Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Magisterské štúdium

 Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy
Študijný program: učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.)

Charakteristika študijného programu:
Študijný program druhého stupňa VŠ je zameraný najmä na odborno-metodickú prípravu v rámci didaktiky francúzštiny ako cudzieho jazyka (FCJ).
Odporúčaný študijný plán napĺňa obsahy študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov. Pokrýva všetky nosné témy jadra vedomostí uvedeného študijného odboru a je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na riadne ukončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky a naplnil sa profil absolventa.
V súlade s nosnými témami jadra sú koncipované povinné predmety z oblasti didaktiky FCJ: didaktika francúzskeho jazyka a pedagogická prax. Podmienku individuálnej profilácie štúdia garantuje dostatočne široká ponuka profilových modulov povinne voliteľných predmetov zameraná na obsahové a teoretické prehĺbenie znalostí jadra, na praktické uplatnenie poznatkov a rozšírenie zručností (didaktika FJ pre špecifické účely, aktuálne možnosti využitia IKT vo vyučovaní/učení sa FJ), ale aj na špecifickejšie problémy odboru (integrovaná didaktika francúzštiny ako druhého CJ).
Zabezpečenie širších interdisciplinárnych vzťahov a súvislostí v rámci tohto študijného programu realizujú vybrané didakticky a humanitne profilované moduly a predmety ako napr. alternatívne vyučovacie modely, médiá v cudzojazyčnej komunikácii, geografické a sociokultúrne komparácie a pod.

Profil absolventa:

Absolvent ŠP učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii v 2. stupni vysokoškolského štúdia si prehĺbi poznatky užšie zamerané na jeho študijný odbor cez ponuku povinných a povinne voliteľných predmetov najmä z oblasti pedagogiky a didaktiky francúzštiny ako cudzieho jazyka (FCJ) s prepojením na frankofónnu spoločnosť, kultúru a literatúru. Získa zručnosti, na základe ktorých dokáže: aplikovať získané teoretické vedomosti z didaktiky FCJ vo výučbových mikrosituáciách; vyhodnotiť jednotlivé metodické postupy a nástroje vo vyučovaní FJ z hľadiska priebehu vyučovacej hodiny; orientovať sa v pluralitných prístupoch vo vyučovaní cudzích jazykov a v tvorbe kurikúl a jazykových politík

Absolvent je spôsobilý vykonávať povolanie učiteľa francúzskeho jazyka na základných, stredných a jazykových školách, resp. využiť svoje znalosti a zručnosti v štátnej a verejnej správe v oblasti školstva.

Forma a dĺžka štúdia: denná, 2 roky

Študijná poradkyňa katedry:

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, zástupkyňa vedúcej katedry, študijná poradkyňa katedry; koordinátorka čiastkovej knižnice KRO

Telefónne číslo:
048 446 5131
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 131 (Tajovského 51)