Správa o aktivitách SBBH za rok 2016

Správa o aktivitách Spolku banskobystrických historikov – regionálnej pobočky SHS v Banskej Bystrici za rok 2016

 

Aktivity Spolku banskobystrických historikov – regionálnej sekcie SHS mali v roku 2016 opäť skôr charakter popularizačných prednášok organizovaných pre odbornú a študentskú verejnosť. Všetky sa konali v priestoroch katedry histórie Filozofickej fakulty UMB na Tajovského ulici 40. Mimouniverzitným podujatím bol vedecký workshop, konaný v dňoch 28. – 29. októbra 2016 sa na pôde Múzea mincí a medailí v Kremnici, na ktorom sa organizačne podieľal Spolok banskobystrických historikov.

 

Prvou akciou boli dve hosťovské prednášky Mgr. et Mgr. Jozefa Hudeca, PhD., pracovníka Ministerstva zahraničných vecí SR a zároveň aj vedeckého pracovníka Ústavu orientalistiky SAV v Bratislave. V prvej prednáške s názvom „Sýrske peripetie – odkiaľ a kam?“ pán dr. Hudec predstavil špecifiká dejinného vývoja na území dnešnej Sýrie, ktoré sa do veľkej miery podieľali na vzniku občianskej vojny v tejto krajine. V poobedňajších hodinách toho istého dňa sa uskutočnila druhá prednáška dr. Hudeca s názvom „Výsledky poľsko-slovenskej archeologickej misie na lokalite Tell el-Retábí“, v ktorej bol predstavený  výskum spoločného slovensko-poľského archeologického tímu na zaujímavej egyptskej lokalite. Oboch prednášok sa zúčastnilo značné množstvo študentov histórie a niekoľko pedagógov z rôznych katedier Filozofickej fakulty UMB (napríklad z katedry filozofie).  

 

Ďalšou akciou bola prednáška profesora Mgr. Milana Kováča, PhD., pracovníka Katedry porovnávacej religionistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, s názvom „Dejiny raného mayského kráľovstva Uaxactún (Guatemala) vo svetle najnovších slovenských objavov“. Prednáška sa uskutočnila 19. apríla 2016. Profesor Kováč predstavil výsledky archeologického výskumu v lokalite Uaxactún, ktorý prebieha už niekoľko sezón a ktorý priniesol prekvapivé závery najmä v oblasti detailnejšej chronológie dejín Mayov a charakteru ich kultúry. Po prednáške sa otvorila diskusia, do ktorej sa zapojili ako členovia katedry histórie, tak aj študenti denného štúdia. Na prednáške sa zúčastnilo viac než dvadsať študentov, niekoľko pracovníkov katedry histórie, ako aj hostia z mimouniverzitného prostredia.

 

V druhom polroku bol predseda Spolku banskobystrických historikov dr. Patrik Kunec, PhD. spoluorganizátorom a zároveň aktívnym účastníkom medzinárodného vedeckého workshopu s názvom „Spaces and practices of peregrinating knowledge : Circulation of knowledge and shaping of expertise in 17th and 18th century“. Hlavnými organizátormi workshopu boli dr. Eva Kowalská, CSc. a Mgr. Peter Konečný z Historického ústavu SAV, ktorí sú zároveň členmi Sekcie pre výskum 18. storočia, fungujúcej pri Slovenskej historickej spoločnosti. Na workshope, ktorý sa konal v priestoroch Múzea mincí a medailí v Kremnici, sa zúčastnili siedmi aktívni participanti, z toho piati zo zahraničia (po jednom z Talianska,  z Maďarska, z Holandska, dvaja z Nemecka). Participanti referovali o vlastných skúmaných témach, spoločným znakom ktorých je transfer vedomostí a informácií v období raného novoveku. Po prezentovaní každého príspevku sa k jeho obsahu otvorila diskusia, v ktorej členovia workshopu vyjadrili svoje kritické pripomienky alebo postrehy. Na záver kolokvia sa jeho účastníci dohodli na pokračovaní workshopu tohto druhu, ale s rozšírením jeho aktívnych členov. Druhý workshop o téme transferu poznatkov by sa mal pravdepodobne uskutočniť na jeseň roku 2017 v Berlíne. Z finančnej dotácie udelenej Slovenskou historickou spoločnosťou na túto akciu bolo uhradené najmä ubytovanie účastníkov workshopu v Kremnici.

 

V realizácii popularizačných prednášok Spolok banskobystrických historikov pokračoval aj na jeseň, kedy bol na pôdu katedry histórie pozvaný pracovník Historického ústavu SAV Mgr. Karol Hollý, PhD., ktorý predniesol prednášku s názvom „Andrej Kmeť a slovenské národné hnutie“. Prednáška sa uskutočnila v stredu 26. 10. 2016 o pol druhej popoludní a zúčastnilo sa jej okolo dvanásť študentov a členov z katedry histórie. Po jej odznení sa diskutovalo nielen o osobnosti A. Kmeťa, ale aj o ďalších témach či problémoch slovenských dejín, ktorým sa dr. Karol Hollý výskumne venoval alebo aktuálne venuje (napr. ženská emancipácia v 19. storočí, vznik vedeckých spoločností na Slovensku v 19. storočí).

 

Napokon sa dňa 9. novembra 2016 v dopoludňajších hodinách uskutočnila posledná akcia Spolku banskobystrických historikov – hosťovská prednáška PhDr. Jozefa Labudu, CSc., z Banského múzea v Banskej Štiavnici s názvom Glanzenberg v Banskej Štiavnici – výskum zaniknutej lokality. Prednáška bola spojená aj s prezentáciou rovnomennej knihy, v ktorej dr. Labuda zosumarizoval výsledky niekoľko sezón trvajúceho výskumu na lokalite Glanzenberg. Knihu si po prednáške zakúpilo niekoľko záujemcov z radov študentov i pracovníkov katedry histórie.

 

V Banskej Bystrici 9. januára 2017