Výskumné projekty a granty

Vývoj pojmu hanby v antickej a súčasnej morálnej filozofii s dôrazom na jej etické funkcie

Číslo projektu:1/0020/21Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Wollner Ulrich, doc. Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Nuda a ľahostajnosť ako prejavy strachu a úzkosti v dnešnej postmodernej dobe (filozofické a literárne reflexie)

BOREDOM AND INDIFFERENCE AS MANIFESTATIONS OF FEAR AND ANXIETY IN TODAY´S POSTMODERN ERA (PHILOSOPHICAL AND LITERARY REFLECTIONS)

Číslo projektu:1/0043/20Doba riešenia:2020 - 2022
Vedúci projektu:Šlosiar Ján, prof. PhDr. CSc.Koordinátor projektu:

Projekt výskumu je zameraný na filozofickú a literárnu reflexiu problematiky nudy a ľahostajnosti v existenciálnom prežívaní strachu a úzkosti, ktoré vyplývajú zo spôsobu života v súčasnej „postmodernej“ dobe, poznačenej...

Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity

Číslo projektu:APVV-18-0122Doba riešenia:1. júl. 2019 - 30. jún. 2023
Vedúci projektu:Sedová Tatiana, prof. PhDr., CSc.Koordinátor projektu:

Rôzne podoby chápania negatívnej slobody v súčasnej (liberálnej) politickej filozofii

Various forms of understanding of the notion of negative freedom in contemporary (liberal) political philosophy

Číslo projektu:1/0496/18Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:Wollner Ulrich, Doc., Mgr. PhD.Koordinátor projektu:

Negatívne a pozitívne vymedzenie pojmu „sloboda“ v Berlinovej koncepcii je podnetné pre analýzu vzťahov medzi štátom a individuálnymi slobodami občana aj v súčasnom politickom liberalizme. Najmä problém negatívnej slobody, v...

Právo na nezávislý život a začlenenie do spoločnosti osôb s postihnutím z pohľadu sociálnej a politickej filozofie

The right to independent living of people with disabilities and their inclusion into society from the perspective of social and political philosophy

Číslo projektu:1/0132/17Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Sedová Tatiana, Prof. PhDr. CSc.Koordinátor projektu:

Projekt sa venuje problematike integrácie ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti a kritickej analýze transformácie zariadení sociálnych služieb na základe ľudských práv, sociálnej rovnosti a sociálnej spravodlivosti....

Vysokoškolská učebnica kritického myslenia s elektronickou podporou

Academic Textbook on Critical Thinking with Webpage Support

Číslo projektu:010UMB-4/2016Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:Schmidt Martin, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Vznik, formovanie a premeny významu pojmu fronésis v antickej filozofii

The Origin, Formation and Transformations of the Phronesis Notion in Ancient Philosophy

Číslo projektu:1/0416/15Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD., UCM v Trnave

Christian Philosophy in Central and Eastern Europe

Číslo projektu:ID 443.20132321/21885Doba riešenia:2014 - 2017
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:Hrkút Ján, PhD., FF Katolícka univerzita v RK

Fontes cynicorum. Pramene kynizmu a ich interpretácia

Fontes Cynicorum: Sources of Cynicism and Their Interpretation

Číslo projektu:1/0885/14Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:Kalaš Andrej, doc. Mgr., PhD., FF UK

Problém interpretácie – ontologické, metodologické a epistemologické aspekty

Problem of Interpretation – Ontological, Methodological and Epistemological Aspects

Číslo projektu:VEGA č. 1/0519/14Doba riešenia:1. jan. 2014 - 31. dec. 2016
Vedúci projektu:prof. PhDr. Tatiana SEDOVÁ, CSc.Koordinátor projektu:

Problém osamelosti v živote súčasného človeka (filozofické skúmania)

The issue of loneliness in the life of a contemporary man

Číslo projektu:VEGA č. 1/0182/13Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:prof. PhDr. Ján ŠLOSIAR, CSc.Koordinátor projektu:

Reflexia Homéra v antickej filozofii

Homer in Ancient Philosophy

Číslo projektu:VEGA č. 1/0017/12Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Ulrich WOLLNER, PhD.Koordinátor projektu:

Vysokoškolská učebnica z filozofie umenia

Textbook of Philosophy of Art

Číslo projektu:KEGA č. 023UMB-4/2012Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Michal ŠEDÍK, PhD.Koordinátor projektu:

Vysokoškolská učebnica z filozofie prírodných vied

Textbook of Philosophy of Natural Sciences

Číslo projektu:KEGA č. 012UMB-4/2011Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Miloš TALIGA, PhD.Koordinátor projektu:

Problém demarkácie v antickej a súčasnej epistemológii

The issue of demarcation in ancient and contemporary epistemology

Číslo projektu:VEGA č. 1/0178/10Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:Mgr. Ulrich WOLLNER, PhD.Koordinátor projektu: