Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Rigorózne konanie

FRANCÚZSKY JAZYK,  ŠPANIELSKY JAZYK

Na Katedre romanistiky sa konajú obhajoby rigoróznych prác a rigorózne skúšky v študijných odboroch:

  • Učiteľstvo a pedagogické vedy (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry - titul PaedDr.);
  • Filológia (francúzsky jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra – titul PhDr.).

Uchádzač o zaradenie do rigorózneho konania po zvolení a prekonzultovaní témy rigoróznej práce s predsedníčkou príslušnej rigoróznej komisie a ňou určeným odborníkom (konzultantom) pošle prihlášku na študijné oddelenie FF UMB do 30. septembra kalendárneho roku spolu s potvrdením o zaplatení poplatku za rigorózne konanie. Súčasťou prihlášky je overená kópia diplomu, overená kópia vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, resp. o štátnej skúške, štruktúrovaný životopis, doklad o zmene priezviska (v prípade jeho zmeny), protokol o zadaní rigoróznej práce (4 x: 1 pre uchádzača, 1 pre študijné oddelenie, 1 pre konzultanta, 1 pre predsedu rigoróznej komisie) a doklad o zaplatení poplatku za rigorózne konanie.

Študijné oddelenie po podpísaní protokolu predsedom rigoróznej komisie vystaví oznam o prijatí uchádzača do rigorózneho konania, ktorý po podpísaní dekanom zašle uchádzačovi spolu s informáciami o priebehu rigorózneho konania. Téma rigoróznej práce nesmie byť svojim obsahom totožná s diplomovou prácou, inou kvalifikačnou prácou ani nesmie byť kompilačnou prácou uchádzača. Môže byť napísaná v materinskom jazyku uchádzača alebo v cudzom jazyku. Rigorózna práca napísaná v cudzom jazyku musí obsahovať resumé v slovenskom jazyku (10% rozsahu práce).

Rigoróznu prácu v rozsahu 60-80 normostrán (108 000 – 144 000 znakov) v 2 tlačených exemplároch a na elektronickom nosiči (CD vo formáte PDF) s 2 exemplármi licenčnej zmluvy uchádzač odovzdá na ŠO FF UMB do 30. septembra nasledujúceho roka.

Prácu posudzuje konzultant a jeden oponent určený predsedom komisie. Posudzovatelia predložia posudky predsedovi komisie do 15. novembra. Rigorózna práca je prijatá, ak ju odporučí aspoň jeden posudzovateľ, a uchádzač ju môže obhajovať. Ak práca nebola odporučená na obhajobu ani jedným posudzovateľom, uchádzač ju po prepracovaní môže odovzdať v jednom náhradnom termíne buď do 30. apríla alebo do 30. septembra. Rigorozant zároveň zaplatí poplatok za opätovné posúdenie práce, ktorého výšku mu oznámi študijné oddelenie.
Obhajoba rigoróznej práce a ústna skúška sa koná v jednom riadnom a v jednom opravnom termíne. V riadnom termíne spravidla v mesiacoch december alebo január. 

Ak rigoróznu prácu uchádzač neobháji, nemôže pokračovať v ďalšej časti rigoróznej skúšky. Ak prácu obháji, ale neuspeje na druhej časti rigoróznej skúšky, môže túto časť vykonať ešte v jednom náhradnom termíne. V náhradnom termíne sa rigorózne skúšky konajú spravidla v júni.

 

Predsedníčka rigoróznej komisie pre študijný odbor Filológia (francúzsky jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra):

doc. Mgr. et Mgr. Katarína Klimová, PhD.

doc. Mgr. et Mgr. Katarína Klimová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, člen edičnej komisie FF UMB

Telefónne číslo:
048 446 5126
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K 126 (Tajovského 51)

 

Učiteľstvo a pedagogické vedy (francúzsky jazyk a literatúra):

Mgr. François Schmitt, PhD.

Mgr. François Schmitt, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor pedagogickej praxe pre francúzsky jazyk. Spolukoordinátor Centra univerzitnej úspešnosti UMB

Telefónne číslo:
048 446 5129
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K 129 (Tajovského 51)