Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Pohanstvo a kresťanstvo

Zborník z rovnomennej konferencie obsahuje prískevky 25 autorov zo Slovenska, Čiech a Poľska. Publikácia sleduje vzťah pohanstva a kresťanstva v rôznych historických obdobiach, nechala sa inšpirovať Jubilejným rokom 2000. Keďže náklad je rozobraný, ponúkame Vám tento zborník plnotextovo na našich stránkach vo formáte PDF.

 

 

 

Pohanstvo a kresťanstvo. Zborník z konferencie usporiadanej 5.-6. II. 2003 v Banskej Bystrici. Eds. Rastislav Kožiak – Jaroslav Nemeš. Bratislava: Chronos, 2004. 320 s. ISBN 80-89027-12-1

 Obsah:  Contents:  Inhalt:

 

PRO PRAEFATIONE alebo niekoľko poznámok k výskumu cirkevných dejín (p. 9-13)


Branislav PANIS: Tertullianus a svet antiky (p. 15-29)
Tertullian and Ancient World
Tertullian und die Welt der Antike


Emanuel JIRKAL: Lactantiovo De mortibus persecutorum, II. kniha Makkabejská a téma potrestania Božích protivníkov (p. 31-44)
Lactantius´ De mortibus persecutorum, II. Maccabees and the Theme of the Punishment of the Divine Enemies
Lactanz’ De mortibus persecutorum, II. Makkabäerbuch und das Thema der Bestrafung der Gottesverächter


Marek BABIC: Pohanská filozofická terminológia  v diele Aurelia Augustina (Vybrané kapitoly v kontexte politickej teórie) (p. 45-54)
The Pagan Philosophical Terminology in the Work of Aurelius Augustinus (Selected chapters in the context of political theory)
Die heidnische philosophische Terminologie im Werk von Aurelius Augustinus


Jaroslav NEMEŠ: Vznik kresťanského modelu aktívneho a kontemplatívneho života na  západe (dielo Kassiána) (p. 55-82)
Establishing of Christian Model of Active and Contemplative Life on the West (Work of Cassian)
Enstehung des christlichen Models des aktiven und kontemplativen Lebens im Westen (im Werk von Kassian)


Daniela HRNČIAROVÁ: Právo azylu na hraniciach medzi kresťanským a pohanským svetom (p. 83-94)
Right of Asylum at the Frontiers between Christian and Pagan World. State of Contemporary Research
Das Asylrecht an der Grenze zwischen die christliche und die heidnische. Gegenwährtiger Stand der Forschung


Piotr BOROŃ: Wiece słowiańskie a decyzja o przyjęciu chrześcijaństwa - możliwości poznawcze (p. 95-102)
Slavonic Issues and Decision on Controversion to Christianity
Die Slawen und die Annahme des Christentums - Erkenntnismöglichkeiten


Rastislav KOŽIAK: Írski misionári a počiatky kresťanstva u Slovanov v stredovýchodnej Európe (p. 103-124)
Irish Missionaries and Beginnings of Christianity at Slavs in Central-East Europe
Die irische Missionäre und die Eingänge des Christentum bei den Slawen im Ostmitteleuropa


Martin HURBANIČ: Byzantská politická ideológia v misijnej praxi 9. storočia (Encyklika Ad archiepiscopales thronos per orientem obtinentes patriarchu Fotia) (p. 125-138)
The Byzantine Political Ideology in the Missionary Practice in the 9th Century (Encyclical Ad archiepiscopales thronos per orientem obtinentes of Patriarch Fotius)
Die byzantinische politische Ideologie in der Missionspraxis des 9. Jahrhunderts (Encyklik Ad archiepiscopales thronos per orientem obtinentes von Patriarch Fotius)


Pavol HAVIERNIK: K možným vzťahom bogomilstva a predkresťanských náboženstiev v prvom bulharskom cárstve (p. 139-146)
To the Possible Relations between the Bogomils and the Pre-Christian Religion in the Period of 1st Bulgarian Kingdom
Beziehungen zwischen Bogomilen und vorchristlicher Religionen in dem ersten bulgarischen Reich


Michal SLIVKA: K náboženskému synkretizmu v Strednej Európe (p. 147-162)
On Religious Syncretism in the Central Europe
Zum religiösen Synkretismus in Mitteleuropa


Hana CHORVÁTOVÁ: K interpretáciám a metodologickým riešeniam problematiky prijímania kresťanstva vo včasnom stredoveku z pohľadu archeológie (p. 163-169)
Archaeological Perspectives of Interpretation and Methodology in case of the Christianisation in Early Middle Ages
Zur Interpretation und zu methodologischen Lösungen des Problems der Christianisierung im frühen Mittelalter (Archäologie)


Danica STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ: Pohanstvo a kresťanstvo - k vybraným archeologickým prameňom vo včasnom stredoveku (p. 171-189)
Pagans and Christianity - on Selected Archaeological Sources in the Early Middle Ages
Heidentum und Christentum - zu den ausgewählten archäologischen Quellen im frűhen Mittelalter


Josef UNGER: Hroby v intravilánu jako projev změny náboženství (p. 191-199)
Graves in the Inner Part of the Village as the Display of the Change of the Religion
Die Gräber in Intravillan als Ausdruck einer Änderung von der Religion


Vincent MÚCSKA: Boj uhorského štátu proti pohanstvu v 11. storočí (p. 201-210)
Struggle of Hungarian State against the Haethendom in the 11th Century
Kampf des ungarischen Staates gegen das Heidentum im 11. Jahrhundert


Jaromír KRŠKO: Vplyv pohanstva a kresťanstva na formu vlastných mien našich predkov (p. 211-216)
The Impact of Paganism and Christianity on Proper Name Formation of our Ancestors
Der Einfluss des Heidentums und des Christentums auf die Form der Eigennamen unserer Vorfahren


Ivan VARŠO: Odraz extrémnych religióznych praktík v stredovekej homiletike: stručný náčrt problematiky (p. 217-226)
Reflection of Extreme Religious Practices in Medieval Preachment: Brief Outline of the Topic
Reflexion der extremen religiősen Praktiken in der mittelalterlichen Homiletik: die Kurzdarstellung der Problematik


Ivan GERÁT: Ladislavovské cykly, pohanstvo a národná tradícia - pokus o bilanciu jednej vedeckej diskusie (p. 227-233)
Pictiorial Cycles with Saint Ladislaus, Heathendom and National Tradition - an attempt to evaluate one scholarly diskussion
Die Legende von Ladislaus I, Heidentum und Tradition - Beiträge zu einer Disskusion


Pavol MALINIAK - Bohdan ULAŠIN: Vlk v stredovekej ľudovej kultúre na Slovensku (p. 235-246)
Wolf in the Medieval Culture in Slovakia
Wolf in der mittelalterliche Kultur der Slowakei


Imrich NAGY: Profánnosť v myslení kresťanských humanistov (p. 247-255)
Profane Thinking of the Christian Humanists
Weltlichkeit im Denken der christlichen Humanisten


Gabriel HUNČAGA: Činnosť dominikánov v Strednej a Južnej Amerike v 16. storočí (p. 257-274)
Dominican Activities in Central and South America in the 16th century
Tätigkeit der Dominikaner in Mittel- und Südamerika im 16. Jahrhundert


Milan KOVÁČ: Lacandónske misie  včera a dnes (p. 275-284)
Missions among the Maya-Lacandons - Past and Present
Missionen in Lakandonen gestern und heute


Andrea URBANOVÁ: Vybrané problémy gréckeho myslenia v diele Giacoma Leopardiho (p. 285-289)
Selected problems of greek thinking in the work of Giacomo Leopardi
Die ausgewählten Schwerpunkte des griechischen Denkens im Werk von Giacomo Leopardi


Ivan CHALUPECKÝ: Relikty bosoráctva na Spiši v 19. a začiatkom 20. storočia (p. 291-293)
Witch Relics in Spiš Region at the End of the 19th and the Beginning of the 20th Century
Relikte der Hexerei in der Zips im 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts


Katka NÁDASKÁ: Ľudová religiozita na príklade neinštitualizovaného mariánskeho pútneho miesta Litmanová (p. 295-310)
Folk Religiosity on the Exampe of Noninstitutionalised Virgin Mary´s Pilgrimage Place Limanová Volksreligiosität am Beispiel des nicht institutionalisierten marianischen Wallfahrtsorts Litmanová


Martin MIKOLÁŠIK: Znamená sekularizácia odklon od kresťanstva? (p. 313-319)
Is Secularisation a Deviation from Christianity?
Bedeutet die Säkularisierung eine Abkehr vom Christentum?