Aktivity študentskej historickej spoločnosti

AKTIVITY  ŠHS

 

UVÍTACIE STRETNUTIE

Jednou z aktivít ŠHS je zabezpečovanie tútorstva pre študentov histórie prvého ročníka. Pod tútorstvom rozumieme vyvíjanie takých aktivít, ktoré študentovi zabezpečia rýchle zorientovanie sa v nových podmienkach, v novom prostredí a pomôžu mu pri štúdiu či rýchlejšej integrácii do nového kolektívu. Cieľom uvítacieho stretnutia je detailnejšie priblížiť novým študentom štúdium na Katedre histórie, sprostredkovať im praktické rady, postrehy od skúsenejších študentov a  ponúknuť im možnosť nadviazať kontakty  so študentmi z vyšších ročníkov.  

 

EXKURZIE PO SLOVENSKU

Prostredníctvom exkurzií ponúkame študentovi možnosť prehlbovania poznatkov o dejinách interaktívnou a zážitkovou formou. Predmetom exkurzií je napríklad návšteva slovenských miest, zameraná na ich historické pozadie a na kultúrne pamätihodnosti, výstavy, múzeá či galérie.

 

HISTORICKÉ VEČERY

ŠHS pravidelne organizuje historické večery, ktoré majú  prispievať k vytváraniu, udržiavaniu a  posilňovaniu kolegiálnych vzťahov na Katedre histórie FF UMB. Vytváraním priateľských vzťahov medzi študentmi naprieč ročníkmi a medzi študentmi a vyučujúcimi chceme odbúravať anonymitu, ktorá v dnešnej dobe zasiahla univerzitné prostredie, a vytvárať priestor pre spoločné uvažovanie, dialóg, diskusiu v rámci spoločnej komunite zameranej na dosahovanie poznania.

 

FILMOVÝ KLUB

ŠHS pravidelne organizuje premietanie filmov s historickou tématikou. Každý film je uvedený krátkym príspevkom približujúci okolnosti vzniku filmu, osobu režiséra a najmä historickú problematiku, ktorá je predmetom daného filmu. Po skončení filmu nasleduje diskusia. Bližšie informácie budú zverejnené na nástenke a na FB.

 

   


 

Aktualizované: 10-10-2021