Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Katedra slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte UMB (1992 – 2008)

Vysokoškolské vzdelávanie sa kontinuitne profiluje v Banskej Bystrici od roku 1954, rovnako tiež štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry.

Štúdium slovenského jazyka a literatúry personálne, pedagogicky a vedecky v období rokov 1964 – 1992 zabezpečovala Katedra slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, resp. jej banskobystrické predchodkyne na Vyššej pedagogickej škole (1954 – 1959, Katedra slovenského a ruského jazyka) a na Pedagogickom inštitúte (1959 – 1961, Katedra slovenského a ruského jazyka; 1961 – 1964, Katedra slovenského jazyka a literatúry). Rok 1992 bol rokom legislatívneho a reálneho vzniku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Štrukturácia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Pedagogickú fakultu, Fakultu humanitných a prírodných vied a Ekonomickú fakultu a najmä napĺňanie vytýčeného poslania uvedených fakúlt determinovalo vznik dvoch slovakistických pracovísk. Pôvodná Katedra slovenského jazyka a literatúry na samostatnej Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici sa rozdelila na Katedru materinského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Katedru slovenského jazyka a literatúry na Fakulte humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Katedra materinského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici začala svoju činnosť v akademickom roku 1992/93. Od akademického roku 1994/95 rozvíjala svoju činnosť pod názvom Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od akademického roku 1992/93 pôsobila po nadobudnutí priestorov v Radvani v bývalých internátoch Stavoindustrie na Zvolenskej ceste č. 6 v Banskej Bystrici až do akademického roka 2000/01. V akademických rokoch 2001/02 až 2007/08 fungovala na Ružovej ulici č. 13 v Banskej Bystrici v priestoroch bývalého vojenského gymnázia. 

Medzi osem zakladajúcich členov Katedry materinského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v prvom akademickom roku 1992/93 patrili: Milan Jurčo (vedúci katedry 1992 – 1994), Božena Kovalová (zástupkyňa vedúceho katedry 1992 – 1994), Brigita Šimonová (tajomníčka katedry 1992 – 1994), ďalej Daša Bačíková, Iveta Golemová, Oľga Nemčoková, Marianna StejskalováPavol Odaloš. Členovia katedry zabezpečovali výučbu disciplín materinského jazyka a literatúry pre deti a mládež v rámci štúdia učiteľstva pre 1. stupeň základnej školy. Počet členov katedry sa v období 1992 – 1994 nemenil.

V akademickom roku 1994/95 po odchode Milana Jurča na Fakultu humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici stáva sa vedúcou Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Brigita Šimonová (1994 – 1999). Zástupcom vedúcej katedry a tajomníkom katedry bol Pavol Odaloš (1994 – 1997), neskôr zástupcom vedúcej katedry Ľubomír Kováčik (1997 – 1999) a tajomníkom katedry Ivan Očenáš (1997 – 2002).

Významným rokom pre novú katedru bol piaty rok jej existencie, akademický rok 1996/97, keď katedra začala vzdelávať študentov aj v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základných škôl v špecializácii slovenský jazyk a literatúra. Výučba v novom študijnom odbore súvisela s rozhodnutím Akreditačnej komisie vlády Slovenskej republiky, ktorá vychádzala z potrieb praxe profilovať učiteľa slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň základných škôl.

Potrebu vzdelávania v novom študijnom odbore zabezpečoval zvýšený počet učiteľov. Už v roku 1994 na katedru nastúpil Ľubomír Kováčik a akademickom roku 1995/96 prišli Martin Golema (pracoval ako vedecký pracovník), Lýdia JanákováIvan Očenáš. V akademickom roku 1996/97 na katedru nastúpil Pavol Plutko, ktorý však po roku odišiel na Filologickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, aj Ján Sabol, ktorý pracoval na čiastkový úväzok. V akademickom roku 1998/99 začali pracovať na katedre Zdenko Kasáč (pred uvedeným rokom mal čiastkový úväzok), Eva PršováJuraj Furdík (na čiastkový úväzok pôsobil ešte aj v akademickom roku 1999/2000).

Katedra v rokoch 1994 – 1999 prešla generačnou výmenou (do dôchodku odišli alebo na iné pracoviská prešli štyria z ôsmich zakladajúcich členov) a v novosformovanom zložení mala katedra v akademickom roku 1998/99 12 členov: Daša Bačíková, Juraj Furdík (čiastkový úväzok), Martin Golema, Lýdia Janáková, Zdenko Kasáč, Ľubomír Kováčik, Ivan Očenáš, Pavol Odaloš, Eva Pršová, Ján Sabol (čiastkový úväzok), Marianna Stejskalová, Brigita Šimonová. V období rokov 1994 – 1999 prestali na katedre pracovať Milan Jurčo (1994), Iveta Dobríková (1995), Božena Kovalová (1995), Pavol Plutko (1997) a Oľga Nemčoková (1998).

V akademickom roku 1999/2000 po odchode Brigity Šimonovej na miesto prodekanky pre vedu, výskum, edičnú a umeleckú činnosť PdF UMB stal sa vedúcim katedry Pavol Odaloš (1999 – 2003). Zástupcom vedúceho katedry bol Ivan Očenáš (1999 – 2002), tajomníkmi katedry Ivan Očenáš (1999 – 2002) a Július Lomenčík (2002 – 2003).

Katedru posilnili od akademického roka 2001/02 Anna Gálisová (interná doktorandka), Alexandra Gerlaková, Július LomenčíkJozef Tatár.

V lete 2001 sa katedra presťahovala do nových priestorov Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Ružovej ul. č. 13 v Banskej Bystrici, kde potom pôsobila od akademického roku 2001/02 do konca akademického roku 2007/08. Katedra sa v roku 2001 personálne doformovala a v akademickom roku 2002/03 mala 14 členov: Daša Bačíková (čiastkový úväzok), Anna Gálisová, Alexandra Gerlaková, Martin Golema, Lýdia Janáková, Zdenko Kasáč, Ľubomír Kováčik, Július Lomenčík, Ivan Očenáš, Pavol Odaloš, Eva Pršová, Ján Sabol (čiastkový úväzok), Brigita Šimonová, Jozef Tatár. V období 1999 – 2003 prestali pracovať na katedre Juraj Furdík (2000) a Marianna Stejskalová (2001).

V akademickom roku 2003/04 po odchode Pavla Odaloša na miesto prorektora pre vedu a výskum UMB stal sa vedúcim katedry Ivan Očenáš (2003 – 2007). Zástupcom vedúceho katedry bol Ľubomír Kováčik (2003 – 2007) a tajomníčkou katedry Alexandra Gerlaková (2003 – 2007). Významné ocenenie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici získal Zdenko Kasáč, ktorému bol udelený 7. septembra 2004 čestný titul doktor honoris causa Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Dr. h. c.).

V akademickom roku 2006/07 mala katedra 14 členov: Daša Bačíková, Anna Gálisová, Alexandra Gerlaková, Martin Golema, Lýdia Janáková, Zdenko Kasáč (emeritný profesor), Ľubomír Kováčik, Július Lomenčík, Ivan Očenáš, Pavol Odaloš, Eva Pršová, Ján Sabol (čiastkový úväzok), Brigita Šimonová, Jozef Tatár. V období rokov 2003 – 2007 sa počet členov katedry nemenil.

V poslednom akademickom roku svojej činnosti 2007/08 sa stal vedúcim katedry Ľubomír Kováčik (2007 – 2008), zástupcom vedúceho katedry Martin Golema (2007 – 2008) a tajomníčkou katedry Alexandra Gerlaková (2007 – 2008).

V akademickom roku 2007/08 mala katedra 13 členov: Anna Gálisová, Alexandra Gerlaková, Martin Golema, Lýdia Janáková, Zdenko Kasáč (emeritný profesor), Ľubomír Kováčik, Július Lomenčík, Ivan Očenáš, Pavol Odaloš, Eva Pršová, Ján Sabol (čiastkový úväzok), Brigita Šimonová, Jozef Tatár. V období 2006 – 2007 prestala na katedre pracovať Daša Bačíková (2007).

Z pôvodných členov katedry v akademickom roku 1992/93 ostali na katedre pracovať v akademickom roku 2007/08 Pavol OdalošBrigita Šimonová.

 

Personálny sumár katedry

Vedúci katedry: Milan Jurčo (1992 – 1994), Brigita Šimonová (1994 – 1999), Pavol Odaloš (1999 – 2003), Ivan Očenáš (2003 – 2007), Ľubomír Kováčik (2007 – 2008).

Zástupcovia vedúceho katedry: Božena Kovalová (1992 – 1994), Pavol Odaloš (1994 – 1997), Ľubomír Kováčik (1997 – 1999), Ivan Očenáš (1999 – 2002), Július Lomenčík (2002 – 2003), Ľubomír Kováčik (2003 – 2007), Martin Golema (2007 – 2008).

Tajomníci katedry: Brigita Šimonová (1992 – 1994), Pavol Odaloš (1994 – 1997), Ivan Očenáš (1997 – 2002), Július Lomenčík (2002 – 2003), Alexandra Gerlaková (2003 – 2008).

Zamestnanci katedry: Daša Bačíková (odborná asistentka 1. 9. 1992 – 31. 8. 2007), Iveta Dobríková (odborná asistentka 1992 – 1995), Juraj Furdík (profesor 1998 – 2000, čiastkový úväzok), Anna Gálisová (asistentka 1. 9. 2003 – 31. 8. 2004, odborná asistentka 1. 9. 2004 – 29. 2. 2008,), Martin Golema (1. 9. 1995 – 2005, vedeckovýskumný pracovník; 2005 – 2006 odborný asistent; docent 2006 – 29. 2. 2008), Alexandra Chomová, rod. Gerlaková (asistentka 1. 9. 2001 – 31. 8. 2004; odborná asistentka 1. 9. 2004 – 29. 2. 2008), Lýdia Janáková (odborná asistentka 1. 9. 1995 – 29. 2. 2008), Milan Jurčo (profesor 1992 – 1994), Zdenko Kasáč (profesor 1994 – 1996, 1998 – 2005), Božena Kovalová (odborná asistentka 1992 – 1996), Ľubomír Kováčik (odborný asistent 7. 2. 1994 – 2003, docent 2003 – 29. 2. 2008), Milan Ligoš (odborný asistent 1994 – 1995), Július Lomenčík (odborný asistent 1. 10. 2001 – 29. 2. 2008), Oľga Nemčoková (odborná asistentka 1992 – 1998), Ivan Očenáš (odborný asistent 1. 9. 1995 – 29. 2. 2008), Pavol Odaloš (odborný asistent 1. 9. 1992 – 1998; docent 1998 – 2005; profesor 2005 – 29. 2. 2008), Pavol Plutko (profesor 1996 – 1997), Eva Pršová (odborná asistentka 1. 9. 1999 – 29. 2. 2008), Ján Sabol (profesor 1. 9. 1996 – 31. 1. 2008, čiastkový úväzok), Marianna Stejskalová (odborná asistentka 1992 – 2001), Brigita Šimonová (odborná asistentka 1. 9. 1992 – 1995; docentka 1995 – 2001; profesorka 2001 – 29. 2. 2008), Jozef Tatár (vedeckovýskumný pracovník 15. 9. 2001 – 2004; odborný asistent 2004 – 2006; docent 2006 – 29. 2. 2008), Andrej Turčan (odborný asistent 1994 – 1995).

Kvalifikačný sumár katedry

Na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobilo v prvom akademickom roku existencie katedry 1992/93 osem vedeckopedagogických zamestnancov (všetci na celý úväzok) a v poslednom akademickom roku existencie katedry 2007/08 13 vedeckopedagogických zamestnancov (jedenásť na celý, jeden na čiastkový úväzok a jeden emeritný profesor).

Kvalifikačná štruktúra:

V akademickom roku 1992/93: 1 profesor (prof. Milan Jurčo, CSc.), žiadny docent; štyria CSc. (PhDr. Daša Bačíková, CSc., PaedDr. Iveta Dobríková, CSc., PhDr. Oľga Nemčoková, CSc., PhDr. Brigita Šimonová, CSc.); traja odborní asistenti (PhDr. Božena Kovalová, PaedDr. Pavol Odaloš (zapojený do vedeckej ašpirantúry), PaedDr. Marianna Stejskalová).

V akademickom roku 2007/08: štyria profesori (Dr. h. c. prof. PhDr. Zdenko Kasáč, CSc., emeritný profesor, prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc., prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. (čiastkový úväzok), prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc.; traja docenti (doc. PaedDr. Martin Golema, PhD., doc. PaedDr. Ľubomír Kováčik, PhD., doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD.); štyria CSc./PhD. (PhDr. Daša Bačíková, CSc., PaedDr. Lýdia Janáková, PhD., PaedDr. Július Lomenčík, PhD., PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.); tri odborné asistentky zapojené do doktorandského štúdia (Mgr. Anna Gálisová, Mgr. Alexandra Gerlaková, Mgr. Eva Pršová). 

Pedagogický sumár katedry

Počas 16 akademických rokov (8 akademických rokov v 20. storočí a 8 akademických rokov v 21. storočí) katedra:

1. Garantovala a realizovala vyučovanie slovakistických predmetov v študijných odboroch a programoch:

  • učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základných škôl v špecializácii učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s ďalším predmetom: matematikou, pedagogikou, psychológiou, etickou výchovou, katechetikou evanjelikálnych cirkví, hudobnou výchovou, výtvarnou výchovou, telesnou výchovou v dennom aj externom štúdiu, resp. aj v rozširujúcom štúdiu, neskôr výučbu slovenského jazyka a literatúry v rámci študijného odboru 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia;
  • doktorandské štúdium (3. stupeň vysokoškolského štúdia) v študijnom odbore 1.1.10. odborová didaktika – didaktika slovenského jazyka a literatúry v dennom aj externom štúdiu;
  • v roku 2003 získala katedra na základe garancie prof. B. Šimonovej, doc. P. Odaloša a doc. Ľ. Kováčika práva habilitačného a inauguračného konania v študijnom odbore 1.1.10. odborová didaktika – didaktika slovenského jazyka a literatúry.

2. Spolugarantovala a spolurealizovala vyučovanie slovakistických predmetov v študijných odboroch a programoch:

  • učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy, neskôr v študijnom odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika v internom, v externom aj v rekvalifikačnom štúdiu;
  • doktorandské štúdium (3. stupeň vysokoškolského štúdia) v odbore teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii teória vyučovania na 1. stupni základnej školy, neskôr v odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika v dennom a externom štúdiu.

Vedecký sumár katedry

Počas rokov 1992 – 2008 vo vedeckej oblasti členovia katedry napísali desiatky monografií a knižných prác, stovky štúdií v časopisoch a zborníkov doma a v zahraničí, zaznamenali stovky citácií a ohlasov na svoje vedecké práce v časopisoch a zborníkoch doma a v zahraničí, resp. sú zaznamenané stovky účastí na vedeckých konferenciách doma a v zahraničí. Práve systematické a kontinuálne vedecké výsledky členov katedry umožnili získať nové práva na realizáciu bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov, ako aj habilitačných a inauguračných konaní a realizovať vlastné graduácie v rámci habilitačných a inauguračných konaní.

Za 16 rokov vznikla silná katedra, ktorá mala rozsiahle kontakty v zahraničí: v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Srbsku, Chorvátsku, Slovinsku, Nemecku, Rakúsku, Dánsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Turecku, Egypte, na Ukrajine a Malte. Katedrové kontakty prispeli ku spolupráci zmluvne zakotvenej na rôznej úrovni: na úrovni katedry, fakulty a univerzity.

Vedecké kontakty umožnili členom katedry účasť v rôznych domácich a zahraničných projektoch v pozícii hlavných riešiteľov a spoluriešiteľov, najmä v projektoch VEGA, KEGA, APPV, Tempus a Open Society Foundation.

Katedra pravidelne organizovala, resp. spoluorganizovala vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou: šesť konferencií o komunikácii (1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006), dve onomastické konferencie (1996, 2001), tri literárnovedné konferencie Literárne tradície Banskej Bystrice (2002, 2004, 2006), dve didaktické konferencie (2002, 2004) či kolokvium mladých jazykovedcov (2005).

Katedra vydávala zborník Studia Slovaca (2004, 2006), iniciovala projekt vydávania zborníka Západoslovanské jazyky v 21. storočí (3 zväzky: 2005, 2007, 2009) spolu s Ostravskou univerzitou v Ostrave a so Sliezkou univerzitou v Katoviciach, resp. členovia katedry prispievali do časopisu New Educational Review (od roku 2003 do roku 2008 vyšlo 16 čísel), ktoré vydávala v anglickom jazyku Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici spolu s už menovanými univerzitami.

Vedecké výsledky Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prispeli k rozvoju vedných oblastí slovenského jazyka a slovenskej literatúry v rámci slovenskej vedy v poslednom desaťročí 20. storočia a v prvom desaťročí 21. storočia mierou, ktorá ju zviditeľnila medzi katedrami slovenského jazyka a literatúry vysokých škôl na Slovensku.

Za 16 rokov pedagogickej práce členovia Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odovzdali slovakistické kompetencie tisícom študentov, tisícom súčasných učiteľov a pracovníkov rôznych odvetví. Za 16 rokov vedeckej práce prispeli tiež k rozvoju vedy na Slovensku a k jej zviditeľneniu v zahraničí. 16 rokov pedagogickej a vedeckej práce umožnilo Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dôstojne vstúpiť v roku 2008 spolu s Katedrou slovakistiky Filologickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a s Katedrou slovenského jazyka a literatúry/literárnej vedy Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici do spoločného zväzku na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

Literatúra a pramene:

10 rokov vysokoškolského učiteľského štúdia v Banskej Bystrici 1954 – 1964. Zost. J. Lietava. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1966. 170 s.
20 rokov Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici 1954 – 1974. Zost. M. Firc. Banská Bystrica : Osveta, 1974. 140 s.
FINDRA, Ján: Základné míľniky na ceste za univerzitou. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. 130 s.
MARTULIAK, Pavol: Banská Bystrica – kolíska vzdelanosti. Sedemstopäťdesiat rokov banskobystrického školstva. Banská Bystrica : Trian, 2005. 318 s.
Pamätnica vysokého školstva v Banskej Bystrici 1954 – 1994. Zod. red. K. Fremal. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1994. 186 s.
Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici 1954 – 1984. Zost. K. Fremal. Banská Bystrica : Osveta, 1984. 38 s.
60 let pedagogických fakult 1946 – 2006. Sborník k 60. výročí vzniku pedagogických fakult. Plzeň : Koniáš, 2007. 111 s.
ŠIMONOVÁ, Brigita – OČENÁŠ, Ivan: Katedra slovenského jazyka a literatúry. In: 50 rokov vysokoškolského učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici a Pedagogická fakulta. Ved. red. Ľ. Višňovský. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004, s. 45 – 48.
Študijný program 1993/1994 Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1993. 52 s.
Študijný program 1994/1995 Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1994. 48 s.
Študijný program 1995/1996 Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1995. 50 s.
Študijný program 1996/1997 Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1996. 74 s.
Študijný program 1997/1998 Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1997. 92 s.
Študijný program 1998/1999 Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1998. 86 s.
Študijný program 1999/2000 Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999. 84 s.
Študijný program 2000/2001 Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2000. 84 s.
Študijný program kreditového systému štúdia. Pedagogická fakulta. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2001/2002. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2001. 106 s.
Študijný program pre 2. až 5. ročník štúdia. Pedagogická fakulta. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2001/2002. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2001. 88 s.
Študijný program kreditového systému štúdia. Pedagogická fakulta. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2002/2003. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2002. 364 s.
Študijný program. Pedagogická fakulta. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2003/2004. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2003.
Sprievodca štúdiom pre akademický rok 2004/2005. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. 140 s.
Sprievodca štúdiom pre akademický rok 2005/2006. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. 138 s.
Sprievodca štúdiom pre akademický rok 2006/2007. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. 172 s.
Sprievodca štúdiom pre akademický rok 2007/2008. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. 175 s.
Univerzita Mateja Bela. Desať rokov rozvoja a perspektívy. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2003. 298 s.
Univerzita Mateja Bela. Tradície a perspektívy. Banská Bystrica : Trian, 1999. 208 s.
VIŠŇOVSKÝ, Ľudovít a kol.: 50 rokov vysokoškolského učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici a Pedagogická fakulta. Banská Bystrica : Univerzita Metaj Bela, 2004. 94 s. 

Spracoval: Pavol Odaloš