Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, zástupkyňa vedúcej katedry, katedrová koordinátorka ECTS pre FJ UAP a PaT; koordinátorka čiastkovej knižnice KRO; členka recenzného výboru časopisu Romanica Olomucensia

Telefónne číslo:
048 446 5131
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 131 (Tajovského 51)

Konzultačné hodiny

Pondelok
11:00 - 13:00
Utorok
10:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie sú možné aj mimo konzultačných hodín po predchádzajúcom dohovore.

Kde ma nájdete

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.
Katedra romanistiky
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: K 131 (Tajovského 51)
Telefón: 048 446 5131
Email: monika.zazrivcova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vzdelanie:
2009 PhD. - doktorandské štúdium v odbore všeobecná jazykoveda. Téma: Sémantické modifikácie výpožičiek z francúzštiny z oblasti textilnej terminológie (školiteľ: doc. PhDr. Karel Sekvent, CSc.) Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Prešov, 2009

1997 Mgr. - Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, špecializácia: francúzsky jazyk a literatúra. Diplomová práca: La poétique de Marguerite Duras. (vedúca DP: PhDr. Zuzana Malinovská, CSc.)

Vedecko-výskumná činnosť:

- výskum v oblasti lexikálnej sémantiky na intra- aj interlingválnej úrovni

- výskum v oblasti komparatívnej lingvistiky (FJ / SJ)

- výskum v oblasti štylistiky, jazykových registrov a textovej gramatiky vo FJ (v porovnaní s niektorými aspektami slovenskej štylistiky) záujem o problematiku jazykovej politiky EÚ

Riešené výskumné úlohy:

Typ projektu/grant.schémy: Vedecká grantová agentúra MŠ SR
Názov projektu: Kontrastívny výskum gramatického metajazyka: terminológia slovesa
Číslo projektu: VEGA č. 1/0790/10
Doba realizácie projektu: január 2010 - december 2011
Úloha v projekte: spoluriešiteľka

Typ projektu/grant.schémy: COCOP
Názov projektu: Projekt spolupráce v oblasti vzdelávania učiteľov odborného prekladu a tlmočenia, 1998-2001, projekt pokračuje ako projekt COCOP aj v roku 2002-2004.
Číslo projektu: NGE - CCF-2C2-501
Doba realizácie projektu: 1998 - 2010
Úloha v projekte: vyučujúca

Typ projektu/grant.schémy: Socrates Comenius 2
Názov projektu: ISTEPEC „Intercultural Studies in Teacher Education to Promote European Citizenship" (Interkultúrne štúdie vo vzdelávaní učiteľov s cieľom propagovať európske občianstvo)
Číslo projektu:119121-CP-1-2004-1-FR-COMENIUS-C21
Doba realizácie projektu: október 2004 - september 2007
Úloha v projekte: spoluriešiteľka

Typ projektu/grant.schémy: Socrates Lingua
Názov projektu: ALPCU „Apprendre les langues des pays candidats à l‘entrée dans l'UE" (Učiť sa jazyky krajín uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ)
Číslo projektu: 110377-CP-1-2003-1-FR-LINGUA-L2
Doba trvania projektu: 2003-2006
Úloha v projekte: spoluriešiteľ

Typ projektu/grant.schémy: COM-I-N-EUROPE (Leonardo da Vinci)
Názov projektu: Komunikácia v novej interkultúrnej Európe
Doba trvania projektu: 2003 - 2005
Úloha v projekte: prekladateľka z francúzštiny

Typ projektu/grant.schémy: FAGA
Názov projektu: Bilingválne slovníky (francúzsko-slovenské a slovensko-francúzske, súčasný stav a využitie)
Číslo projektu: 75-02-9
Doba trvania projektu: 1. 1. 2003 - 31. 12. 2003
Úloha v projekte: spoluriešiteľ

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách:

- 2002 Université Haute Bretagne - Rennes 2, Francúzsko, typ stáže: didaktická stáž so zameraním na vyučovanie francúzštiny ako cudzieho jazyka

- 2001 Université Haute Bretagne - Rennes 2, Francúzsko, typ stáže: lingvisticko-didaktická stáž na Département du FLE (katedra FJ ako cudzieho jazyka) v rámci bilaterálnej zmluvy s UMB

- 1999 Université de Caen Basse-Normandie, Francúzsko, typ stáže: formácia pedagogických pracovníkov vyučujúcich FJ ako cudzí alebo druhý jazyk

- 1994 Université Aix - Marseille, Aix-en-Provence, Francúzsko, typ štúdia: odborná stáž naDépartement LEA (so zameraním na ekonómiu, práco a inštitúcie EÚ) - program TEMPUS

Prednášková činnosť v zahraničí:

- 5. 11. - 6. 11. 2004 "Prekladateľ - bytosť kritická a pochybujúca" príspevok prednesený na pozvanie Klubu kultúry překladu při JTP (Jednote tlumočníků a překladatelů) v rámci prednášok počas "Jeronýmovych dnů" v Prahe. In: www.jtpunion.org/historie/historie.htm.

-
11. 4. - 16. 4. 2005 mobilita učiteľov SOCRATES/ERASMUS - Université Haute Bretagne - Rennes 2, Francúzsko. Témy prednášok: systémové porovnanie FJ a SJ, vybrané kapitoly z francúzskej lexikológie, galicizmy v slovenčine

Pedagogická činnosť:

- vyučovanie predmetov: morfológia FJ, štylistika FJ, lexikológia FJ, posluch s porozumením, odborný preklad, francúzska literatúra 19. storočia

 

Kontaktný formulár

=