Motivačné štipendiá

Pokyny žiadateľom o motivačné štipendium na KTVŠ FF UMB

 Študent – žiadateľ o motivačné štipendium za výnimočný športový výsledok za predchádzajúci akademický rok predkladá návrh garantovi športovej špecializácie na podpis v priloženom tlačive. Študenti športových disciplín, ktoré nemajú na KTVŠ garanta odovzdávajú tlačivo spolu s dokladom o úspešnej reprezentácii p. Dr. Mandzákovej (kanc. č.12) v elektronickej podobe.

Návrhy zasielajte podľa priloženej prílohy kde vkladáte: meno, študijný odbor, rok štúdia, v ktorom daný študent dosiahol daný športový úspech (uvádzajte teda minulý akademický rok!!!),športovú disciplínu, športový výsledok.

 • Študent uvádza max. 3 najvýraznejšie športové výsledky za predchádzajúci akademický rok – uznávaná je len účasť a umiestnenie na OH, MS,ME, MSR do 3. miesta, Univerziáda do 3.miesta, AMS,

 • Študent odovzdá doklad o úspešnej reprezentácii garantovi špecializácie na KTVŠ resp. p. Dr. Mandzákovej – výsledková listina, v ktorej bude jasne zvýraznené meno uchádzača o motivačné štipendium, diplom..

   

  Motivačné štipendiá – štipendijný poriadok

   Motivačné štipendium podľa ods. 1 písm. b) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti sa obvykle priznáva v akademickom roku, v ktorom nastala skutočnosť, za ktorú sa priznáva, alebo najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom príslušný akademický rok končí.

  - Štipendium možno priznať za ten istý výsledok v danej činnosti alebo v súťaži len raz.

  - Motivačné štipendium podľa ods. 1 písm. b) za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku sa priznáva študentovi prvého a druhého stupňa štúdia v druhom roku štúdia alebo v ďalšom roku štúdia, ak úspešne absolvoval všetky predmety, ktoré si zapísal v posudzovanom akademickom roku.

  - Motivačné štipendium sa nepriznáva študentom v externom štúdiu a ani študentom 1. ročníka Bc. štúdia.

  - Motivačné štipendium sa nepriznáva študentovi, ktorý mal v období, za ktoré sa posudzuje plnenie jeho študijných povinností prerušené štúdium.

  Návrhy na udelenie motivačného štipendia za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti športovej činnosti predkladajú vedúci katedier štipendijnej komisii.

 

Zoznam denných študentov, ktorým bolo pridelené motivačné štipendium za športové výsledky budú následne zverejnené na webe https://www.ff.umb.sk/studium/socialne-a-motivacne-stipendia-pozicky/motivacne-stipendia.html