Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Rigorózne konanie

FRANCÚZSKY JAZYK

Na Katedre romanistiky sa konajú obhajoby rigoróznych prác a rigorózne skúšky v študijných odboroch:

  • Učiteľstvo a pedagogické vedy (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry - titul PaedDr.);
  • Filológia (francúzsky jazyk a kultúra – titul PhDr.).

Uchádzač o zaradenie do rigorózneho konania po zvolení a prekonzultovaní témy rigoróznej práce s predsedníčkou príslušnej rigoróznej komisie a ňou určeným odborníkom (konzultantom) pošle prihlášku na študijné oddelenie FF UMB do 30. septembra kalendárneho roku spolu s potvrdením o zaplatení poplatku za rigorózne konanie. Súčasťou prihlášky je overená kópia diplomu, overená kópia vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, resp. o štátnej skúške, štruktúrovaný životopis, doklad o zmene priezviska (v prípade jeho zmeny), protokol o zadaní rigoróznej práce (4 x: 1 pre uchádzača, 1 pre študijné oddelenie, 1 pre konzultanta, 1 pre predsedu rigoróznej komisie) a doklad o zaplatení poplatku za rigorózne konanie.

Študijné oddelenie po podpísaní protokolu predsedom rigoróznej komisie vystaví oznam o prijatí uchádzača do rigorózneho konania, ktorý po podpísaní dekanom zašle uchádzačovi spolu s informáciami o priebehu rigorózneho konania. Téma rigoróznej práce nesmie byť svojim obsahom totožná s diplomovou prácou, inou kvalifikačnou prácou ani nesmie byť kompilačnou prácou uchádzača. Môže byť napísaná v materinskom jazyku uchádzača alebo v cudzom jazyku. Rigorózna práca napísaná v cudzom jazyku musí obsahovať resumé v slovenskom jazyku (10% rozsahu práce).

Rigoróznu prácu v rozsahu 60-80 normostrán (108 000 – 144 000 znakov) v 2 tlačených exemplároch a na elektronickom nosiči (CD vo formáte PDF) s 2 exemplármi licenčnej zmluvy uchádzač odovzdá na ŠO FF UMB do 30. septembra nasledujúceho roka.

Prácu posudzuje konzultant a jeden oponent určený predsedom komisie. Posudzovatelia predložia posudky predsedovi komisie do 15. novembra. Rigorózna práca je prijatá, ak ju odporučí aspoň jeden posudzovateľ, a uchádzač ju môže obhajovať. Ak práca nebola odporučená na obhajobu ani jedným posudzovateľom, uchádzač ju po prepracovaní môže odovzdať v jednom náhradnom termíne buď do 30. apríla alebo do 30. septembra. Rigorozant zároveň zaplatí poplatok za opätovné posúdenie práce, ktorého výšku mu oznámi študijné oddelenie.
Obhajoba rigoróznej práce a ústna skúška sa koná v jednom riadnom a v jednom opravnom termíne. V riadnom termíne spravidla v mesiacoch december alebo január. Obhajoba pozostáva z predstavenia témy rigoróznej práce, prezentovaní posudkov školiteľa a oponenta, odpovedí na otázky z posudkov, širšej rozpravy k téme podľa okruhov uvedených v tézach na rigorózne konanie a diskusie.

Ak rigoróznu prácu uchádzač neobháji, nemôže pokračovať v ďalšej časti rigoróznej skúšky. Ak prácu obháji, ale neuspeje na druhej časti rigoróznej skúšky, môže túto časť vykonať ešte v jednom náhradnom termíne. V náhradnom termíne sa rigorózne skúšky konajú spravidla v júni.

 

Predsedníčka rigoróznej komisie pre študijný odbor Filológia (francúzsky jazyk a kultúra): PhDr. Jana Pecníková, PhD.

Predseda rigoróznej komisie pre študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry): Mgr. François Schmitt, PhD.

 

Témy rigoróznych prác v ŠO Filológia (v poradí podľa školiteľov):

1) Mgr. Dagmar VESELÁ, PhD.

NÁZOV TÉMY: Kreatívne mesto z pohľadu tlmočnícko-prekladateľskej praxe

ANOTÁCIA: Rigorózna práca má byť zameraná na opis, pojmoslovie a terminológiu novodobého fenoménu nazvaného „kreatívne mesto“ s ohľadom na tlmočnícko-prekladateľskú prax. Súčasťou praktickej časti má byť vypracovanie terminologických záznamov pre kľúčové pojmy z danej oblasti v dvoch jazykových verziách – slovenskej a francúzskej, s cieľom načrtnúť možnosti ekvivalentácie francúzskych termínov, resp. ich substitúcie domácou (slovenskou) analógiou a ich analýza. Predpokladá sa aj využitie metód korpusovej lingvistiky a zohľadnenie skutočnosti, že terminológia naviazaná na kreatívne mesto rovnako ako samotná filozofia kreatívnej ekonomiky a kreatívneho priemyslu majú svoje korene v anglofónnom svete. Z tohto dôvodu sa javí ako zaujímavé a užitočné zanalyzovať súčasnú prax v súvislosti s translačnými úkonmi pri preklade a/alebo tlmočení takto zameraných komunikátov.

 2)  doc. PhDr. Katarína CHOVANCOVÁ, PhD.

NÁZOV TÉMY: Preklad ako forma kontextualizovaného gramatického diskurzu

ANOTÁCIA:
Práca je zameraná na analýzu úlohy prekladu v sprostredkovaní poznatkov o gramatike cudzieho jazyka. Výskum je realizovaný na súbore gramatík francúzštiny ako cudzieho jazyka pre slovenské publikum. Cieľom je pozorovať využitie prekladu v tomto žánri a zhodnotiť kvalitu a konzistentnosť prekladateľských riešení, osobitne sa zamerajúc na preklad odbornej jazykovej terminológie.

3) doc. PhDr. Katarína CHOVANCOVÁ, PhD.

NÁZOV TÉMY:  Translácia v jazykovo zmiešanom slovensko-francúzskom hovorenom korpuse

ANOTÁCIA: Výskum je zameraný, v prvej fáze, na tvorbu jazykovo zmiešaného slovensko-francúzskeho hovoreného korpusu, v spolupráci so širším výskumným tímom a podľa stanovenej metodológie. V druhej fáze je cieľom identifikovať výskyt translácie ako nástroja na dosiahnutie vzájomného porozumenia v komunikácii jazykovo heterogénnej skupiny komunikantov a jej význam v porovnaní s inými dostupnými komunikačnými stratégiami, najmä inferovaním (interkomprehenziou).

4)  Mgr. Monika ZÁZRIVCOVÁ, PhD.

NÁZOV TÉMY: Cestovatelské deníky jako prostředek k návratu k sobě v dílech Sylvaina Tessona (téma je už obsadená)

ANOTÁCIA:
Hlavným teoretickým rámcom a východiskovým bodom rigoróznej práce je súčasná francúzska cestopisná (nomádska) literatúra (jej hlavní predstavitelia, význam a funkcie). Jej jadro spočíva v literárnovednej analýze cestopisných textov súčasného francúzskeho cestovateľa a spisovateľa Sylvaina Tessona, ktorý sa cez ne stáva svedkom doby, v ktorej žije (jej charakteristických znakov a výziev), a zároveň aj tlmočníkom toho, čo tieto cesty a výzvy znamenajú pre neho ako jednotlivca, pre jeho autentické bytie (s možným vyústením k istému univerzálnemu ontologicko-etickému presahu). Rigorózna práca môže zároveň ponúknuť pohľad na preklady a recepciu diel S. Tessona v Čechách a na Slovensku.

 

Témy rigoróznych prác v ŠO Učiteľstvo a pedagogické vedy (v poradí podľa školiteľov):

1) Mgr. François SCHMITT, PhD.

NÁZOV TÉMY: Pojem kultúry v didaktike cudzích jazykov v publikáciách Rady Európy

ANOTÁCIA: Práca je zameraná na analýzu pohľadu publikácií Rady Európy (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, Plateforme de ressources et de références pour l’éducation plurilingue et interculturelle a iné) na chápanie pojmu kultúry v didaktike cudzích jazykov a jeho význam vo vyučovaní/učení sa cudzích jazykov. Cieľom práce je objasniť hlavné otázky, ktoré vyvoláva použitie tohto pojmu v Rade Európy.    

2) PhDr. Jana PECNÍKOVÁ, PhD.

NÁZOV TÉMY: Rozvoj vizuálnej gramotnosti ako súčasť výučby cuzdích jazykov

ANOTÁCIA: Rigorózna práca sa venuje téme rozvoja vizuálnej gramotnosti žiakov a študentov základných a stredných škôl, ktorá súvisí s aktuálnym trendom využívania vizuálnych podnetov (nielen) počas výučby cudzieho jazyka. Teoretická časť práca sa zameriava na definovanie a charakterizovanie vizuálnej gramotnosti, jej foriem a prejavov. Emprická časť sa zameriava na konkrétny cudzí jazyk a aplikovanie v praxi. Predpokladáme experimentálny charakter výskumnej časti, ktorý doplní analýza vybraných učebných textov s cieľom zistiť úroveň vizuálnej gramotnosti vybranej fokusovej skupiny žiakov alebo študentov. V závere práce očakávame definovanie konkrétnych postupov pre prácu s vizuálnym materiálom počas výučby cuzdieho jazyka s cieľom zlepšiť vizuálnu gramotnosť.