Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Medzinárodná spolupráca (programy Erasmus+ a CEEPUS)

Nevyhnutným predpokladom pri etablovaní sa na poli vedecko-výskumných projektov a grantov je báza zahraničných zmluvných partnerov. Katedra histórie nadviazala kontakty s partnerskými pracoviskami v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Francúzsku. Aj vďaka tomu sa realizujú mnohé študijné a prednáškové pobyty, pokračuje výmena publikácii a informácií o realizovaných vedecko-výskumných projektoch a konferenciách.

Katedra histórie naplno využíva akademický program Európskej únie Erasmus+, ktorý ponúka členským a pridruženým krajinám realizovať výmenné programy študentských a učiteľských mobilít.

Rozširovaním siete zmluvných partnerov chce katedra histórie zabezpečiť pre svojich študentov, doktorandov aj akademických pracovníkov podmienky na realizáciu časti štúdia, resp. výskumu na pôde zmluvnej univerzity v zahraničí.


Program Erasmus+

 • je európsky program zameraný na spoluprácu medzi univerzitami

 • v rámci tohto programu sa uskutočnilo už viac ako 1.000.000 študentských mobilít (štúdium na partnerských univerzitách v rámci bilaterálnych dohôd v trvaní od 3 do 10 mesiacov)

 • štatút Erasmus študenta možno získať iba raz

 • podprogram Erasmus+ sa zameriava teda najmä na mobility študentov a pedagógov

 • šancu majú aj hendikepovaní študenti ako aj študenti poberajúci sociálne štipendium

  

Aký je časový harmonogram a kroková postupnosť?

 • najprv sa podpíšu bilaterálne dohody (zhruba akademický rok predtým)

 • potom sa podá prihláška na Národnú kanceláriu - podáva univerzita

 • v letnom semestri (ak. rok predtým) resp. začiatkom zimného semestra v daný akademický rok sa na fakultách zrealizuje predvýber študentov

 • univerzita čaká na pridelenie grantu Národnou kanceláriou

 • granty sú pridelené na podporu mobilít (na ubytovanie a stravu), pričom tieto granty nepokrývajú celkové náklady spojené s pobytom študenta v zahraničí

 • prerozdelia sa finančné granty na podporu študentskej mobility a následne sa konzultuje s predvybranými študentmi, či sú s daným grantom ochotní vycestovať

 • ak áno, so študentom sa uzatvorí zmluva a pokračuje sa v administratívnej agende

 • ak nie, za študenta sa vyberie náhradník, ktorý podmienky vycestovania prijíme

 • keď sa granty študentom prerozdelia a zostanú voľné miesta v rámci bilaterálnych dohôd - ponúknu sa tieto miesta pre záujemcov - študentov, ktorí majú záujem vycestovať aj s nulovým grantom

 • výhoda štatútu Erasmus+ študenta je v tom, že študenti neplatia na partnerskej univerzite žiadne školné

 • najviac študentov absolvuje mobilitu v letnom semestri príslušného akademického roku (prípravná agenda - v zimnom semestri)


Naši partneri (v programe Erasmus+):

 

Írsko

 

University College, Cork

 

https://www.ucc.ie/en/


Maďarsko

 

Károli Gáspar református Egyetem, Budapest

 

http://www.kre.hu/portal/index.php 

  

 Pázmány Pétér Katolikus Egyetem, Budapest

PPKE

 www.ppke.hu

 

Eszterházy Károly Föiskola, Eger

Eszterházy Károly Foiskola 

www.ektf.hu/ujweb/index.php

 

Miskolci Egyetem, Miskolc 

  Miskolci Egyetem

www.uni-miskolc.hu

  

Szegedi Tudományegyetem, Szeged

 Szegedi Tudományegyetem 

 www.u-szeged.hu  

 

University of Pécs

 

 

http://pte.hu/

 

Nyugat Magyarországi Egetem (Wes Hungarian University), Sopron

 

http://www.nyme.hu/index.php?id=3238&L=4 

 


 

Rumunsko

 

Universitatea Stefan cel Mare, Suceava

 Universitatea Stefan cel Mare 

www.usv.ro/ro/index.php 

 


 

Poľsko

  

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

www.amu.edu.pl

 

Uniwersytet Opolski, Opole 

 
logo

 
www.uni.opole.pl

 

Uniwersytet Ślaski, Katowice 

 
logo

 
www.us.edu.pl


Akademia Świetokrzyska, Kielce 

 
logo

www.pu.kielce.pl

 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków

  Uniwersytet Jagielloński

 www.uj.edu.pl

 

Uniwesytet Warmińsko-mazurski w Olsztynie

 

 

 

www.uwm.edu.pl

 

Uniwersytet Warszawski

   Uniwersytet Warszawski

  www.uw.edu.pl

 

 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Przemyśl

 

 

 

www.pwsw.pl

 


 

Španielsko

 

Universidad de Extremadura, Badajoz

 Universidad de Extremadura

http://www.unex.es/ 

 


 

 

Česká republika

 

Karlova univerzita - Pedagogická fakulta

Karlova univerzita - Praha 

 www.cuni.cz 

 

Ostravská univerzita

 logo 
www.osu.cz

 

Slezská univerzita v Opavě

logo

www.fpf.slu.cz

 

Univerzita Hradec Králové 

Univerzita Hradec Králové

www.uhk.cz  

 

Univerzita Palackého v Olomouci

 Univerzita Palackého

 www.upol.cz  

 

Univerzita Pardubice

logo

www.upce.cz

 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 
logo

 www.ujep.cz

 


 Ako sa dá dostať na zahraničný študijný pobyt? 

 

Študent so záujmom absolvovať zahraničnú mobilitu sa musí prihlásiť na konkurz vyhlásený FF UMB (zvyčajne vždy v mesiaci január - február s platnosťou pre nasledujúci akademický rok začínajúci v septembri).


Výberová komisia hodnotí podľa nasledujúcich kritérií:


I. Študijné výsledky (prospech) max 50%
II. ŠVA max 15%
III. Aktivity max 15%
IV. Jazyková príprava, osobný pohovor max 10%
V. Motivácia, predbežný študijný plán max 10%


Pre podanie úplnej prihlášky na konkurz je potrebné dodržať nasledujúce podmienky: 

- v čase nástupu na študijný pobyt ukončený 1. rok denného univerzitného štúdia
- vyplnená prihláška na pobyt (s povinnými prílohami)
- štruktúrovaný životopis
- výpis výsledkov doterajšieho štúdia
- motivačný list v slovenskom a cudzom jazyku
- jeden uchádzač si môže podať iba jednu prihlášku
- neúplná prihláška sa považuje za nedodanú 
 
Podklady a prihlášku je potrebné odovzdať do vypísaného termínu Fakultnej Erasmus koordinátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40).
Formulár prihlášky a životopisu je k dispozícii na webstránke FF UMB, v časti Dekanát (Referát pre medzinárodné vzťahy a edičnú činnosť) / Erasmus tlačivá.

 

 

Bližšie informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých partnerských univerzitách poskytuje katedrový koordinátor pre program Erasmus+:

  Mgr. Patrik Kunec, PhD. 

č. dv. 118

e-mail: patrik.kunec@umb.sk

tel: +421/48/4467118


 

Program CEEPUS

 

Katedra histórie FF UMB sa osobitne podieľa na podpore mobilít prichádzajúcich a odchádzajúcich študentov (vrátane mobility pedagógov) v rámci dvoch sietí Stredoeurópskeho výmenného programu (CEEPUS), schválených na ak. r. 2022/23: 

  

- CZ-0029 European history, politics, culture and memory

- koordinátor siete: Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 

- ďalší aktívni partneri siete: Viedenská univerzita vo Viedni (Inštitút sociológie), ELTE v Budapešti, Jagelovská univerzita v Krakove (Centrum pre európske štúdie), Univerzita Univerzita Babeș-Bolyai v Kluži, Univerzita sv. Kliment Ochridského v Sofii a Univerzita Luigj Gurakuqi v Shkodre. 

 

- HU-1306 Confessional and ethnic interactions in the Habsburg Monarchy (umbrella):  

- koordinátor siete: Katedra histórie Fakulty humanitných a sociálnych vied Univerzity Petra Pázmaňa v Budapešti, 

- ďalší aktívni partneri siete: Viedenská univerzita vo Viedni (Inštitút histórie), Jagelovská univerzita v Krakove (Inštitút histórie), Univerzita Babeș-Bolyai v Kluži, Univerzita v Ľubľane.

 

V rámci oboch sietí ponúkame študentom možnosť absolvovať krátkodobý štipendijný pobyt na jednej zo spolupracujúcich partnerských inštitúcií. Ide o výskumný pobyt za účelom práce študentov na vlastnej bakalárskej / diplomovej / dizertačnej práci (napr. návšteva zahraničných pamäťových inštitúcií – archívov, knižníc, múzeí; konzultácie témy s odborníkmi, fakultatívna účasť na prednáškach a i. podujatiach výskumno-vzdelávacieho charakteru). 

 

Trvanie krátkodobej mobility pre študentov: 1 mesiac (minimálne 21 dní), resp. 2 mesiace; trvanie učiteľskej mobility: min. 5 dní = min. 6 vyučovacích hodín (max. 30 dní). 

Neprítomnosť študentov na prednáškach a seminároch, uskutočňovaných na domácej fakulte, je u príslušných vyučujúcich (resp. na katedrách druhej aprobácie / študijného odboru) ospravedlnená. 

Základné informácie o mobilitách CEEPUS nájdete na stránke Národnej kancelárie programu CEEPUS na Slovensku: https://ceepus.saia.sk/sk/main/stipendia-na-mobility/

 

Registrácia v online systéme CEEPUS: https://www.ceepus.info/login/login.aspx#nbb 

  

Termín podávania e-prihlášky: 

-          na zimný semester: do 15. júna  

-          na letný semester: do 31. októbra  

 

Postup pri vypĺňaní e-prihlášky v systéme CEEPUS: https://ceepus.saia.sk/sk/main/stipendia-na-mobility/vyplnanie-elektronickej-prihlasky#Vyplnanie 

 

Bližšie informácie: Mgr. Alica Kurhajcová, PhD., lokálna koordinátorka sietí za Katedru histórie FF UMB, v čase konzultačných hodín (F143 / Ms-Teams) alebo na: alica.kurhajcova@umb.sk


 

  Aktualizované: 09. 05. 2022