
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
164
Mgr. Katarína Biačková, PhD.

Mgr. Katarína Biačková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, administrátorka webovej a facebookovej stránky katedry

Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K164
PhDr. Štefan Dorčák

PhDr. Štefan Dorčák

Vysokoškolský učiteľ, Rozvrhár pre rusistiku

Telefónne číslo:
048 446 5064
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K 164
Kotula Bozena, Dr., PhD.

Kotula Bozena, Dr., PhD.

Vysokoškolská učiteľka, lektorka poľského jazyka

Telefónne číslo:
048 446 5062
Zaradenie:
Zahraničný lektor
Kancelária:
Tajovského 51, č. 162
doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5054
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
154
doc. Viktória Liashuk, CSc.

doc. Viktória Liashuk, CSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5063
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K 163
Nikitina Elena

Nikitina Elena

Vysokoškolská učiteľka, lektorka ruského jazyka

Zaradenie:
Zahraničný lektor
doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.

doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5062
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K162
Mgr. Anton Repoň, PhD.

Mgr. Anton Repoň, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový didaktik

Telefónne číslo:
048 446 5054
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
154
prof. Larisa A. Sugay, DrSc.

prof. Larisa A. Sugay, DrSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5055
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
K155
Eva Patrášová

Eva Patrášová

Sekretárka, katedry: KSJ a KSJK

Telefónne číslo:
048 446 51 48
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
zobraziť viac