Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Podmienky prijímacieho konania - DENNÁ forma

Bakalárske študijné programy

Vo všetkých študijných programoch Filozofickej fakulty UMB (okrem študijného programu slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov) je podmienkou na prijatie uchádzačov, ktorí absolvovali strednú školu v zahraničí, ovládanie slovenského jazyka minimálne na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Túto znalosť je potrebné preukázať zaslaním (spolu s prihláškou) certifikátu o ovládaní slovenského jazyka ako cudzieho/druhého na požadovanej úrovni (minimálne B2 alebo C1 podľa podmienok študijného programu) vydaný jazykovými školami registrovanými MŠVVaŠ SR v Sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (registrované štátne jazykové školy a súkromné jazykové školy).

 

A/ učiteľstvo a pedagogické vedy

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

Predpokadom štúdia učiteľstva anglického jazyka a literatúry vo všetkých kombináciách je ovládanie anglického jazyka minimáln na úrovni B2 podľa Spoločenského európskeho rámca pre jazyky.

Podmienkou prijatia je vykonanie testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť Scio a ktorá nahrádza prijímaciu skúšku. Akceptujú sa výsledky Scio testu nie staršieho ako 3 roky. Poradie prijatých uchádzačov sa zostaví podľa dosiahnutého percentilu. Uchádzači budú na jednotlivé kombinácie prijatí podľa stanoveného plánu prijatia.

Do prijímacieho konania s maximálnym počtom bodov z anglického jazyka (bez povinnosti absolvovať Scio test) budú zaradení uchádzači na základe predloženia dokladu (overenej kópie) o absolvovaní minimálne jednej z týchto skúšok:         

 • IELTS - International English Language Testing System - minimálne úroveň 6,5 ,
 • University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate in Advanced English,
 • University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate of Proficiency in English,
 • University of Cambridge ESOL Examinations, First Certificate in English - hodnotenie A,
 • maturitná skúška z anglického jazyka - úroveň C1 - záverečné hodnotenie výborný, chváliteľný,
 • maturitná skúška z anglického jazyka - úroveň B2, externá časť min. 85 % + ústna časť hodnotenie "výborný".

V prípade, ak počet záujemcov o štúdium neprekročí plánovaný počet prijímaných uchádzačov, povinnosť vykonať Scio test bude odpustená.

učiteľstvo biológie (v kombinácii s Hi alebo Sj) - pozri stránku FPV UMB www.fpv.umb.sk

učiteľstvo filozofie a občianskej náuky (v kombinácii)

Poradie uchádzačov sa určí na základe (I) priemeru koncoročných vysvedčení uchádzača a (II) priemeru za predmet občianska náuka (alebo ekvivalentný predmet), pričom za (I) môže uchádzač získať max. 60 a za (II) max. 40 zo 100 bodov. Konečné poradie uchádzačov sa určí po sčítaní bodov získaných za obe ucelené časti študijného programu (aprobácie).

učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)

Predpokladom štúdia učiteľstva francúzskeho jazyka a literatúry vo všetkých kombináciách  je ovládanie francúzskeho jazyka minimálne na úrovni A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Uchádzač preukazuje dosiahnutú úroveň francúzskeho jazyka predložením aspoň jedného z nižšie uvedených dokladov:

 • maturitná skúška z francúzskeho jazyka - úroveň B1,
 • medzinárodne uznávaný certifikát DELF alebo DALF,
 • absolvovanie stredoškolského štúdia v bilingválnej francúzskej sekcii gymnázia,
 • jazykový certifikát zo slovenskej štátnej/neštátnej jazykovej školy alebo zahraničnej inštitúcie, ktorá má oprávnenie udeľovať jazykové certifikáty z francúzskeho jazyka.

učiteľstvo geografie (v kombinácii s Hi alebo Sj) - pozri stránku FPV UMB www.fpv.umb.sk

učiteľstvo histórie (v kombinácii)

Podmienkou prijatia na štúdium učiteľstva histórie je absolvovanie testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť Scio a ktorá nahrádza prijímaciu skúšku. Ak uchádzač o štúdium absolvoval túto skúšku v posledných troch rokoch (2021 – 2023), postačuje, keď k prihláške priloží relevantný doklad o jej výsledku.

V prípade, ak počet záujemcov o štúdium neprekročí plánovaný počet prijímaných uchádzačov, povinnosť vykonať Scio test bude odpustená.

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)

Predpokladom štúdia učiteľstva nemeckého jazyka a literatúry vo všetkých kombináciách je ovládanie nemeckého jazyka minimálne na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Na študijný program sa budú prijímať uchádzači na základe výsledkov testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť Scio a ktorá nahrádza prijímaciu skúšku. Akceptujú sa výsledky Scio testu nie staršieho ako 3 roky.

Do prijímacieho konania s maximálnym počtom bodov z nemeckého jazyka (bez povinnosti absolvovať Scio test) budú zaradení uchádzači na základe predloženia dokladu (overenej kópie) o absolvovaní minimálne jednej z týchto skúšok:         

 • Grosses Deutsches Sprachdiplom,
 • TestDaF,
 • Goethe-Zertifikat, minimálne úroveň B1,
 • ÖSD, minimálne úroveň B1,
 • nemecký jazykový diplom DSD I PRO, minimálne úroveň B1,
 • maturitná skúška z nemeckého jazyka - minimálne úroveň B1,
 • doklad o absolvovaní stredoškolského štúdia v bilingválnej nemeckej sekcii gymnázia.

V prípade, ak počet záujemcov o štúdium neprekročí plánovaný počet prijímaných uchádzačov, povinnosť vykonať Scio test bude odpustená.

učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)

Predpokladom štúdia učiteľstva ruského jazyka a literatúry vo všetkých kombináciách je ovládanie ruského jazyka minimálne na úrovni A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Požadovaná úroveň ovládania ruského jazyka sa bude preverovať na základe predloženia dokladov (vysvedčení) o výsledkoch štúdia predmetu ruský jazyk na strednej škole. Pri uchádzačoch zo zahraničia, ovládajúcich ruský jazyk minimálne na úrovni A2, môže byť táto podmienka v odôvodnených prípadoch nahradená predložením dokladov (vysvedčení) o výsledkoch štúdia cudzieho jazyka na strednej škole.

Ak počet uchádzačov prevýši plánovaný počet prijímaných na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške a priemeru známok z predmetu ruský jazyk na strednej škole a v prípade uchádzačov z krajín, kde nie je možné študovať ruský jazyk na strednej škole, priemeru známok z cudzieho jazyka.

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

Podmienkou prijatia na štúdium je absolvovanie testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť Scio a ktorá nahrádza prijímaciu skúšku. 

V prípade, ak počet záujemcov o štúdium neprekročí plánovaný počet prijímaných uchádzačov, povinnosť vykonať Scio test bude odpustená.

učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii s Aj) - talentová skúška:
testy schopností:
1. vytrvalosť - beh na 1500m
2. dynamická sila - opakované výmyky na doskočnej hrazde (muži)
- opakované výmyky na hrazde po čelo (ženy)
testy zručností:
1. atletika - beh na 50 m
2. športová gymnastika - voľná akrobatická zostava s povinnými prvkami
(kotúľ letmo, kotúľ vzad do zášvihu, premet bokom, stojka - kotúľ vpred)
3. športové hry (podľa voľby basketbal alebo volejbal) - hodnotenie herného prejavu
4. plávanie - 100 m podľa voľby kraul alebo prsia, štartový skok (každý iný plavecký spôsob sa hodnotí podľa kraulových výkonových tabuliek)

           - bonusové zvýhodnenie 60% z dosiahnutého počtu bodov na prijímacej skúške môžu získať iba uchádzači, ktorí boli účastníkmi OH (potvrdenie zo SOV)
           - bonusové zvýhodnenie 30% z dosiahnutého počtu bodov na prijímacej skúške môžu získať iba uchádzači, ktorí boli účastníkmi MS a ME dospelých alebo juniorov v olympijských športoch podľa kategorizácie MŠVVŠ SR, umiestnili sa do 10. miesta a predložia o tom potvrdenie z príslušného športového zväzu, ktoré je potrebné zaslať súčasne s prihláškou na štúdium, alebo predložiť osobne pri prezentácii v deň prijímacej skúšky.
           - bonusové zvýhodnenie 10% z dosiahnutého počtu bodov na prijímacej skúške môžu získať iba uchádzači, ktorí boli účastníkmi MS a ME dospelých alebo juniorov v neolympijských športoch podľa kategorizácie MŠVVŠ SR, umiestnili sa do 3. miesta a predložia o tom potvrdenie z príslušného športového zväzu, ktoré je potrebné zaslať súčasne s prihláškou na štúdium, alebo predložiť osobne pri prezentácii v deň prijímacej skúšky.      

Bonusové zvýhodnenie bude pripočítané uchádzačom po kompletnom absolvovaní prijímacích talentových skúšok do maximálnej výšky 100 bodov.

Účastníci prijímacích talentových skúšok, ktorí sa prihlásili na dva študijné programy na Katedre telesnej výchovy a športu FF UMB, môžu vykonať talentovú prijímaciu skúšku len raz a body sa im započítajú do oboch študijných programov.

 

B/ historické vedy

história

Podmienkou prijatia na štúdium je absolvovanie testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť Scio a ktorá nahrádza prijímaciu skúšku. Ak uchádzač o štúdium absolvoval túto skúšku v posledných troch rokoch (2020 – 2022), postačuje, keď k prihláške priloží relevantný doklad o jej výsledku.

V prípade, ak počet záujemcov o štúdium neprekročí plánovaný počet prijímaných uchádzačov, povinnosť vykonať Scio test bude odpustená.

 

C/ sociológia a sociálna antropológia

sociológia a sociálna antropológia

Podmienkou prijatia na štúdium je absolvovanie testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť Scio a ktorá nahrádza prijímaciu skúšku. Akceptujú sa výsledky Scio testu nie staršieho ako 3 roky. Poradie prijatých uchádzačov sa zostaví podľa dosiahnutého percentilu.

V prípade, že počet záujemcov o štúdium neprekročí plánovaný počet prijímaných uchádzačov, povinnosť vykonať Scio test bude odpustená.

 

D/ medziodborové štúdium

anglický jazyk a kultúra – filozofia

Uchádzač musí ovládať anglický jazyk minimálne na úrovni B2 a slovenský jazyk na úrovni C1.

Podmienkou prijatia je vykonanie testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť Scio a ktorá nahrádza prijímaciu skúšku. Akceptujú sa výsledky Scio testu nie staršieho ako 3 roky. Poradie prijatých uchádzačov sa zostaví podľa dosiahnutého percentilu.

Do  prijímacieho  konania  s maximálnym počtom bodov (bez povinnosti absolvovať Scio test) budú zaradení uchádzači  na základe predloženia dokladu o absolvovaní minimálne jednej z týchto skúšok:   

 • University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate in Advanced English;
 • University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate of Proficiency in English;
 • University of Cambridge ESOL Examinations, First Certificate in English – hodnotenie A;
 • IELTS – International English Language Testing System – minimálne úroveň 6,5;
 • externá časť maturitnej skúšky z anglického jazyka úrovne B2 minimálne 85 % + ústna forma internej časti s hodnotením „výborný“;
 • externá časť maturitnej skúšky z anglického jazyka úrovne C1.

anglický jazyk a kultúra – história

Uchádzač musí ovládať anglický jazyk minimálne na úrovni B2 a slovenský jazyk na úrovni C1.

Podmienkou prijatia je vykonanie testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť Scio a ktorá nahrádza prijímaciu skúšku. Akceptujú sa výsledky Scio testu nie staršieho ako 3 roky. Poradie prijatých uchádzačov sa zostaví podľa dosiahnutého percentilu.

Do  prijímacieho  konania  s maximálnym počtom bodov (bez povinnosti absolvovať Scio test) budú zaradení uchádzači  na základe predloženia dokladu o absolvovaní minimálne jednej z týchto skúšok: 

 • University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate in Advanced English;
 • University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate of Proficiency in English;
 • University of Cambridge ESOL Examinations, First Certificate in English – hodnotenie A;
 • IELTS – International English Language Testing System – minimálne úroveň 6,5;
 • externá časť maturitnej skúšky z anglického jazyka úrovne B2 minimálne 85 % + ústna forma internej časti s hodnotením „výborný“;
 • externá časť maturitnej skúšky z anglického jazyka úrovne C1.

filozofia – história

Poradie uchádzačov sa určí na základe (I) priemeru koncoročných vysvedčení uchádzača, (II) priemeru za predmet občianska náuka (alebo ekvivalentný predmet), a (III) priemeru za predmet dejepis (alebo ekvivalentný predmet), pričom za (I) môže uchádzač získať max. 50, za (II) max. 25 a za (III) max. 25 zo 100 bodov.

slovenský jazyk a literatúra – filozofia

Podmienkou prijatia je vykonanie testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť Scio a ktorá nahrádza prijímaciu skúšku. Poradie uchádzačov sa určí podľa výsledku Scio testu.

slovenský jazyk a literatúra – história

Podmienkou prijatia je vykonanie testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť Scio a ktorá nahrádza prijímaciu skúšku. Ak uchádzač o štúdium absolvoval túto skúšku v posledných troch rokoch (2020 – 2022), postačuje, keď k prihláške priloží relevantný doklad o jej výsledku.

 

E/ filológia

Na štúdium filológie musí uchádzač zvolený jazyk, resp. oba jazyky (pri kombinačnom  štúdiu dvoch jazykov) ovládať na požadovanej úrovni, uvedenej pri jednotlivých jazykoch (okrem slovenčiny v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných uchádzačov).

slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov - bez prijímacej skúšky

Študijný program je určený len pre zahraničných uchádzačov. Keďže ide o osoby, ktoré ukončili stredoškolské vzdelanie mimo územia Slovenskej republiky, je nutné predložiť uznanie dokladu   o získanom vzdelaní. Povinnou prílohou prihlášky je motivačný list k štúdiu, vypracovaný v anglickom jazyku v rozsahu maximálne 1 normostrany. Motivačný list obsahuje: 1. základné údaje o predchádzajúcom štúdiu a záujmoch, dôvod záujmu o štúdium v tomto študijnom programe a dôvod záujmu o štúdium na Slovensku; 2. predchádzajúce študijné úspechy (doložiť fotokópie príslušných dokladov, napr. diplom, ocenenie v súťaži a pod.); 3. prečo je uchádzač vhodným kandidátom na štúdium v študijnom programe slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov; 4. plány do budúcnosti (po ukončení štúdia), príp. ako tieto plány súvisia so štúdiom slovenčiny. Motivačné listy sú hodnotené na základe týchto kritérií: pôvodnosť motivačného listu; dodržanie formálnych kritérií; dodržanie obsahových kritérií; obsahová a štylistická originalita, tvorivá invencia. Ak uchádzač do stanoveného termínu na podávanie prihlášok nepredloží motivačný list, jeho prihláška sa posudzuje ako neplatná a bude uchádzačovi vrátená. Prijímacia komisia určuje poradie uchádzačov na základe anonymného posúdenia motivačných listov.

anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)

Predpokladom štúdia anglického jazyka a kultúry je ovládanie anglického jazyka minimálne na úrovni B2 a slovenského jazyka na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Podmienkou prijatia je vykonanie testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť Scio a ktorá nahrádza prijímaciu skúšku. Akceptujú sa výsledky Scio testu nie staršieho ako 3 roky. Poradie prijatých uchádzačov sa zostaví podľa dosiahnutého percentilu. Uchádzači budú na jednotlivé kombinácie prijatí podľa stanoveného plánu prijatia.  

Do  prijímacieho  konania  s maximálnym počtom bodov (bez povinnosti absolvovať Scio test) budú zaradení uchádzači  na základe predloženia dokladu o absolvovaní minimálne jednej z týchto skúšok:  

 • University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate in Advanced English,
 • University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate of Proficiency in English,
 • University of Cambridge ESOL Examinations, First Certificate in English – hodnotenie A,
 • IELTS – International English Language Testing System – minimálne úroveň 6,5,
 • maturitná skúška z anglického jazyka - úroveň C1 – záverečné hodnotenie výborný, chválitebný,
 • maturitná skúška z anglického jazyka - úroveň  B2 – externá časť min. 85 % + ústna časť hodnotenie "výborný".

V prípade, ak počet záujemcov o štúdium neprekročí plánovaný počet prijímaných uchádzačov, povinnosť vykonať Scio test bude odpustená.

angličtina pre preklad v hospodárskej praxi 

Predpokladom štúdia je ovládanie anglického jazyka minimálne na úrovni B2 a slovenského jazyka na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Podmienkou prijatia je vykonanie testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť Scio a ktorá nahrádza prijímaciu skúšku. Akceptujú sa výsledky Scio testu nie staršieho ako 3 roky. Poradie prijatých uchádzačov sa zostaví podľa dosiahnutého percentilu.

Do  prijímacieho  konania  s maximálnym počtom bodov (bez povinnosti absolvovať Scio test) budú zaradení uchádzači  na základe predloženia dokladu o absolvovaní minimálne jednej z týchto skúšok:

 • University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate in Advanced English;,
 • University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate of Proficiency in English,
 • University of Cambridge ESOL Examinations, First Certificate in English – hodnotenie A,
 • IELTS – International English Language Testing System – minimálne úroveň 6,5,
 • maturitná skúška z anglického jazyka - úroveň C1 – záverečné hodnotenie výborný, chválitebný,
 • maturitná skúška z anglického jazyka - úroveň  B2 – externá časť min. 85 % + ústna časť hodnotenie "výborný".

V prípade, ak počet záujemcov o štúdium neprekročí plánovaný počet prijímaných uchádzačov, povinnosť vykonať prijímaciu skúšku bude odpustená.

francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)

Bez prijímacej skúšky. Predpokladom prekladateľského štúdia francúzskeho jazyka a kultúry vo všetkých kombináciách je ovládanie francúzskeho jazyka minimálne na úrovni A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Uchádzač preukazuje dosiahnutú úroveň francúzskeho jazyka predložením aspoň jedného z nižšie uvedených dokladov:

medzinárodne uznávaný certifikát DELF alebo DALF,

maturitná skúška z francúzskeho jazyka – úroveň B1,

absolvovanie stredoškolského štúdia v bilingválnej francúzskej sekcii gymnázia,

jazykový certifikát zo slovenskej štátnej/neštátnej jazykovej školy alebo zahraničnej inštitúcie, ktorá má oprávnenie udeľovať jazykové certifikáty z francúzskeho jazyka.

nemecký jazyk a kultúra (jednopredmetový aj v kombinácii)

Podmienkou prijatia na prvý stupeň prekladateľského štúdia nemeckého jazyka a kultúry vo všetkých kombináciách je ovládanie nemeckého jazyka minimálne na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Na študijné programy sa budú prijímať uchádzači na základe výsledkov testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť Scio a ktorá nahrádza prijímaciu skúšku. Akceptujú sa výsledky Scio testu nie staršieho ako 3 roky. 

Do  prijímacieho  konania  s maximálnym počtom bodov (bez povinnosti absolvovať Scio test) budú zaradení uchádzači  na základe predloženia dokladu o absolvovaní minimálne jednej z týchto skúšok:    

 • Großes Deutsches Sprachdiplom 
 • TestDaF,  
 • Goethe-Zertifikat, minimálne úroveň B1, 
 • ÖSD, minimálne úroveň B1, 
 • nemecký jazykový diplom DSD I PRO, minimálne úroveň B1,
 • maturitná skúška z nemeckého jazyka, minimálne úroveň B1,
 • doklad o absolvovaní stredoškolského štúdia v bilingválnej nemeckej sekcii gymnázia.

V prípade, ak počet záujemcov o štúdium neprekročí plánovaný počet prijímaných uchádzačov, povinnosť vykonať Scio test bude odpustená.

ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Predpokladom prekladateľského štúdia ruského jazyka a kultúry vo všetkých kombináciách je ovládanie ruského jazyka minimálne na úrovni A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Požadovaná úroveň ovládania ruského jazyka sa bude preverovať na základe predloženia dokladov (vysvedčení) o výsledkoch štúdia predmetu ruský jazyk na strednej škole. Pri uchádzačoch zo zahraničia, ovládajúcich ruský jazyk minimálne na úrovni A2, môže byť táto podmienka v odôvodnených prípadoch nahradená predložením dokladov (vysvedčení) o výsledkoch štúdia cudzieho jazyka na strednej škole.

Ak počet uchádzačov prevýši plánovaný počet prijímaných na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške a priemeru známok z predmetu ruský jazyk na strednej škole a v prípade uchádzačov z krajín, kde nie je možné študovať ruský jazyk na strednej škole, priemeru známok z cudzieho jazyka