Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Rozširujúce štúdium - učiteľstvo histórie

 

Učiteľstvo histórie (rozširujúce štúdium)

 

Rozširujúce štúdium učiteľstva histórie realizuje Filozofická fakulta UMB v spolupráci s Inštitútom priemyselnej výchovy v Žiline (personálne ho zabezpečujú pracovníci Katedry histórie).

Štúdium je určené pre absolventov VŠ učiteľského smeru alebo absolventov DPŠ, ktorí majú záujem rozšíriť si aprobáciu o predmet história pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy.

 Viac informácií o štúdiu nájdu záujemcovia na stránke Inštitútu priemyslnej výchovy v Žiline.

 

Rozširujúce štúdium histórie v Žiline (odporúčaný študijný plán) 


Harmonogram rozširujúceho štúdia na letný semester – história, 2. ročník 

obdobie na ukončenie študijných povinností  xxx (RT)
odovzdanie záverečných prác a vloženie ZP do EZP  10. 6. 2024 (RT)
prihlásenie na štátnu skúšku  10. 6. 2024 (RT)
štátna skúška a obhajoba záverečnej práce  


 

Inštrukcie k štátnej skúške rozširujúceho štúdia učiteľstva histórie: 

Absolvent:  

 1.  Stručne - v časovom intervale maximálne 10-15 min. - predstaví svoju prácu (téma, štruktúra práce, ciele, ich splnenie, príp. problémy).  
 2.  Po prečítaní posudkov zo strany vedúceho práce a oponenta na výzvu predsedu komisie reaguje na kritické pripomienky v nich uvedené. 
 3.  Zodpovie otázky z posudkov vedúceho práce a oponenta. 
 4.  Počas rozpravy odpovedá na otázky členov komisie – týkajúce sa témy obhajovanej práce. 

 

   


Informácia pre ŠTUDENTOV ROZŠIRUJÚCEHO ŠTÚDIA

 

 Informácia dotýkajúca sa získavania kreditov za absolvovanie rozširujúceho štúdia: 

 

 „Doteraz platný predpis umožňoval získanie a priznávanie kreditov za široký rozsah tvorivých aktivít, absolvovanie rozširujúceho štúdia, štátnych skúšok alebo rigoróznych skúšok. Navrhovaným ustanovením sa ruší možnosť získavania a priznávania kreditov za rozširujúce štúdium, nakoľko absolvovaním predmetného štúdia si zamestnanec rozširuje kvalifikačný predpoklad na vyučovanie ďalšieho akademického predmetu alebo učiteľ profesijných predmetov na vyučovanie akademického predmetu, čím sa zamestnanec stáva kvalifikovaným a je zaradený do vyššej platovej triedy.

Zároveň podľa súčasného právneho stavu sa zamestnancovi priznalo 60 kreditov (po troch rokoch praxe), ktoré využil na 12% zvýšenie platu (12% kreditový príplatok) alebo na vykonanie atestácie a tým aj na zvýšenie platovej tarify platovej triedy. Aplikačná prax poukázala na skutočnosť, že priznávanie kreditov za rozširujúce štúdium je kontraproduktívne k pedagogickým zamestnancom, ktorí si dopĺňajú kvalifikačný predpoklad pedagogickej spôsobilosti (DP) a špeciálnopedagogickej spôsobilosti (rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky) a za toto štúdium nezískavajú kredity.“

 

Citované z dôvodovej správy dostupnej na internetovej stránke:

http://zakony.judikaty.info/predpis/zakon-188/2015/audit-dovodove-spravy

 


 

 TÉMY  ZÁVEREČNÝCH  PRÁC

 

Absolventi si vyberú jednu z tém zo zoznamu a vypracujú záverečnú prácu v rozsahu min. 30 – max. 40 strán podľa uvedenej osnovy – pričom zohľadnia špecifiká výučby na základnej a strednej škole (v intenciách Štátneho vzdelávacieho programu: ISCED 2 a ISCED 3). 

 

Didaktická hodnota a charakter tematického celku a spôsob realizácie a využitia vo vyučovacom procese:


(a) Príprava na výučbu: postup odbornej a didaktickej analýzy tematiky
(b) Didaktická valorita dejepisného učiva – v oblasti intelektuálnej, etickej, estetickej
(c) Ciele – všeobecné a špecifické. Motivácia
(d) Štandardné učivo (termíny, udalosti, dátumy, osobnosti)
(e) Súbor použiteľných didaktických médií k téme – textových, vizuálnych, auditívnych, hmotných (texty, obrazy, fotografie, filmy, modely, pracovné listy...)
(f) Odporúčaná literatúra (odborná, literatúra faktu, beletria, memoáre, súdobá historiografia), resp. filmy, dokudrámy, webové stránky
(g) Vhodné metódy, postupy (tematicko-organizačné rozčlenenie do vyučovacích hodín, uplatnenie stratégií, didaktických zásad a pod.)
(h) Kladenie otázok, zadanie úloh, práca s dejepisnou čítankou a pracovným zošitom, námety na samostatnú prácu
(i) Spôsoby spätnej väzby a kontroly

 TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC ROZŠIRUJÚCEHO ŠTÚDIA HISTÓRIE

ABSOLVENTOV KONČIACICH V AKADEMICKOM ROKU 2023 - 2024

 

Študujúci si vyberú jednu z tém zo zoznamu, oslovia vybraného školiteľa (mailom) a za jeho vedenia vypracujú záverečnú prácu v rozsahu min. 30 (max. 40) strán – podľa platného vzoru záverečných prác na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Jeden školiteľ vedie maximálne 2 práce.

Od absolventa študijného programu sa vyžaduje vykonanie:

-        historickej analýzy (študent vyselektuje najdôležitejšie historické fakty k téme),

-        didaktickej analýzy (študent usporiada výklad historických faktov do zmysluplnej a ľahko pochopiteľnej podoby) a 

-        metodickej analýzy (prezentovanie metodických pomôcok, pomocou ktorých bude téma prezentovaná vo vyučovacom procese).

-        Teoretická  časť (hist. a did. analýza) a praktická časť (metod. analýza s praktickými ukážkami – ako napr. pracovný list, mentálna mapa...) musia byť jasne rozlíšené.

 

Termín prihlásenia: od 1. 11. do 6. 12. 2023

 

Témy záverečných prác: 

 

prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.   miroslav.kmet@umb.sk           

 

1)     Vojny vo Vietname a Afganistane počas studenej vojny ako dejepisné témy (na ZŠ alebo SŠ)

2)     Kulinárne dejiny: kuchyňa, jedlá, nápoje a stravovacie návyky na Slovensku od stredoveku po 20. storočie vo výučbe dejepisu (na ZŠ alebo SŠ)  

 

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.    rastislav.koziak@umb.sk

 

1)  Obraz stredoveku vo vyučovaní dejepisu na základných školách

2)  Obraz stredoveku vo vyučovaní dejepisu na stredných školách

 

Mgr. Patrik Kunec, PhD.    patrik.kunec@umb.sk

 

1)    

2)     Využitie historických hraných filmov pri vyučovaní vybraných tém z dejín raného novoveku

 

Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.    alica.kurhajcova@umb.sk

 

1)  Vybrané fenomény, udalosti alebo osobnosti 19. storočia vo výučbe dejepisu

2)  Vybrané historické pramene a ich využitie pri výučbe slovenských dejín 19. storočia

(Pozn. – témy sú už zadané)

 

PhDr. Pavol Maliniak, PhD.    pavol.maliniak@umb.sk

 

1)  Hrad v dejepisnom vyučovaní (na príklade vybranej lokality)

2)  Písomné pramene z vybranej obce (mesta) a ich využitie vo výučbe regionálnych dejín

 

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.        peter.micko@umb.sk

 

1) Problematika vzniku 1. ČSR vo vyučovaní dejepisu

2) Problematika vzniku Slovenskej republiky (1939 – 1945) vo vyučovaní dejepisu

 

Mgr. Imrich Nagy, PhD.     imrich.nagy@umb.sk

 

1) Kresťanstvo v antike vo vyučovaní dejepisu

2) Možnosti práce s antickými prameňmi vo vyučovaní dejepisu

 

doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.     marek.syrny@umb.sk

 

1) Vojnové konflikty studenej vojny vo vyučovaní dejepisu

2) Krízy sovietskeho bloku vo vyučovaní dejepisu

 

doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.      michal.smigel@umb.sk

 

1) Prvá svetová vojna 1914 – 1918 (aplikácia témy vo vyučovaní dejepisu)

2) Veľká ruská revolúcia 1917 – 1920 (aplikácia témy vo vyučovaní dejepisu)

 

PhDr. Oto Tomeček, PhD.   oto.tomecek@umb.sk

 

1) Mapa vo vyučovaní dejepisu

2) Umelecko-historické pamiatky a možnosti ich využitia vo vyučovaní dejepisu (na príklade konkrétnych pamiatok podľa vlastného výberu)

 


 

 SYLABY PREDMETOV

 

Názov kurzu: Dejiny praveku strednej Európy

Vyučujúci: Mgr. Patrik Kunec, PhD.

Kontakt na vyučujúceho: patrik.kunec@umb.sk

 

Tézy:

 1. 1.      Úvod do štúdia dejín praveku

Vymedzenie základných archeologických pojmov a metód

Periodizácia praveku

 1. 2.      Paleolit a mezolit

Prírodné prostredie

Antropogenéza

Pleistocénne umenie

Prehľad paleolitu a mezolitu na Slovensku

 1. 3.      Neolit a eneolit

Kultúrny prehľad neolitu a eneolitu

Hlavné znaky neolitickej ekonomiky

 1. 4.      Doba bronzová

Hospodárska základňa doby bronzovej

Diferenciácia spoločnosti

 1. 5.      Doba železná

Staršia doba železná – halštatská

Historický obraz mladšej doby železnej (laténskej)

 1. 6.      Doba rímska

Historický obraz doby rímskej v Európe

Rimania v susedstve Germánov v Podunajsku

 1. 7.      Sťahovanie národov

Etnické pomery v Európe

 

Literatúra:

Novotný, B.: Encyklopédia archeológie. Bratislava 1986.

Furmánek, V. - Ruttkay, A. - Šiška, S.: Dejiny dávnovekého Slovenska. Bratislava 1991.

Podborský, V.: Dějiny pravěku a rané doby dějinné. Brno 2006.

Klasifikácia:  formou testu z odprednášaného učiva

 


 

Názov kurzu: Dejiny staroveku

Vyučujúci: Mgr. Imrich Nagy, PhD.

Kontakt na vyučujúceho: imrich.nagy@umb.sk

Témy:

1. Zrod mezopotámskej civilizácie

2. Veľké ríše starovekého Blízkeho východu

3. Staroveký Egypt

4. Zrod civilizácie v egejskej oblasti

5. Klasické obdobie gréckych dejín

6. Helenizmus a helenistický svet

7. Rímske kráľovstvo a republika

8. Budovanie rímskeho impéria – podoby rímskeho cisárstva

9. Zánik antického sveta

10. Antické tradície v európskych dejinách

 

Literatúra

Babic, Marek: Od antiky k stredoveku. Brno : CDK, 2009, 331 s.

Baines, John: Svět starého Egypta : Kulturní atlas. Praha : Knižní klub, 1996, 240 s.

Bič, Miloš: Při řekách babylónskych. Praha : Vyšehrad, 1990, 382 s.

Burian, Jan – Oliva, Pavel: Civilizace starověkého Středomoří. Praha : Svoboda, 1984, 549 s.

Grant, Michael: Klasické Řecko. Praha : BB art, 1999, 376 s.

Grant, Michael: Pád říše římské. Praha : BB art, 1997, 208 s.

Grant, Michael: Zrození Řecka. Praha : BB art, 2002, 380 s.

Klokner, t. – Valachovič, p. (eds.): Až za hranicu oikumeny : Aktuálne otázky z dejín a kultúry antického staroveku. Brno : Tribun EU, 2012, 328 s.

Pečírka, Jan a kol.: Dějiny Pravěku a Starověku I, II. Praha : SPN, 1989, 1055 s.

Pečírková, Jana: Asýrie : Od městského státu k říši. Praha : Academia, 2000, 177 s.

Klasifikácia: písomná skúška (test) zameraná na preverenie schopností orientovať sa v základnej faktografii, pojmoch a vzťahoch dejín starovekého sveta


 

Názov kurzu: Stredoveké dejiny Slovenska

Vyučujúci: PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

Kontakt na vyučujúceho: pavol.maliniak@umb.sk

Témy:

 

I. Počiatky stredovekých slovenských dejín

Najstaršie doklady o Slovanoch

Samova ríša a Avarský kaganát

Slovanské kniežatstvá

Literatúra:

LUTOVSKÝ, Michal – PROFANTOVÁ, Naďa: Sámova říše. Praha : Academia, 1995.

VÁŇA, Zdeněk: Svět dávných Slovanů. Praha : Artia, 1983.

ZÁBOJNÍK, Jozef: Slovensko a avarský kaganát. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2004.

Pramene:

MARSINA, Richard et al.: Slovensko očami cudzincov. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov II. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2000.

 

II. Veľká Morava

Pribina a Mojmír, začlenenie Nitrianska do Veľkej Moravy

Vláda Rastislava, pôsobenie byzantskej misie

Svätoplukova ríša a pád Veľkej Moravy

Literatúra:

AVENARIUS, Alexander: Byzantská kultúra v slovanskom prostredí v VI. – XII. storočí. Bratislava : Veda. Vydavateľstvo SAV, 1992.

MARSINA, Richard: Metodov boj. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2005 (2. vyd.).

TŘEŠTÍK, Dušan: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791 – 871. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001.

Pramene:

MARSINA, Richard et al.: Slovensko očami cudzincov. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov II. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2000.

 

III. Nitriansko a jeho obyvatelia

Nitrianske kniežatstvo v rámci Uhorska

Poľnohospodárstvo, remeslá a obchod

Duchovná kultúra, cirkev a náboženstvo

Literatúra:

RUTTKAY, Alexander et al.: Slovensko vo včasnom stredoveku. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2002.

SMETÁNKA, Zdeněk: Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010 (3. vyd.).

STEINHÜBEL, Ján: Nitrianske kniežatstvo. Počiatky stredovekého Slovenska. Bratislava : Veda. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied – Vydavateľstvo Rak, 2004.

Pramene:

PAULINY, Ján: Arabské správy o Slovanoch (9. – 12. storočie). Bratislava : Veda. Vydavateľstvo SAV, 1999.

 

IV. Uhorsko počas vlády Arpádovcov

Vláda Štefana I., vznik Uhorska

Územná organizácia a zahraničná politika

Tatársky vpád a nemecká kolonizácia

Feudálna anarchia počas posledných Arpádovcov

Literatúra:

LUKAČKA, Ján: Rímska kúria a poslední Arpádovci. In: Historica. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. roč. XLIII., 1997, s. 173-181.

MARSINA, Richard: Nitrianske biskupstvo a jeho biskupi od 9. do polovice 13. storočia. In: Historický časopis. roč. 41, č. 5-6, 1993, s. 529-542.

ŠTEFÁNIK, Martin: Morosiniovci v Uhorsku za vlády Ondreja III. a dve verzie o smrti kráľovnej Tommasiny. In: Historický časopis. roč. 54, č. 2, 2006, s. 187-200.

Pramene:

MARSINA, Richard: V kráľovstve svätého Štefana. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2003.

MARSINA, Richard – MAREK, Miloš: Tatársky vpád. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2008.

 

V. Boj s oligarchiou a upevňovanie moci Anjouovcov

Matúš Čák a nástup Karola Róberta

Dotvorenie územnej organizácie a hospodárske reformy

Domáca a zahraničná politika Ľudovíta I.

Literatúra:

BREZOVÁKOVÁ, Blanka:Politický zápas Anjouovcov o uhorskú korunu.In: Historický časopis. roč. 39, č. 6,1991, s. 569-587.

BREZOVÁKOVÁ, Blanka: Postavenie Uhorska v stredoeurópskom priestore v prvej polovici 14. storočia. In: Historický časopis. roč. 46, č. 2, 1998, s. 177-203.

SROKA, Stanisław: Z dejín manželskej politiky Ľudovíta Veľkého v druhej polovici 14. storočia. In: Historický časopis. roč.  44, č. 1, 1996, s. 17-26.

Pramene:

SEDLÁK, Vincent et al.: Pod vládou anjouovských kráľov. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2002.

 

VI. Hospodárske a kultúrne centrá vo vrcholnom stredoveku

Funkcie a význam hradov

Charakter stredovekých miest

Kláštory a hodnoverné miesta

Literatúra:

KOŽIAK, Rastislav – MÚCSKA, Vincent (zost.): Rehole a kláštory v stredoveku. Banská Bystrica – Bratislava : Chronos, 2002.

PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : Slovart, 2007.

ŠTEFÁNIK, Martin – LUKAČKA, Ján et al.: Lexikon stredovekých miest na Slovensku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2010.

Pramene:

BEŇKO, Ján et al.: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Bratislava : Národné literárne centrum, 1998.

 

VII. Spoločnosť vo vrcholnom a neskorom stredoveku

Sociálne a národnostné zloženie obyvateľstva

Formovanie stredovekej šľachty

Osídlenie na vidieku

Literatúra:

DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Rytier a jeho kráľ. Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2003.

MAREK, Miloš: Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Martin : Matica slovenská, 2006.

SOKOLOVSKÝ, Leon: Správa stredovekej dediny na Slovensku. Bratislava : Academic Electronic Press, 2002.

 

VIII. Vláda Žigmunda Luxemburského a mocenské zápasy po jeho smrti

Politický a hospodársky vývoj počas Žigmundovej vlády

Vpády husitov do Uhorska

Konflikty medzi Jánom Jiskrom a Jánom Huňadym

Literatúra:

BAUM, Wilhelm: Císař Zikmund. Kostnice, Hus a války proti Turkům. Praha : Mladá fronta, 1996.

KARTOUS, Peter: Habsbursko-jagelovské dvojvládie v Uhorsku v rokoch 1440 – 1444. In: Historické štúdie. roč. XXIV., s. 225-263.

LYSÝ, Miroslav: Vpády husitov a ich posádky v Uhorsku v rokoch 1432 – 1435. In: Historický časopis. roč. 55, č. 4, 2007, s. 633-658.

ŠTEFÁNIK, Martin: Obchodná vojna kráľa Žigmunda proti Benátkam. Bratislava : Historický ústav SAV, 2004.

Pramene:

BARTL, Július et al.: Prvý cisár na uhorskom tróne. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov V. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2001.

 

IX. Vláda Mateja Korvína

Stabilizácia panovníckej moci po nástupe Mateja Korvína

Boje s bratríkmi

Daňová reforma, rozvoj vzdelanosti a kultúry

Literatúra:

FRIMMOVÁ, Eva: Kultúrno-duchovné a politické prostredie Bratislavy v dobe Mateja Korvína. In: Historický časopis. roč. 57, č. 1, 2009, s. 43-66.

GÁCSOVÁ, Alžbeta: Boje Mateja I. proti Jánovi Jiskrovi z Brandýsa a bratríkom v rokoch 1458 – 1467. In: Historický časopis. roč. 25, č. 2, 1977, s. 187-216.

KALOUS, Antonín: Matyáš Korvín (1443 - 1490). Uherský a český král. České Budějovice : Veduta, 2009.

Pramene:

BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila – ŠKOVIERA, Daniel: Galeottus Martius Narniensis: Znamenité, múdre i žartovné výroky a činy kráľa Mateja. Bratislava : Kalligram, 2005.

 

X. Hospodársky a politický vývoj za Jagelovcov

Rozvoj banského podnikania

Sedliacke a banícke povstanie

Bitka pri Moháči

Literatúra:

FUNDÁRKOVÁ, Anna: Politické pomery v predmoháčskom Uhorsku a kráľovná Mária Habsburská (1521 – 1526). In: Historický časopis. roč. 48, č. 2, 2000, s. 231-256.

RATKOŠ, Peter: Povstanie baníkov na Slovensku 1525 – 1526. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1963.

SKLADANÝ, Marián: Prvé turzovsko-fuggerovské zmluvy o spoločnom mediarskom podniku. In: Historický časopis. roč. 43, č. 2, 1995, s. 215-229.

VYBÍRAL, Zdeněk: Bitva u Moháče. Praha : Havran, 2008.

Pramene:

LUKAČKA, Ján et al.: Pod osmanskou hrozbou. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VI. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2004.

 

Základná literatúra

KUČERA, Matúš: Slovenské dejiny I. Od príchodu Slovanov do roku 1526. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008.

MANNOVÁ, Elena et al.: Krátke dejiny Slovenska. Bratislava : Academic Electronic Press, 2003.

MARSINA, Richard et al.: Dejiny Slovenska I. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1986.

ŠKVARNA, Dušan et al.: Lexikón slovenských dejín. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1999.

 

Klasifikácia: písomný test z prednášaného učiva a vybraných odporúčaných textov.

 


Názov kurzu: Stredoveké dejiny Európy

Vyučujúci: PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

Kontakt na vyučujúceho: rastislav.koziak@umb.sk

Cieľ predmetu:

Cieľom kurzu je osvojenie si hlavných politických, hospodárskych a kultúrnych trendov vývoja  Európy v období stredoveku, ako aj nadobudnutie schopností ich kritickej historickej interpretácie.

 

Stručná osnova predmetu:

Stredovek a jeho chronologické hranice, charakteristika hlavných civilizačných okruhov a regiónov, analýza historických pojmov (napr. feudalizmus), medievistika. Zánik západorímskej ríše. Sťahovanie národov. Karolínska Európa. Vikinská expanzia a severná Európa v ranom stredoveku. Byzantská ríša: kontinuita a nové rozvojové línie (východo)rímskeho cisárstva. Ottónska dynastia a program „Renovatio imperii“. Utváranie politických a kultúrnych kontúr stredovekej stredovýchodnej Európy. Stredoveká spoločnosť, jej štruktúry a premeny. Západná Európa na ceste od feudálnej rozdrobenosti k centralizovaným monarchiám.

 

Literatúra:

DANIŠ, M.: Východná Európy v stredoveku. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010.

DRŠKA,  V. - SKŘIVAN, A. – STELLNER, F.: Kapitoly z dějin evropské politiky do roku 1648.  Praha : ISE, 1995.

KOŽIAK, R. – MÚCSKA, V.: Rehole a kláštory v stredoveku. Bratislava : Chronos, 2002.

LE GOFF, J.: Kultura středověké Evropy. Praha : Odeon, 1991.

TEICHOVÁ, A. a i.: Dějiny středověku I., II. Praha : SPN, 1968.

Klasifikácia: záverečná ústna skúška

 


Názov kurzu: Všeobecné dejiny (1492 - 1789)

Vyučujúci. KUNEC, Patrik

Kontakt na vyučujúceho: patrik.kunec@umb.sk

Cieľ predmetu:

Cieľom kurzu je osvojenie si hlavných politických, hospodárskych a kultúrnych trendov dejinného vývoja v období raného novoveku, ako aj nadobudnutie schopností ich kritickej historickej interpretácie.

Klasifikácia: Záverečný test

Tézy:

1. Humanizmus a renesancia v Európe

Odporúčaná literatúra:

BURCKHARDT, Jacob: Kultura renesance v Itálii. Praha : Rybka Publishers, 2013.

JOHNSON, Paul: Dějiny renesance. Praha : Barrister & Principal, 2004.

2. Portugalské a španielske zámorské plavby a objavy (1430 – 1530)

Odporúčaná literatúra:

BINKOVÁ, Simona: Čas zámořských objevů. Praha : Triton, 2008.

3. Nemecká a anglická reformácia 16. storočia

Odporúčaná literatúra:

BAINTON, Ronald H.: Martin Luther. Bratislava : Návrat domov, 1999.

WERNISCH, Martin: Politické myšlení evropské reformace. Praha : Vyšehrad, 2011.

4. Protireformácia a náboženské vojny v rokoch 1550 – 1600 (Francúzske náboženské vojny v druhej polovici 16. storočia)

BOSSY, John: Křesťanství na Západě, 1400 – 1700. Praha : Karolinum, 2008.

LIVET, Georges: Náboženské války. Praha : ERM, 1995.

5. Tridsaťročná vojna (1618 – 1648)

Odporúčaná literatúra:

FUKALA, Radek: Třicetiletá válka nebo všeobecný evropský konflikt 17. století? České Budějovice : Veduta, 2012.

6. Anglická občianska vojna (1640 – 1660)

Odporúčaná literatúra:

KOVÁŘ, Martin:  Stuartovská Anglie : Stát a společnost v letech 1603 – 1689. Praha : Libri, 2001.

COWARD, Barry: Oliver Cromwell. Praha : Prostor, 2000.

7. Absolutistická vláda Ľudovíta XIV. (1643 – 1715)

Odporúčaná literatúra:

KOVAŘÍK, Jiří: Ludvík XIV. : Život, doba a války krále Slunce. Třebíč : Akcent, 2013.

SCHULTZ, Uwe: Ludvík XIV. a jeho doba : vládce z Versailles. Praha : Beta-Dobrovský 2008.

8. Rusko za vlády Petra I. (1689 – 1725) a Kataríny II. (1762 – 1796)

Odporúčaná literatúra:

ŠVANKMAJER, Milan: Petr I. : Zrození impéria. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1999.

ŠVANKMAJER, Milan: Kateřina II. Praha : Svoboda, 1970.

9. Americká vojna za nezávislosť (1775 – 1783)

Odporúčaná literatúra:

RAKOVÁ, Svatava: Podivná revoluce : Dlouhá cesta Američanů k nezávislosti (1763 – 1783). Praha : Triton, 2005.

10. Osvietenstvo, konfesionalita a barokové umenie

Odporúčaná literatúra:

IM HOF, Ulrich: Evropa a osvícenství. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001.

TOMAN, Rolf (ed.): Baroko : Architektura – sochařství – malířství. Bratislava : Slovart, 2007.


Názov kurzu: Slovenské dejiny (1526 - 1780)

 

Vyučujúci. KUNEC, Patrik

Kontakt na vyučujúceho: patrik.kunec@umb.sk

Cieľ predmetu:

 

Cieľom kurzu je osvojenie si hlavných politických, hospodárskych a kultúrnych trendov dejinného vývoja na Slovensku v období raného novoveku, ako aj nadobudnutie schopností ich kritickej historickej interpretácie.

 

Klasifikácia: Záverečný test

 

Tézy k predmetu:

1. Uhorské kráľovstvo v ranom novoveku (geografia, demografia, systém správy, uhorskí panovníci)

2. Turecká expanzia v Uhorsku (1526 – 1699)

3. Reformácia a protireformácia na území Slovenska v 16. a 17. storočí

4. Uhorské stavovské povstania (od povstania Štefana Bočkaja po povstanie Františka II. Rákociho)

5. Politický vývoj v Uhorsku po Satmárskom mieri (1711 – 1780 : vláda Karola VI. a Márie Terézie)

6. Hospodársky vývoj v Uhorsku v 16. – 18. storočí

7. Podoba ranonovovekej uhorskej spoločnosti

8. Vzdelanosť, veda a školstvo v 16. – 18. storočí

9. Renesančné umenie.

10. Barokové umenie.

  

Základná študijná literatúra:

 

Kolektív autorov: Dejiny Slovenska II. (1526-1848). Bratislava 1987

Kolektív autorov: Lexikón slovenských dejín. Bratislava 1997 (1. vydanie)  

DANGL, Vojtech: Slovensko vo víre stavovských povstaní. Bratislava 1986

DANGL, Vojtech: Vojenské dejiny Slovenska. 2. zv. (1526-1711). Bratislava 1995

HORVÁTH, Pavol - KOPČAN, Vojtech: Turci na Slovensku. Bratislava 1971

KONTLER, László: Dějiny Maďarska. Praha : Nakladatelství Lidové noviny 2001

KOVÁČ, Dušan a kol.: Kronika Slovenska I. Bratislava 1998

SEGEŠ, Vladimír - VIŠVÁDER, František a kol.: Kniha kráľov : Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. Bratislava 1998

 

Výber z prameňov:

Kolektív autorov: Turci v Uhorsku I., II. (edícia Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, zv. VII.) Bratislava 2005, 2006 

Kolektív autorov: Nový pohľad na svet. (edícia Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, zv. VIII) Bratislava 2007 

HORVÁTH, Pavol (ed.): Listy poddaných z rokov 1538 – 1848. Bratislava 1955