Spolupráca so Surgutskou štátnou pedagogickou univerzitou

Od 23. 10. do 28. 10. 2017 prebehlo na pôde FF UMB, Katedre slovanských jazykov 5 spoločných pracovných zasadnutí pracovnej skupiny.
 
Katedru slovanských jazykov zastupovali:
Repoň, Anton, Mgr., PhD., koordinátor aktivity Ruský jazyk II.4, FF UMB
Lizoň, Martin, Mgr., PhD., člen realizačného kolektívu, FF UMB
Liashuk, Viktoria, doc., CSc., docentka katedry slovanských jazykov, členka realizačného kolektívu, FF UMB
 
Surgutskú štátnu pedagogickú univerzitu zastupovali:
Larkovič, Dmitrij Vladimirovič, prof., DrSc., dekan Surgutskej štátnej pedagogickej univerzity
Breusova, Elena Ivanovna, doc., CSc., vedúca laboratória ruského jazyka a literatúry
Ganuščák, Nikolaj Vasilievič,  doc., CSc., vedúci katedry medzinárodnej komunikácie
Sirotkina, Tatiana, doc., CSc., docentka katedry medzinárodnej komunikácie
 
 
Pracovná skupina vytvorila perspektívny plán realizácie cieľov a úloh projektu na roky  2017 – 2019.
P. č.
Činnosť
 
Výsledok/ výstup
Termín výstupu
Zodpovednosť
1
Rozpracovanie inovačného metodického materiálu – VŠ skrípt pre študijný predmet  «Практика речи»
Príprava k vydaniu metodickej učebnice   
december 2017
Martin Lizoň
Еlena Breusova
2
Rozpracovanie inovačného metodického materiálu – VŠ skrípt pre študijný predmet   «Чтение и аудирование»
Príprava k vydaniu metodickej učebnice   
december 2017
Anton Repoň
Tatiana Sirotkina
3
Vydanie inovačného metodického materiálu – VŠ skrípt pre študijné predmety   «Практика речи» a «Чтение и аудирование»
publikácia
február – marec 2018
Martin Lizoň
Еlena Breusova
Anton Repoň
Tatiana Sirotkina
4
Prezentácia metodického študijného materiálu
Cyklus prednášok v SurgŠPU
apríl 2018
Nikolaj Ganuščak
Anton Repoň
5
Stretnutie pracovnej skupiny
na pôde SurgŠPU, RF
Projekt študijného programu
apríl 2018
Viktoria Liashuk
Anton Repoň
Martin Lizoň
Dmitrij Larkovič
6
Uzavretie dohody o akademickej mobilite medzi UMB a SurgŠPU
súhlas
apríl 2018
Anton Repoň
Dmitrij Larkovič
7
Rozpracovanie inovačného metodického materiálu – VŠ skrípt pre študijný predmet    «Лексикология и стилистика»
Príprava k vydaniu metodickej učebnice   
september  2018
Viktoria Liashuk
Tatiana Sirotkina
8
Rozpracovanie inovačného metodického materiálu – VŠ skrípt pre študijný predmet   «Методика преподавания РКИ»
Príprava k vydaniu metodickej učebnice   
október 2018
Anton Repoň
Еlena Breusova
9
Меdzinárodná vedecká konferencia «Инновационные подходы в преподавании филологических дисциплин»
Konferenčný zborník vedeckých prác
november 2018
Anton Repoň
Dmitrij Larkovič
Nikolaj Ganuščak
10
Vydanie inovačného metodického materiálu – VŠ skrípt študijných predmetov   «Методика преподавания РКИ» a«Лексикология и стилистика»
publikácia
december 2018
Anton Repoň
Еlena Breusova
Viktoria Liashuk
Tatiana Sirotkina
11
Príprava spoločného študijného programu v 2. stupni magisterského štúdia «Русский язык в полиэтнической среде»
Vzdelávací študijný program
marec – аpríl2019
Anton Repoň
Martin Lizoň
Viktoria Liashuk
Tatiana Sirotkina
Elena Breusova
Dmitrij Larkovič
Nikolaj Ganuščak