Vznik, formovanie a premeny významu pojmu fronésis v antickej filozofii

Informácie o projekte

The Origin, Formation and Transformations of the Phronesis Notion in Ancient Philosophy

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

Číslo projektu:1/0416/15
Doba riešenia:2015 - 2017
Koordinátor projektu:doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD., UCM v Trnave
Spoluriešitelia:Cepko Jaroslav, Mgr., PhD., Wollner Ulrich, doc. Mgr., PhD.
Zahraničný projekt:nie