Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Prijímacie konanie - všeobecné informácie

Podmienky prijatia na Bc. stupeň štúdia

 • ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou = základná podmienka na prijatie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 131/2002 o vysokých školách Z.z.,
 • splnenie podmienok prijímacieho konania,
 • v študijnom programe v kombinácii s telesnou výchovou lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium,
 • ovládanie slovenského jazyka, ktorý je hlavným vyučovacím jazykom, na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (okrem uchádzačov o študijný program slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov),
 • uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky v požadovanom stupni štúdia (výnimku tvoria doklady získané na území Českej republiky, pri ktorých uznanie nie je potrebné).

V prípade malého počtu prihlásených uchádzačov na študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty ponúknuť uchádzačom štúdium v príbuznom študijnom programe.

V prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov na študijný program, ako je plánovaný počet na prijatie, si fakulta vyhradzuje právo odpustiť vykonanie scio testu.

Výsledky talentovej prijímacej skúšky budú zverejnené na internetovej stránke www.ff.umb.sk - Výsledky prijímacích skúšok 2024/2025.

 

Prihláška a prílohy na Bc. stupeň štúdia

- prihlášky sa podávajú na tlačive "Prihláška na VŠ na Bc. štúdium" (tlačivá ŠEVT, Igaz...) alebo elektronickou formou + vytlačené alebo vyplnené papierové tlačivo, do termínu určeného fakultou pre príslušný akademický rok.

Elektronická prihláška bez doručenia papierovej prihlášky na študijné oddelenie FF UMB je NEPLATNÁ.

- ku každej prihláške na Bc. štúdium (ak uchádzač podáva viac prihlášok, doloží prílohy ku všetkým prihláškam) musí uchádzač priložiť:

 • životopis uchádzača,
 • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia (platí pre uchádzačov, ktorí už maturovali v Slovenskej republike, resp. v Českej republike) - ostatné vysvedčenia netreba,
 • úradne overenú kópiu nostrifikácie dokladu o získaní stredoškolského vzdelania (platí pre uchádzačov, ktorí už maturovali v zahraničí),
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie v čase podania prihlášky,
 • potvrdenie od lekára o spôsobilosti štúdia TV na vysokej škole - povinné iba pre uchádzačov o štúdium AjTv - tlačivo tu,
 • certifikát o ovládaní slovenského jazyka ako cudzieho/druhého na požadovanej úrovni (minimálne B2 alebo C1 podľa podmienok študijného programu) vydaný jazykovými školami registrovanými MŠVVaŠ SR v Sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (registrované štátne jazykové školy a súkromné jazykové školy) – platí pre všetkých zahraničných uchádzačov o bakalárske štúdium (okrem uchádzačov o študijný program slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov),
 • špecifické povinné prílohy v prípade študijného programu slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov.

- prihlášky bez zaplatenia za prijímacie konanie nebudú akceptované a budú v systéme zrušené,

- uchádzači, ktorí maturujú v roku podania prihlášky, doručia overenú kópiu maturitného vysvedčenia na študijné oddelenie najneskôr do 13. júna 2024,

- uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, bude na štúdium prijatý podmienečne. Uchádzač je povinný doručiť úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium, inak nemôže byť na štúdium zapísaný.

- uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí a neposlali spolu s prihláškou nostrifikáciu, budú prijatí podmienečne a sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní (nostrifikáciu) je uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium, inak nemôže byť na štúdium zapísaný.

- do jednej prihlášky si uchádzač môže uviesť len jeden študijný program, resp. jednu kombináciu študijných programov odborov filológia alebo učiteľstvo a pedagogické vedy (jedna kombinácia študijných programov je napr. anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra, alebo učiteľstvo histórie a učiteľstvo geografie...),

- písomnú žiadosť o náhradný termín na prijímaciu skúšku z telesnej výchovy (na študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy) je možné podať na študijné oddelenie najneskôr v deň konania talentovej prijímacej skúšky. Žiadosť musí byť doložená lekárskym potvrdením o PN alebo o neschopnosti vykonať prijímaciu skúšku. Ak sa uchádzač zraní v priebehu prijímacej skúšky, musí byť písomná žiadosť o náhradný termín doložená vyjadrením ošetrujúceho lekára Oddelenia urgentného príjmu NsP F.D.Roosvelta v Banskej Bystrici a podaná najneskôr v deň prijímacej skúšky na študijné oddelenie FF UMB. Termín pre druhé kolo prijímacej skúšky (júl 2024) je posledný a náhradný termín určený nebude.

- požiadavky na talentovú prijímaciu skúšku, v ktorých sa uvádza obsah požadovaných schopností a zručností, zašle študijné oddelenie fakulty uchádzačom spolu s pozvánkou na prijímaciu skúšku.

 

Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

Mgr. et Mgr. Jana Daubnerová, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
jana.daubnerova@umb.sk
048-446 7558