Slovak Journal of Sport Science

Slovak Journal of Sport Science

Medzinárodný vedecký recenzovaný časopis Katedry telesnej výchovy a športu, Filozofickej fakulty, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Slovenskej asociácie kondičných trénerov, 
Slovak Journal of Sport Science nadväzuje na vydávanie časopisu EXERCITATIO CORPOLIS-MOTUS-SALUS a je určený nielen teórii a výskumu v oblasti „Vied o športe“, ale aj telovýchovnej praxi. Časopis uverejňuje pôvodné práce z oblasti športovej edukológie, športovej humanistiky a športovej kinantropológie, športovej rehabilitácie, biomechaniky pohybu, výživy,  teórie a metodológie výskumu, recenzie a správy z medzinárodných, svetových konferencií, kongresov a sympózií s obsahovou aktuálnosťou a relevantnosťou. 

 

Slovak Journal of Sport Science je časopis s otvoreným prístupom (Open Access), čo znamená, že celý obsah je k dispozícii zadarmo užívateľom alebo ich inštitúciám. Užívatelia môžu čítať, sťahovať, kopírovať, tlačiť alebo hľadať plné texty článkov nášho časopisu bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora. Politika časopisu je v súlade s definíciou otvoreného prístupu podľa BOAI  (Budapest Open Acces Initiative). Dodržujeme licenciu podľa Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives Licence (CC BY-NC-ND). Autorské právo k článku si zachovávajú autori. Autori dávajú vydavateľovi právo zverejniť manuskript.   


Publikovanie príspevkov z oblasti ,,Vedy o športe“.            

Časopis je indexovaný v databáze EBSCO    

 

Všetky informácie sú dostupné na: http://www.sjss.sk/ 

 

Kontakt:  

e-ISSN 2453-9325 (online) 

Registračné číslo MK SR: EV 5342/16
Periodicita: 2-krát ročne 

Šéfredaktor: doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. 
Bývalá šéfredaktorka: prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková. CSc. 
Asistent šéfredaktora: Mgr. Dávid Líška 

Editor: PeadDr. Zuzana Pupišová, PhD
.  

Názov a adresa vydavateľstva: 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 

Adresa redakcie: 
Katedra telesnej výchovy a športu 

Tajovského 40, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika