Výskumné projekty a granty

Právo na nezávislý život a začlenenie do spoločnosti osôb s postihnutím z pohľadu sociálnej a politickej filozofie

The right to independent living of people with disabilities and their inclusion into society from the perspective of social and political philosophy

Číslo projektu:1/0132/17Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Sedová Tatiana, Prof. PhDr. CSc.Koordinátor projektu:

Projekt sa venuje problematike integrácie ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti a kritickej analýze transformácie zariadení sociálnych služieb na základe ľudských práv, sociálnej rovnosti a sociálnej spravodlivosti....

Philosophy

Philosophy

Číslo projektu:CEEPUS: CIII-SK-1206-01-1718Doba riešenia:2017 - 2018
Vedúci projektu:Wollner Ulrich, doc. Mgr., PhD.Koordinátor projektu:Filozofická fakulta UMB

Status: Umbrella

Vysokoškolská učebnica kritického myslenia s elektronickou podporou

Academic Textbook on Critical Thinking with Webpage Support

Číslo projektu:010UMB-4/2016Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:Schmidt Martin, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Vznik, formovanie a premeny významu pojmu fronésis v antickej filozofii

The Origin, Formation and Transformations of the Phronesis Notion in Ancient Philosophy

Číslo projektu:1/0416/15Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD., UCM v Trnave

Christian Philosophy in Central and Eastern Europe

Číslo projektu:ID 443.20132321/21885Doba riešenia:2014 - 2017
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:Hrkút Ján, PhD., FF Katolícka univerzita v RK

Fontes cynicorum. Pramene kynizmu a ich interpretácia

Fontes Cynicorum: Sources of Cynicism and Their Interpretation

Číslo projektu:1/0885/14Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:Kalaš Andrej, doc. Mgr., PhD., FF UK

Problém interpretácie – ontologické, metodologické a epistemologické aspekty

Problem of Interpretation – Ontological, Methodological and Epistemological Aspects

Číslo projektu:VEGA č. 1/0519/14Doba riešenia:1. jan. 2014 - 31. dec. 2016
Vedúci projektu:prof. PhDr. Tatiana SEDOVÁ, CSc.Koordinátor projektu:

Problém osamelosti v živote súčasného človeka (filozofické skúmania)

The issue of loneliness in the life of a contemporary man

Číslo projektu:VEGA č. 1/0182/13Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:prof. PhDr. Ján ŠLOSIAR, CSc.Koordinátor projektu:

Reflexia Homéra v antickej filozofii

Homer in Ancient Philosophy

Číslo projektu:VEGA č. 1/0017/12Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Ulrich WOLLNER, PhD.Koordinátor projektu:

Vysokoškolská učebnica z filozofie umenia

Textbook of Philosophy of Art

Číslo projektu:KEGA č. 023UMB-4/2012Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Michal ŠEDÍK, PhD.Koordinátor projektu:

Vysokoškolská učebnica z filozofie prírodných vied

Textbook of Philosophy of Natural Sciences

Číslo projektu:KEGA č. 012UMB-4/2011Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Miloš TALIGA, PhD.Koordinátor projektu:

Problém demarkácie v antickej a súčasnej epistemológii

The issue of demarcation in ancient and contemporary epistemology

Číslo projektu:VEGA č. 1/0178/10Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:Mgr. Ulrich WOLLNER, PhD.Koordinátor projektu:

Problém utrpenia v živote súčasného človeka

Suffering in the life of a contemporary man

Číslo projektu:VEGA č. 1/0100/10Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:prof. PhDr. Mária NEMČEKOVÁ, CSc.Koordinátor projektu:

Metodologické a filozofické problémy prírodných, sociálnych a humanitných vied

Methodological and philosophical issues in the field of natural sciences, social sciences and humanities

Číslo projektu:VEGA č. 2/0207/09Doba riešenia:2009 - 2012
Vedúci projektu:PhDr. Juraj ŠUCH, PhD. (KFi FHV UMB)Koordinátor projektu:prof. PhDr. Jozef VICENÍK, CSc. (Filozofický ústav SAV)

Problém kauzality vo filozofii a metodológii vedy

The issue of causality in philosophy and methodology of science

Číslo projektu:VEGA č. 1/0101/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:Mgr. Martin Schmidt, PhD.Koordinátor projektu:

Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín - učebné texty

Chapters from the current philosophy of history - textbooks

Číslo projektu:KEGA č. 3/5158/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:PhDr. Juraj ŠUCH, PhD.Koordinátor projektu:

Problém hraníc medzi filozofiou, umením a vedou

The issue of boundaries between philosophy, art and science

Číslo projektu:VEGA č. 1/3599/06Doba riešenia:2006 - 2008
Vedúci projektu:doc. Mgr. Marian PALENČÁR, CSc.Koordinátor projektu: