Analytické čítanie a písanie

KFI-FF/1d-fil-014/15, letný semester, bakalársky stupeň štúdia

Prečo si tento predmet vybrať?

Absolvent s kvalitným vysokoškolským vzdelaním je schopný čítať odborné texty s porozumením a písať dobre zargumentované eseje. Tento predmet vás naučí oboje.

Čo sa naučím?

Identifikovať a kriticky zhodnotiť kľúčové tézy a argumenty zdrojových odborných textov. Sformulovať vhodný názov vlastnej eseje, jej hlavnú tézu a dobrý argument na jej podporu.

Aké úlohy budem musieť splniť? 

Vypracovať cvičný odborný text (ktorý overí Vašu schopnosť čítania s porozumením). Vypracovať záverečnú akademickú esej (ktorá overí Vašu schopnosť odborného písania).

Viac informácií