Kresťanstvo v časoch sv. Vojtecha

Zborník je výstupom riešenia dvoch vedeckých grantov, prináša štúdie deviatich autorov zo Slovenska, Čiech a Poľska. Štúdie sa týkajú podoby kresťanstva v časoch, kedy žil Svätý Vojtech. Priestorom deja je nielen Stredná Európa… Z kresťanstva sa stal v tomto období fenomén, ktorý Európu vnútorne pretvoril.

 

Kresťanstvo v časoch sv. Vojtecha. Editori: Rastislav Kožiak – Jaroslav Nemeš. Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków v Polsce, 2009. 152 s. ISBN 978-83-7490-255-7Obsah: Content:

Predhovor (p. 9-10)
Foreword

Katarína MARČEKOVÁ: Sv. Vojtech a James Cook. Tabu a strach z večného návratu (p. 11-20)
Saint Adalbert and James Cook. Taboo and the Fear of Eternal Return

Piotr BOROŃ: Prusowie jako cel misyjny w czasach św. Wojciecha (p. 21-39)
Old Prussians as a Missionary Object in the Times of St. Adalbert

Miloslav POJSL: Moravské biskupství v 10. a 11. století – tradice Velké Moravy v přemyslovském období? (p. 40-56)
Moravian Episcopate in 10th and 11th Century – Traditions of the Great Moravia Empire in Przemyslid Period?

Ján STEINHÜBEL: Soběslav, najstarší brat svätého Vojtecha (p. 57-66)
Sobeslaus, the Eldest Brother of Saint Adalbert

Anna JAGOŠOVÁ: Panonhalmská listina a jej najstaršia vrstva. Niekoľko poznámok (p. 67-84)
Pannonhalmas Charter and Its Oldest Layer. A Few Marginals

Jarmila BEDNAŘÍKOVÁ: Ansgar a problémy misií na evropském severu (p. 85-103)
Ansgar and Problems Related to Missions in Northern Europe

Jitka KOMENDOVÁ: Spor o víru v Životě Stěfana Permského a v raně středověkých legendách o misionářích (p. 104-118)
Dispute about Faith in The Life of Stephen of Perm and in the Early Middle Age Legends about the Missionaries

Martin GOLEMA: Vlčí pastieri a kňažná Margita. Ľúbostný trojuholník praslovanského mýtu v kresťanskej interpretácii (p. 119-139)
“Wolf Shepherds” and Princess Margita. A Love Triangle of an Early Slavonic Myth in Christian Interpretation

Hana CHORVÁTOVÁ: Podoby rodiny v ranom stredoveku (p. 140-151)
Forms of Families in the Early Middle Ages