Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Návšteva partnerskej Ruskej štátnej pedagogickej univerzity v Skt. Peterburgu

Projekt internacionalizácie štúdia FF UMB prvý raz na pôde prestížnej ruskej univerzity

   Projekt Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici s rozvinutím na roky 2017 – 2019 venuje pozornosť podpore vzdelávania v oblasti humanitných a spoločenských vied. V dňoch 14. – 18. mája 2018 v rámci riešenia projektových úloh vycestovala do Skt. Peterburgu delegácia UMB vedená prorektorkou UMB pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. Katarínou Chovancovou. V zostave pôsobil vedúci Katedry slovenského jazyka a komunikácie FF UMB prof. PaedDr. Pavol Odaloš, koordinátor aktivity prof. Vladimír Patráš a projektová spolupracovníčka doc. Viktoria Liashuk z Katedry slovanských jazykov FF UMB. Po leteckom presune do miesta pobytu a po aklimatizácii v utorok 15. mája delegátov prijal rektor Ruskej štátnej pedagogickej univerzity A. I. Gercena v Petrohrade prof. S. I. Bogdanov s jeho odborným a manažérskym  tímom. Zostavu tvorili: prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu prof. J. A. Komarovová, riaditeľka Medziuniverzitného centra pre dvojjazyčné a multikultúrne vzdelávanie prof. E. A. Chamrajevová, poradca prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu A. V. Sucharev, pracovníčka Katedry vzdelávacích technológií vo filológii prof. L. N. Beľajevová a vedúca Katedry interkultúrnej komunikácie prof. I. P. Lysakovová.

   Domáci účastníci stretnutia s potešením prijali priaznivé referencie prof. Lysakovovej o banskobystrických pracoviskách a ich odbornej úrovni. Vo vzťahovom rámci pripomenuli spoločné i príbuzné vedecké piliere, pedagogické zámery, kultúrne podložie a niektoré manažérsko-praktické stránky podnetne sa rozvíjajúcej medzinárodnej a inštitucionálnej spolupráce. Ťažisko kooperácie utvára študijný program 3. stupňa, ale otvárajú sa aj možnosti na akademickú výmenu, spoločné študijné programy so zameraním na ruský a slovenský jazyk ako cudzí jazyk a na rozvíjanie oblasti prekladateľstva a tlmočníctva na partnerských pracoviskách. Doc. K. Chovancová v mene rektora UMB prevzala originály medzinárodných dohôd s podpismi štatutárnych predstaviteľov oboch univerzít.

   Delegáti si so záujmom pozreli historické, reprezentatívne a pracovné priestory RGPU ako symboly ruského pedagogického vzdelávania, modernej inštitúcie s vyše 220-ročnou tradíciou. Oboznámili sa s kvalitne vybavenou akademickou knižnicou, v ktorej sa nachádzajú viaceré hodnotné rukopisy sprístupené na štúdium. Ocenili otvorenú koncepciu prezentovania akademického života RGPU, vedných odborov, osobností a dosiahnutých úspechov dovnútra univerzity i navonok voči verejnosti a vyzdvihli implementáciu moderných informačno-komunikačných technológií do života akademického osadenstva.

   Streda 16. máj, t. j. tretí pobytový deň, bola venovaná konzultačnému stretnutiu s tvorivými zamestnancami Katedry interkultúrnej komunikácie Filologickej fakulty RGPU. Katedra od svojho vzniku v roku 1992 účinne rozvíja odborné kontakty s akademickým zahraničím (Čína, USA, Fínsko, Nemecko, Rumunsko, Slovensko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Ukrajina, Kazachstan, Kórea; viacero univerzít v Poľsku). Má dynamicky sformovaný všeobecnojazykový vedecký a vzdelávací skelet, ktorý účinne uplatňuje vo vzdelávaní najmä prostredníctvom sociolingvistiky, psycholingvistiky, etnolingvistiky a kontrastívnej jazykovedy. Tohto času 8-členná zostava kmeňových pracovníkov – 2 profesorky, 4 docentky, 2 odborné asistentky – zameriava vedeckú, publikačnú a vzdelávaciu pozornosť na metodiku ruského jazyka ako cudzieho jazyka so špeciálnym zacielením na migrantov z krajín bývalého ZSSR, ktorí sa usídľuju v ruskom veľkomeste. Pri katedre vzniklo Centrum jazykovej adaptácie migrantov ako experimentálne laboratórium na prípravu originálnych metodických materiálov. Katedra od r. 1997 v spolupráci so zahraničnými partnermi každoročne organizuje medzinárodné konferencie Rusistika a súčasnosť a od r. 1998 pravidelne vydáva zborník Ruský jazyk ako cudzí jazyk: teória – výskumy – prax.

   Členovia delegácie vo vývinovom svetle predstavili profil Filozofickej fakulty UMB a katedier so zameraním na slovanské jazyky. Uviedli hlavné línie projektovej aktivity so vzťahom k všeobecnej jazykovede; zdôraznili pritom potenciál Katedry slovenského jazyka a komunikácie v oblasti vyučovania slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, t. j. vymedzili prienikovú plochu s hostiteľskou katedrou.

   Na pracovnom stretnutí bolo tamojšiemu akademickému osadenstvu adresované pozvanie na 10. medzinárodnú konferenciu s názvom Komunikácia v odborných reflexiách, ktorá sa pod gestorstvom Katedry slovenskho jazyka a komunikácie FF UMB uskutoční 12. – 13. septembra 2018 v Banskej Bystrici. Pozvanie bolo s potešením prijaté a do Banskej Bystrice pricestujú tri kolegyne z RGPU. Pritom veľmi účinne naplnia aj projektové úlohy.

   Prof. Patráš a doc. Liashuk počas návštevy partnerského pracoviska uskutočnili prednáškové lekcie pre tamojších doktorandov. Popri odbornom rozmere tak načrtli čitateľné kontúry vedeckého zamerania kooperujúcich pracovísk z FF UMB a predostreli praktickú výzvu na nadviazanie prospešných kontaktov aj po študentskej línii.

   Prirodzenou zložkou pracovného pobytu bola aj poznávaco-kultúrna časť. Delegáti absolvovali exkurziu loďou po pamätihodnostiach Skt. Peterburgu (rieka Mojka, „krásavica Neva“ a vodné kanály s ostrovmi, mostami a historickými objektmi). Počas štvrtého pobytového dňa sa zúčastnili zájazdovej prehliadky kľúčových architektonických pamiatok mesta. Zimný palác a Ermitáž, Alexandrovský stĺp, Isakijevský chrám, Petropavlovská pevnosť, Nevský prospekt s jeho pamiatkami a množstvo ďalších objektov – súsoší, chrámov a budov – to všetko delegáti vnímali ako otvorenú knihu dejín. Vzácnym kultúrnym zážitkom sa pre nich stalo baletné predstavenie svetovej úrovne Labutie jazero v dôkladne zaplnenom známom Mariinskom divadle. Posledný, piaty deň patril návratu do domácich podmienok.

   Prvý pracovný pobyt projektového tímu v Ruskej federácii nepochybne naplnil vymedzené zámery a stanovené ciele. Z kultúrno-poznávacieho hľadiska prevýšil všetky očakávania. Ostáva tešiť sa na nasledujúce vycestovanie a trpezlivo, dôkladne zabezpečovať stanovené úlohy, krok za krokom putovať k zmluvne stanoveným cieľom, a tak presvedčivo, dôstojne potvrdzovať dôveru partnerskej inštitúcie vrátane jej výsostne osobnostného a ľudského rozmeru.

 

 

Vladimír Patráš
koordinátor
Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov
na UMB v Banskej Bystrici (2017 – 2019)

I.  Zvýšenie kvality VŠ štúdia prostredníctvom internacionalizácie na FF UMB
      002UMB-/2016
Aktivita II.3 Všeobecná jazykoveda