Centrum aplikovanej politickej a sociálnej filozofie

Profil Centra aplikovanej politickej a sociálnej filozofie (CEAPSF)

Centrum aplikovanej politickej a sociálnej filozofie bolo založené v roku 2013. Venuje sa najmä analytickej, výskumnej a publikačnej činnosti, pripomienkovaniu a navrhovaniu legislatívnych úprav zákonov v sociálnej oblasti. Takisto skúma jednotlivé aspekty chudoby. Členovia centra sa dlhodobo venujú filozofickým aspektom problémov v sociálnej oblasti.

Prioritnými cieľmi a náplňou činnosti centra sú:

  1. Monitorovať a vyhodnocovať dopady sociálnoekonomických reforiem v oblasti sociálnej, ekonomickej, politickej a kultúrnej.
  2. Analýza a komparácia situácie a sociálnoekonomických zmien s krajinami EU, najmä V4.
  3. Monitorovanie právneho prostredia v Slovenskej republike s akcentom na implementáciu medzinárodných záväzkov v oblasti sociálnych, politických, kultúrnych, ľudských práv a návrhy na inovácie nefunkčných právnych noriem.
  4. Vytváranie predikcie vývojových trendov, návrhov a vypracovanie alternatív.
  5. Popularizácia analýz a výsledkov prostredníctvom masových médií.
  6. Spolupráca s odbornými inštitúciami, spolkami, občianskymi združeniami a nadáciami s rovnakými a podobnými cieľmi v Slovenskej republike i v zahraničí.
  7. Organizovanie a finančné zabezpečovanie odborných workshopov, konferencií, okrúhlych stolov s pozvanými odborníkmi z domácich aj zahraničných inštitúcií.
  8. Vydávanie odborných publikácií, štúdií a analýz.
  9. Poradenské a konzultačné činnosti a budovanie poradenského centra.

 Členovia centra:

prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7317
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
3. poschodie č. 317

doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.

doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor siete CEEPUS

Telefónne číslo:
048 446 7318
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
3. poschodie č. 318

Centrum intenzívne spolupracuje s Inštitútom pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív v Bratislave.