Študentská konferencia v Brne, 4. – 6. 11. 2016

Správa zo študentskej konferencie v Brne v dňoch 4. až 6. novembra 2016 

           

V dňoch 4. – 6. novembra 2016 sa konala študentská vedecká konferencia na Masarykovej univerzite v Brne. Konferenciu organizačne zastrešovali Filozofická fakulta Masarykovej univerzity,  Historický ústav a študentský Klub Masarykovi historici.  Tematické zameranie sa orientovalo na Město: Lidé – politika – kultura. Zúčastnilo sa dvadsaťjeden aktívnych účastníkov zo slovenských a českých univerzít, ktorí vystúpili s odborným príspevkom. 

Študentskú historickú spoločnosť zastupovali dve študentky - predsedníčka Bc. Patrícia Molnárová (SjHi) a podpredsedníčka Michaela Strelníková (HiJ).  V piatok 4. novembra začalo stretnutie účastníkov o 15:00 hod. privítaním a úvodnými príhovormi. Za Historický ústav Masarykovej univerzity vystúpil profesor PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. Klub Masarykových historikov predstavil interný doktorand Mgr. Jan Čermin.

Od 16:00 hod nasledoval prvý blok odborných príspevkov študentov domácej univerzity, ktoré sa orientovali na tému Brno.  Príspevky boli ukončené diskusiou, po ktorej nasledovala večera v priestoroch Filozofickej fakulty. Od 19:00 hod sa konal večerný spoločenský program, v rámci ktorého sa premietal film Žena za pultom. Premietanie bolo doplnené o odborný komentár Mgr. Denisy Nečasovej, Ph.D.

Na druhý deň 5. novembra sa oficiálny program začal spoločnými raňajkami účastníkov o 8:30 hod. Odborné príspevky boli rozdelené do siedmych blokov podľa tematického zamerania. Predpoludním to boli bloky Židovská otázka ve slovenských městech, Město jako pevnost a Význam města. V rámci bloku Město jako pevnost vystúpila Bc. Patrícia Molnárová s príspevkom na tému Mestské opevnenie Levoče na vedutách v 17. – 19. storočí.

Po spoločnom obede v blízkej reštaurácia Stavby nasledovali bloky Život všední i nevšední v raněnovověkém měste, Sociální dějiny a lidé ve městě, Šlechta  Specifické skupiny obyvatelstva ve městě.  Po ukončení oficiálneho programu sa opäť konala spoločná večera v priestoroch fakulty. Po večeri sa účastníci konferencie presunuli do rezervovaného podniku Zóna 59, kde pokračoval neoficiálny program a diskusia. Súčasťou programu bol Pub kvíz zameraný na poznatky o Brne.

Konferencia bola ukončená v nedeľu 6. novembra. Účastníci sa stretli na spoločných raňajkách, po ktorých nasledovalo zhrnutie víkendovej vedeckej činnosti a diskusia o následných plánoch študentských spolkov a vzájomnej spolupráci. Navrhla sa organizácia ďalšej študentskej vedeckej konferencie na zimný semester 2017/2018, ktorá by sa mala konať v Bratislave, prípadne v Hradci Králové. Konferenčný program bol zakončený organizovanou prehliadkou Brna, ktorú komentoval a viedol PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Bc. Patrícia Molnárová (SjHi), Michaela Strelníková (HiJ)