Tanita MC-780MA

Charakteristika zariadenia:

Tanita MC-780MA je profesionálnym klinickým zariadením na segmentálnu diagnostiku telesného zloženia bioimpedančnou metódou.

 Využitie:

 Zariadenie Tanita-780MA sa používa na diagnostiku viacerých parametrov telesného zloženia:

  • množstvo (kg) a podiel (%) svalovej a tukovej hmoty v celom tele (Výsledné hodnoty sú porovnávane s normou bežnej populácie)
  • množstvo (kg) a podiel (%) svalovej a tukovej hmoty v jednotlivých segmentoch – častiach tela (osobitne trup, horné a dolné končatiny)
  • hydratáciu organizmu – Množstvo celkovej telesnej vody
  • index vnútorného (viscerálneho) tuku, ktorý je jedným z dôležitých ukazovateľov zdravotného stavu  
  • rýchlosť bazálneho metabolizmu
  • únavu organizmu, prípadne príznaky pretrénovania
  • prípadne dysbalancie porovnaním ľavých a pravých končatín tela z hľadiska svalovej a tukovej hmoty
  • metabolický vek
  • fázový uhol – priepustnosť bunkových membrán
  • v prípade opakovaných meraní zariadenie vytvára grafy vývoja telesnej hmotnosti, celkového množstva svalovej hmoty a celkového množstva telesného tuku

Prečo je potrebné diagnostikovať stav telesného zloženia:

Diagnostika zloženia tela je dôležitým ukazovateľom zdravia športovcov, ale aj bežnej populácie. V bežnej populácii pomáha objektivizovať a overovať efekt rôznych programov napríklad na úpravu telesnej hmotnosti. U športovcov je vhodným komponentom komplexnej diagnostiky aktuálneho stavu organizmu a pripravenosti na zaťaženie.   

Výrobca zariadenia:

Tanita (Japonsko)

http://www.tanita.com

http://tanita.eu/

http://www.tanita.sk/