Cesta do hlubin študákovy duše. České konceptualizace duše kdysi a dnes.

Informácie o udalosti

Cesta do hlubin študákovy duše. České konceptualizace duše kdysi a dnes.

Hostiteľ:Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, pobočka v Banskej Bystrici
Dátum a čas začiatku:6. máj. 2021 - 14:00
Dátum a čas konca:6. máj. 2021 - 15:30
Miesto:Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB - MS TEAMS
Kontaktná osoba:Mgr. Lujza Urbancová, PhD.
Kontakt:link:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4703b67b5fda494987bda80595be1152%40thread.tacv2/1617277618519?context=%7b%22Tid%22%3a%22553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d%22%2c%22Oid%22%3a%22192fda36-6bb1-4999-a819-7ea44fb944ac%22%7d
E-mail:lujza.urbancova@umb.sk