Stanovy

Preambula

 

„Centrum pre štúdium kresťanstva“ (ďalej len Centrum) je osobité záujmové združenie vedecko-výskumných pracovníkov pri Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela (ďalej len Univerzita), ktoré vzniklo za účelom napĺňania vedecko-výskumného poslania Univerzity v oblasti výskumu historické vedy a etnológia so zameraním na výskum cirkevných dejín, prezentovania výsledkov výskumu v odborných kruhoch doma i v zahraničí a ich propagácie medzi verejnosťou. Centrum je združením bez právnej subjektivity, ktorého zámerom je vytvoriť odborný podporný rámec pre realizáciu výskumných úloh a publikačno-propagačných aktivít v definovanej oblasti výskumu a rozširovať možnosti medzinárodnej spolupráce.

 

 

Článok 1

 

Názov, logo a sídlo

 

1.) Názov centra v slovenskom jazyku je „Centrum pre štúdium kresťanstva“ Názov centra v anglickom jazyku je „Centre of Christian Studies“.

2.) Centrum používa logo, ktorým je symbol ryby a nápis „Centrum pre štúdium kresťanstva.“

3.) Centrum sídli v priestoroch Katedry histórie Filozofickej fakulty UMB, na adrese: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica.

 

 

Článok 2

 

Ciele a náplň činnosti

 

1.) Multidisciplinárny a interdisciplinárny vedecký výskum a prezentácia výsledkov bádania v oblasti výskumu história a etnológia v korelácii s príbuznými vednými disciplínami, ako je archeológia, religionistika, filozofia, teológia;

2.) širšie sprístupňovať výsledky bádania v duchu tolerancie, humanizmu a náboženskej znášanlivosti;

3.) vytvoriť platformu pre medzinárodnú spoluprácu v definovanom poli výskumu;

4) rozvíjať, dokumentovať a prezentovať kresťanské kultúrne dedičstvo na Slovensku.

Na dosiahnutie týchto cieľov bude Centrum rozvíjať tieto aktivity:

a.) ponúkať informačný servis a organizačné zázemie k uskutočňovaniu vyššie uvedených aktivít;

b.) zapájať sa do výskumných úloh a projektovej činnosti;

c.) podieľať sa na organizovaní prednášok, seminárov, kurzov a konferencií; 

d.) publikovať výsledky výskumu v odbornej tlači (vedecké časopisy, zborníky, monografie)

e.) nadväzovať a udržiavať pracovné kontakty s domácimi i zahraničnými odbornými pracoviskami za účelom vytvárania výskumných sietí

f.) propagovať výsledky svojej činnosti na verejnosti (spustenie a pravidelná aktualizácia webstránky)

 

 

Článok 3

 

Partneri

 

1. Partnermi centra sú v prvom rade ďalšie odborné pracoviská (katedry) Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici (v čase vzniku Centra je to Katedra filozofie FF UMB) realizujúce interdisciplinárne výskumné úlohy prelínajúce sa a vhodne dopĺňajúce ciele a úlohy Centra.

2. Partnermi centra sú domáce odborné pracoviská, ktoré sa venujú otázkam výskumu cirkevných dejín napr. Katedra histórie Filozofickej fakulty KU v Ružomberku, Sekcia pre cirkevné dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a i.

3. Základný rámec medzinárodnej spolupráce vytvára partnerstvo s CIHEC (Commission International d´Histoire et d´Etudes du Christianisme – Medzinárodná komisia pre výskum dejín kresťanstva pri Medzinárodnom komitéte historických vied)

4. Centrum v súlade so svojimi cieľmi bude nadväzovať ďalšie partnerstvá s výskumnými pracoviskami, vzdelávacími inštitúciami, vydavateľstvami, vedeckými knižnicami, galériami a pod. doma i v zahraničí.

 

 

Článok 4

 

Organizačná štruktúra

 

Centrum nemá právnu subjektivitu, ani nezriaďuje organizačné jednotky. V jeho mene vystupujú a konajú členovia Katedry histórie FF UMB v Banskej Bystrici, resp. ďalších spolupracujúcich katedier FF UMB v Banskej Bystrici.

 

 

Článok 5

 

Personálne zabezpečenie

 

1. Činnosť Centra personálne zabezpečujú zamestnanci Katedry histórie FF UMB, resp. ďalších spolupracujúcich odborných pracovísk z Filozofickej fakulty UMB, a to v rámci svojich pracovných povinností na svojich pracoviskách bez nároku na osobitné odmeňovanie.

2. Činnosť Centra koordinuje vedúci Centra, ktorého menuje vedúci Katedry histórie a schvaľuje dekan FF UMB. Vedúci Centra je členom Katedry histórie, je zamestnaný na plný úväzok a svoju činnosť vykonáva v rámci svojich pracovných povinností na Katedre histórie FF UMB bez nároku na osobitné odmeňovanie.

3. Centrum sa môže rozšíriť aj o externých spolupracovníkov, ktorí nie sú zamestnancami Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Takíto spolupracovníci nebudú mať nárok na mzdu za vykonanú prácu z mzdových prostriedkov Filozofickej fakulty UMB. Prípadná odmena za vykonanú prácu bude vyplácaná z prostriedkov získaných z grantových projektov a iných zdrojov Katedry histórie FF UMB.

4. Všetci pracovníci centra sú rovnako a nerozdielne zodpovední za prípravu a realizáciu plánov činnosti centra.

5. Pracovníci majú za úlohu využívať všetky dostupné prostriedky na dosiahnutie cieľov centra. 

6. Všetci pracovníci centra majú právo vystupovať a konať v mene centra po predchádzajúcom súhlase ostatných pracovníkov.

 

Článok 6

 

Kontrola činnosti

 

1. Činnosť centra je oprávnený kontrolovať Akademický senát FF UMB, dekan FF UMB a vedúci Katedry histórie FF UMB. 

2. Pracovníci centra sú povinní raz ročne formou výročnej správy informovať o svojej činnosti :

a.) vedúceho Katedry histórie FF UMB,

b.) dekana Filozofickej fakulty UMB.

 

 

Článok 7

 

Finančné a materiálne zabezpečenie

 

1. Centrum ako osobité záujmové združenie fungujúce pri Katedre histórie Filozofickej fakulty UMB nehospodári s vlastným majetkom. 

2. Centrum na svoju činnosť využíva finančné prostriedky a  materiálne vybavenie Katedry histórie FF UMB, prostriedky získané z grantových projektov a z darov poukazovaných za účelom napĺňania cieľov centra Občianskemu združeniu Humanitas Academica pri Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

3. Centrum nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť. 

 

 

Článok 8

 

Záver

 

1. Centrum začína vykonávať činnosť dňom odsúhlasenia týchto stanov v Akademickom senáte Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

2. Centrum je založené na dobu neurčitú.