Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, zástupkyňa vedúcej katedry, katedrová koordinátorka ECTS pre FJ UAP a PaT; koordinátorka čiastkovej knižnice KRO; členka recenzného výboru časopisu Romanica Olomucensia

Telefónne číslo:
048 446 5131
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 131 (Tajovského 51)

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:00 - 12:00
Utorok
10:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
09:30 - 11:30
Stredajšie konzultácie sú venované prioritne študijným otázkam. Konzultácie sú možné aj mimo konzultačných hodín po predchádzajúcom dohovore.

Kde ma nájdete

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.
Katedra romanistiky
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: K 131 (Tajovského 51)
Telefón: 048 446 5131
Email: monika.zazrivcova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vzdelanie:
2009 PhD. - doktorandské štúdium v odbore všeobecná jazykoveda. Téma: Sémantické modifikácie výpožičiek z francúzštiny z oblasti textilnej terminológie (školiteľ: doc. PhDr. Karel Sekvent, CSc.) Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Prešov, 2009

1997 Mgr. - Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, špecializácia: francúzsky jazyk a literatúra. Diplomová práca: La poétique de Marguerite Duras. (vedúca DP: PhDr. Zuzana Malinovská, CSc.)

Vedecko-výskumná činnosť:

- výskum v oblasti lexikálnej sémantiky na intra- aj interlingválnej úrovni

- výskum v oblasti komparatívnej lingvistiky (FJ / SJ)

- výskum v oblasti štylistiky, jazykových registrov a textovej gramatiky vo FJ (v porovnaní s niektorými aspektami slovenskej štylistiky) záujem o problematiku jazykovej politiky EÚ
- výskum v oblasti francúzskej literatúry (otázky týkajúce sa metamorfóz románového žánru v priebehu storočí)

Riešené výskumné úlohy:

Typ projektu/grant.schémy: Vedecká grantová agentúra MŠ SR
Názov projektu: Kontrastívny výskum gramatického metajazyka: terminológia slovesa
Číslo projektu: VEGA č. 1/0790/10
Doba realizácie projektu: január 2010 - december 2011
Úloha v projekte: spoluriešiteľka

Typ projektu/grant.schémy: COCOP
Názov projektu: Projekt spolupráce v oblasti vzdelávania učiteľov odborného prekladu a tlmočenia, 1998-2001, projekt pokračuje ako projekt COCOP aj v roku 2002-2004.
Číslo projektu: NGE - CCF-2C2-501
Doba realizácie projektu: 1998 - 2010
Úloha v projekte: vyučujúca

Typ projektu/grant.schémy: Socrates Comenius 2
Názov projektu: ISTEPEC „Intercultural Studies in Teacher Education to Promote European Citizenship" (Interkultúrne štúdie vo vzdelávaní učiteľov s cieľom propagovať európske občianstvo)
Číslo projektu:119121-CP-1-2004-1-FR-COMENIUS-C21
Doba realizácie projektu: október 2004 - september 2007
Úloha v projekte: spoluriešiteľka

Typ projektu/grant.schémy: Socrates Lingua
Názov projektu: ALPCU „Apprendre les langues des pays candidats à l‘entrée dans l'UE" (Učiť sa jazyky krajín uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ)
Číslo projektu: 110377-CP-1-2003-1-FR-LINGUA-L2
Doba trvania projektu: 2003-2006
Úloha v projekte: spoluriešiteľ

Typ projektu/grant.schémy: COM-I-N-EUROPE (Leonardo da Vinci)
Názov projektu: Komunikácia v novej interkultúrnej Európe
Doba trvania projektu: 2003 - 2005
Úloha v projekte: prekladateľka z francúzštiny

Typ projektu/grant.schémy: FAGA
Názov projektu: Bilingválne slovníky (francúzsko-slovenské a slovensko-francúzske, súčasný stav a využitie)
Číslo projektu: 75-02-9
Doba trvania projektu: 1. 1. 2003 - 31. 12. 2003
Úloha v projekte: spoluriešiteľ

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách:

- 2002 Université Haute Bretagne - Rennes 2, Francúzsko, typ stáže: didaktická stáž so zameraním na vyučovanie francúzštiny ako cudzieho jazyka

- 2001 Université Haute Bretagne - Rennes 2, Francúzsko, typ stáže: lingvisticko-didaktická stáž na Département du FLE (katedra FJ ako cudzieho jazyka) v rámci bilaterálnej zmluvy s UMB

- 1999 Université de Caen Basse-Normandie, Francúzsko, typ stáže: formácia pedagogických pracovníkov vyučujúcich FJ ako cudzí alebo druhý jazyk

- 1994 Université Aix - Marseille, Aix-en-Provence, Francúzsko, typ štúdia: odborná stáž naDépartement LEA (so zameraním na ekonómiu, práco a inštitúcie EÚ) - program TEMPUS

Prednášková činnosť v zahraničí:

- 5. 11. - 6. 11. 2004 "Prekladateľ - bytosť kritická a pochybujúca" príspevok prednesený na pozvanie Klubu kultúry překladu při JTP (Jednote tlumočníků a překladatelů) v rámci prednášok počas "Jeronýmovych dnů" v Prahe. In: www.jtpunion.org/historie/historie.htm.

-
11. 4. - 16. 4. 2005 mobilita učiteľov SOCRATES/ERASMUS - Université Haute Bretagne - Rennes 2, Francúzsko. Témy prednášok: systémové porovnanie FJ a SJ, vybrané kapitoly z francúzskej lexikológie, galicizmy v slovenčine

Pedagogická činnosť:

- vyučovanie predmetov: morfológia FJ, štylistika FJ, lexikológia FJ, posluch s porozumením, odborný preklad, francúzska literatúra 19. storočia

 

Kontaktný formulár

=