Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Stanovy

Preambula

 

„Centrum pre štúdium kresťanstva“ (ďalej len Centrum) je osobité záujmové združenie vedecko-výskumných pracovníkov pri Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela (ďalej len Univerzita), ktoré vzniklo za účelom napĺňania vedecko-výskumného poslania Univerzity v oblasti výskumu historické vedy a etnológia so zameraním na výskum cirkevných dejín, prezentovania výsledkov výskumu v odborných kruhoch doma i v zahraničí a ich propagácie medzi verejnosťou. Centrum je združením bez právnej subjektivity, ktorého zámerom je vytvoriť odborný podporný rámec pre realizáciu výskumných úloh a publikačno-propagačných aktivít v definovanej oblasti výskumu a rozširovať možnosti medzinárodnej spolupráce.

 

 

Článok 1

 

Názov, logo a sídlo

 

1.) Názov centra v slovenskom jazyku je „Centrum pre štúdium kresťanstva“ Názov centra v anglickom jazyku je „Centre of Christian Studies“.

2.) Centrum používa logo, ktorým je symbol ryby a nápis „Centrum pre štúdium kresťanstva.“

3.) Centrum sídli v priestoroch Katedry histórie Filozofickej fakulty UMB, na adrese: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica.

 

 

Článok 2

 

Ciele a náplň činnosti

 

1.) Multidisciplinárny a interdisciplinárny vedecký výskum a prezentácia výsledkov bádania v oblasti výskumu história a etnológia v korelácii s príbuznými vednými disciplínami, ako je archeológia, religionistika, filozofia, teológia;

2.) širšie sprístupňovať výsledky bádania v duchu tolerancie, humanizmu a náboženskej znášanlivosti;

3.) vytvoriť platformu pre medzinárodnú spoluprácu v definovanom poli výskumu;

4) rozvíjať, dokumentovať a prezentovať kresťanské kultúrne dedičstvo na Slovensku.

Na dosiahnutie týchto cieľov bude Centrum rozvíjať tieto aktivity:

a.) ponúkať informačný servis a organizačné zázemie k uskutočňovaniu vyššie uvedených aktivít;

b.) zapájať sa do výskumných úloh a projektovej činnosti;

c.) podieľať sa na organizovaní prednášok, seminárov, kurzov a konferencií; 

d.) publikovať výsledky výskumu v odbornej tlači (vedecké časopisy, zborníky, monografie)

e.) nadväzovať a udržiavať pracovné kontakty s domácimi i zahraničnými odbornými pracoviskami za účelom vytvárania výskumných sietí

f.) propagovať výsledky svojej činnosti na verejnosti (spustenie a pravidelná aktualizácia webstránky)

 

 

Článok 3

 

Partneri

 

1. Partnermi centra sú v prvom rade ďalšie odborné pracoviská (katedry) Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici (v čase vzniku Centra je to Katedra filozofie FF UMB) realizujúce interdisciplinárne výskumné úlohy prelínajúce sa a vhodne dopĺňajúce ciele a úlohy Centra.

2. Partnermi centra sú domáce odborné pracoviská, ktoré sa venujú otázkam výskumu cirkevných dejín napr. Katedra histórie Filozofickej fakulty KU v Ružomberku, Sekcia pre cirkevné dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a i.

3. Základný rámec medzinárodnej spolupráce vytvára partnerstvo s CIHEC (Commission International d´Histoire et d´Etudes du Christianisme – Medzinárodná komisia pre výskum dejín kresťanstva pri Medzinárodnom komitéte historických vied)

4. Centrum v súlade so svojimi cieľmi bude nadväzovať ďalšie partnerstvá s výskumnými pracoviskami, vzdelávacími inštitúciami, vydavateľstvami, vedeckými knižnicami, galériami a pod. doma i v zahraničí.

 

 

Článok 4

 

Organizačná štruktúra

 

Centrum nemá právnu subjektivitu, ani nezriaďuje organizačné jednotky. V jeho mene vystupujú a konajú členovia Katedry histórie FF UMB v Banskej Bystrici, resp. ďalších spolupracujúcich katedier FF UMB v Banskej Bystrici.

 

 

Článok 5

 

Personálne zabezpečenie

 

1. Činnosť Centra personálne zabezpečujú zamestnanci Katedry histórie FF UMB, resp. ďalších spolupracujúcich odborných pracovísk z Filozofickej fakulty UMB, a to v rámci svojich pracovných povinností na svojich pracoviskách bez nároku na osobitné odmeňovanie.

2. Činnosť Centra koordinuje vedúci Centra, ktorého menuje vedúci Katedry histórie a schvaľuje dekan FF UMB. Vedúci Centra je členom Katedry histórie, je zamestnaný na plný úväzok a svoju činnosť vykonáva v rámci svojich pracovných povinností na Katedre histórie FF UMB bez nároku na osobitné odmeňovanie.

3. Centrum sa môže rozšíriť aj o externých spolupracovníkov, ktorí nie sú zamestnancami Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Takíto spolupracovníci nebudú mať nárok na mzdu za vykonanú prácu z mzdových prostriedkov Filozofickej fakulty UMB. Prípadná odmena za vykonanú prácu bude vyplácaná z prostriedkov získaných z grantových projektov a iných zdrojov Katedry histórie FF UMB.

4. Všetci pracovníci centra sú rovnako a nerozdielne zodpovední za prípravu a realizáciu plánov činnosti centra.

5. Pracovníci majú za úlohu využívať všetky dostupné prostriedky na dosiahnutie cieľov centra. 

6. Všetci pracovníci centra majú právo vystupovať a konať v mene centra po predchádzajúcom súhlase ostatných pracovníkov.

 

Článok 6

 

Kontrola činnosti

 

1. Činnosť centra je oprávnený kontrolovať Akademický senát FF UMB, dekan FF UMB a vedúci Katedry histórie FF UMB. 

2. Pracovníci centra sú povinní raz ročne formou výročnej správy informovať o svojej činnosti :

a.) vedúceho Katedry histórie FF UMB,

b.) dekana Filozofickej fakulty UMB.

 

 

Článok 7

 

Finančné a materiálne zabezpečenie

 

1. Centrum ako osobité záujmové združenie fungujúce pri Katedre histórie Filozofickej fakulty UMB nehospodári s vlastným majetkom. 

2. Centrum na svoju činnosť využíva finančné prostriedky a  materiálne vybavenie Katedry histórie FF UMB, prostriedky získané z grantových projektov a z darov poukazovaných za účelom napĺňania cieľov centra Občianskemu združeniu Humanitas Academica pri Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

3. Centrum nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť. 

 

 

Článok 8

 

Záver

 

1. Centrum začína vykonávať činnosť dňom odsúhlasenia týchto stanov v Akademickom senáte Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

2. Centrum je založené na dobu neurčitú.