Študijná komisia

Predsedníčka:

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD. - prodekanka pre pedagogickú činnosť

 

Členovia:

prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. - Katedra telesnej výchovy a športu

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. - Katedra histórie

Mgr. Martin Lizoň, PhD. - Katedra slovanských jazykov

doc. Mgr. Miloš Taliga, PhD. - Katedra filozofie

PhDr. Zdena Krišková, PhD. - Katedra sociálnych štúdií a etnológie

Mgr. Barbora Podobová - vedúca študijného oddelenia

PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. - Akademický senát FF UMB

PaedDr. Boris Beťák, PhD. - Akademický senát FF UMB