Stretnutie českých a slovenských historických spolkov v Nitre, 28. - 30. apríl 2017

Správa zo stretnutia českých a slovenských historických spolkov v Nitre

(28. - 30. apríl 2017)

 

            Počas posledného aprílového víkendu v dňoch 28. - 30. apríla 2017 sa uskutočnilo každoročné stretnutie historických spolkov zo Slovenskej a Českej republiky. Študentská akcia usporiadaná Konštantínovým historickým spolkom sa konala v Nitre pod záštitou domácej Katedry histórie, Filozofickej fakulty a Univerzity Konštantína Filozofa. Podujatie podporili tiež Historický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Nitrianska komunitná nadácia.

            Za Študentskú historickú spoločnosť sa zúčastnili študentky Bc. Patrícia Molnárová (1. Mgr. SjHi) a Tereza Rehorčíková (2. Bc. HiJ). Piatok 28. apríla bol vyhradený organizačným aktivitám a príchodu účastníkov, ktorí boli ubytovaní v študentskom domove Nitra. Oficiálny program začal v nasledujúce ráno, v sobotu 29. apríla, spoločnými raňajkami v priestoroch študentského domova. Po raňajkách sa účastníci presunuli do rokovacej miestnosti, kde boli oficiálne privítaní moderátorom Jakubom Havranom z Konštantínovho historického spolku. Program bol otvorený uvítacím príhovorom prodekana FF UKF pre vedu, výskum a postgraduálne štúdium doc. PhDr. Martinom Hetényim, PhD. a vedúcim Katedry histórie Mgr. Miroslavom Palárikom, PhD. V rámci oficiálneho úvodu nasledovali prednášky študentky Viktórie Rigovej, ktorá prezentovala Dejiny Nitry a Univerzity Konštantína Filozofa a Mgr. Beáty Pinterovej, PhD. Prezentujúcej tému Etniká v 9.-11. storočí v stredovekých uhorských kronikách.

            V prvom bloku študentských prezentácii vystúpili predstavitelia slovenských a českých historických spolkov, ktorí prezentovali svoju činnosť v uplynulom kalendárnom roku. Zo slovenských spolkov vystúpili Konštantínov historický spolok (UKF v Nitre), Študentská historická spoločnosť (UMB Banská Bystrica), Cultura Nostra (UK Bratislava) a Historici HIPO (PU Prešov). České spolky v prvom bloku zastupovali ISHA Olomouc (UP Olomouc) a Studentský historický klub (UHK Hradec Králové). Prezentácia spolkov pokračovala po obede v druhom bloku, kde vystúpili Masarykovi historici (MU Brno), Ffabula Spolek studentů historie FF UK (UK Praha) a Agora (UK Praha).

            Po ukončení druhého bloku nasledovala diskusia účastníkov zameraná na tému Aktuálne výzvy a problémy študentských historických spolkov na Slovensku, v Čechách a na Morave. V rámci diskusie sa preberali možnosti prehlbovania vzájomnej spolupráce, prezentovali sa možnosti publikačnej činnosti pre študentov na Slovensku aj v Českej republike a informovalo sa o nadchádzajúcich konferenciách pre študentskú časť akademickej obce.

            Popoludňajší program od 16.00 bol vyplnený komentovanou prehliadkou pamiatok mesta Nitra. V sprievode Viktórie Rigovej účastníci navštívili historické centrum mesta, a Nitriansky hrad. V jeho priestoroch bolo možné navštíviť expozície Diecézneho múzeá, Katedrálu sv. Emeráma, Kazematy, Katedrálnu vežu aj Biskupský palác.

            Po prehliadke mesta sa skupina účastníkov presunula do Stredovekej Taverny Nitra v centre, kde nasledovala prednáška Bc. Dávida Gregoru z Konštantínovho historického spolku na tému Zánik Veľkej Moravy a jeho dôsledky v centrálnej Európe v 10. - 11. storočí. Po prednáške nasledoval večerný program v priestoroch Taverny.

            V nedeľu 30. apríla v pokračovala v predpoludňajších hodinách diskusia spojená s prípravou nasledujúcej vedeckej konferencia, ktorá sa uskutoční v zimnom semestri 2017/2018 na Komenského univerzite v Bratislave. Súčasťou diskusie bolo odhlasovanie personálnych zmien v skupine Delegátov historických spolkov na sociálnej sieti. Druhým prijatým bodom bola dohoda o zmene obsahu spolkového stretnutia pre nasledujúci rok. V rámci širšieho projektu popularizácie histórie bola odhlasovaná didakticko-metodologická platforma pri prezentácii činnosti spolkov s primárnym zameraním na novovzniknuté akcie a ich didakticko-metodologickú analýzu. Výstupom spolkového stretnutia bola zápisnica z diskusie o prijatých a odhlasovaných bodoch.

 

Bc. Patrícia Molnárová (1. Mgr. SjHi)