Centrum pre štúdium kresťanstva

O nás

 

„Centrum pre štúdium kresťanstva“ (ďalej len Centrum) je osobité záujmové združenie vedecko-výskumných pracovníkov pri Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela (ďalej len Univerzita), ktoré vzniklo za účelom napĺňania vedecko-výskumného poslania Univerzity v oblasti výskumu historické vedy a etnológia so zameraním na výskum cirkevných dejín, prezentovania výsledkov výskumu v odborných kruhoch doma i v zahraničí a ich propagácie medzi verejnosťou. Centrum je združením bez právnej subjektivity, ktorého zámerom je vytvoriť odborný podporný rámec pre realizáciu výskumných úloh a publikačno-propagačných aktivít v definovanej oblasti výskumu a rozširovať možnosti medzinárodnej spolupráce.

 

Cieľom Centra je:

a) multidisciplinárny a interdisciplinárny vedecký výskum a prezentácia výsledkov bádania predovšetkým v odboroch história, teológia, religionistika, filozofia a medzináboženský dialóg;

b) širšie sprístupňovať ekumenické hodnoty kresťanskej kultúry, pričom sa bude usilovať aj o sprostredkovávanie porozumenia a spolupráce medzi náboženskými systémami a demokratickými inštitúciami;

c) rozvíjať, dokumentovať a prezentovať kresťanské kultúrne dedičstvo na Slovensku.

Centrum vydáva edíciu publikácií s názvom Studia Christiana.