Návšteva partnerskej Ruskej štátnej pedagogickej univerzity v Skt. Peterburgu

Projekt internacionalizácie štúdia FF UMB prvý raz na pôde prestížnej ruskej univerzity

   Projekt Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici s rozvinutím na roky 2017 – 2019 venuje pozornosť podpore vzdelávania v oblasti humanitných a spoločenských vied. V dňoch 14. – 18. mája 2018 v rámci riešenia projektových úloh vycestovala do Skt. Peterburgu delegácia UMB vedená prorektorkou UMB pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. Katarínou Chovancovou. V zostave pôsobil vedúci Katedry slovenského jazyka a komunikácie FF UMB prof. PaedDr. Pavol Odaloš, koordinátor aktivity prof. Vladimír Patráš a projektová spolupracovníčka doc. Viktoria Liashuk z Katedry slovanských jazykov FF UMB. Po leteckom presune do miesta pobytu a po aklimatizácii v utorok 15. mája delegátov prijal rektor Ruskej štátnej pedagogickej univerzity A. I. Gercena v Petrohrade prof. S. I. Bogdanov s jeho odborným a manažérskym  tímom. Zostavu tvorili: prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu prof. J. A. Komarovová, riaditeľka Medziuniverzitného centra pre dvojjazyčné a multikultúrne vzdelávanie prof. E. A. Chamrajevová, poradca prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu A. V. Sucharev, pracovníčka Katedry vzdelávacích technológií vo filológii prof. L. N. Beľajevová a vedúca Katedry interkultúrnej komunikácie prof. I. P. Lysakovová.

   Domáci účastníci stretnutia s potešením prijali priaznivé referencie prof. Lysakovovej o banskobystrických pracoviskách a ich odbornej úrovni. Vo vzťahovom rámci pripomenuli spoločné i príbuzné vedecké piliere, pedagogické zámery, kultúrne podložie a niektoré manažérsko-praktické stránky podnetne sa rozvíjajúcej medzinárodnej a inštitucionálnej spolupráce. Ťažisko kooperácie utvára študijný program 3. stupňa, ale otvárajú sa aj možnosti na akademickú výmenu, spoločné študijné programy so zameraním na ruský a slovenský jazyk ako cudzí jazyk a na rozvíjanie oblasti prekladateľstva a tlmočníctva na partnerských pracoviskách. Doc. K. Chovancová v mene rektora UMB prevzala originály medzinárodných dohôd s podpismi štatutárnych predstaviteľov oboch univerzít.

   Delegáti si so záujmom pozreli historické, reprezentatívne a pracovné priestory RGPU ako symboly ruského pedagogického vzdelávania, modernej inštitúcie s vyše 220-ročnou tradíciou. Oboznámili sa s kvalitne vybavenou akademickou knižnicou, v ktorej sa nachádzajú viaceré hodnotné rukopisy sprístupené na štúdium. Ocenili otvorenú koncepciu prezentovania akademického života RGPU, vedných odborov, osobností a dosiahnutých úspechov dovnútra univerzity i navonok voči verejnosti a vyzdvihli implementáciu moderných informačno-komunikačných technológií do života akademického osadenstva.

   Streda 16. máj, t. j. tretí pobytový deň, bola venovaná konzultačnému stretnutiu s tvorivými zamestnancami Katedry interkultúrnej komunikácie Filologickej fakulty RGPU. Katedra od svojho vzniku v roku 1992 účinne rozvíja odborné kontakty s akademickým zahraničím (Čína, USA, Fínsko, Nemecko, Rumunsko, Slovensko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Ukrajina, Kazachstan, Kórea; viacero univerzít v Poľsku). Má dynamicky sformovaný všeobecnojazykový vedecký a vzdelávací skelet, ktorý účinne uplatňuje vo vzdelávaní najmä prostredníctvom sociolingvistiky, psycholingvistiky, etnolingvistiky a kontrastívnej jazykovedy. Tohto času 8-členná zostava kmeňových pracovníkov – 2 profesorky, 4 docentky, 2 odborné asistentky – zameriava vedeckú, publikačnú a vzdelávaciu pozornosť na metodiku ruského jazyka ako cudzieho jazyka so špeciálnym zacielením na migrantov z krajín bývalého ZSSR, ktorí sa usídľuju v ruskom veľkomeste. Pri katedre vzniklo Centrum jazykovej adaptácie migrantov ako experimentálne laboratórium na prípravu originálnych metodických materiálov. Katedra od r. 1997 v spolupráci so zahraničnými partnermi každoročne organizuje medzinárodné konferencie Rusistika a súčasnosť a od r. 1998 pravidelne vydáva zborník Ruský jazyk ako cudzí jazyk: teória – výskumy – prax.

   Členovia delegácie vo vývinovom svetle predstavili profil Filozofickej fakulty UMB a katedier so zameraním na slovanské jazyky. Uviedli hlavné línie projektovej aktivity so vzťahom k všeobecnej jazykovede; zdôraznili pritom potenciál Katedry slovenského jazyka a komunikácie v oblasti vyučovania slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, t. j. vymedzili prienikovú plochu s hostiteľskou katedrou.

   Na pracovnom stretnutí bolo tamojšiemu akademickému osadenstvu adresované pozvanie na 10. medzinárodnú konferenciu s názvom Komunikácia v odborných reflexiách, ktorá sa pod gestorstvom Katedry slovenskho jazyka a komunikácie FF UMB uskutoční 12. – 13. septembra 2018 v Banskej Bystrici. Pozvanie bolo s potešením prijaté a do Banskej Bystrice pricestujú tri kolegyne z RGPU. Pritom veľmi účinne naplnia aj projektové úlohy.

   Prof. Patráš a doc. Liashuk počas návštevy partnerského pracoviska uskutočnili prednáškové lekcie pre tamojších doktorandov. Popri odbornom rozmere tak načrtli čitateľné kontúry vedeckého zamerania kooperujúcich pracovísk z FF UMB a predostreli praktickú výzvu na nadviazanie prospešných kontaktov aj po študentskej línii.

   Prirodzenou zložkou pracovného pobytu bola aj poznávaco-kultúrna časť. Delegáti absolvovali exkurziu loďou po pamätihodnostiach Skt. Peterburgu (rieka Mojka, „krásavica Neva“ a vodné kanály s ostrovmi, mostami a historickými objektmi). Počas štvrtého pobytového dňa sa zúčastnili zájazdovej prehliadky kľúčových architektonických pamiatok mesta. Zimný palác a Ermitáž, Alexandrovský stĺp, Isakijevský chrám, Petropavlovská pevnosť, Nevský prospekt s jeho pamiatkami a množstvo ďalších objektov – súsoší, chrámov a budov – to všetko delegáti vnímali ako otvorenú knihu dejín. Vzácnym kultúrnym zážitkom sa pre nich stalo baletné predstavenie svetovej úrovne Labutie jazero v dôkladne zaplnenom známom Mariinskom divadle. Posledný, piaty deň patril návratu do domácich podmienok.

   Prvý pracovný pobyt projektového tímu v Ruskej federácii nepochybne naplnil vymedzené zámery a stanovené ciele. Z kultúrno-poznávacieho hľadiska prevýšil všetky očakávania. Ostáva tešiť sa na nasledujúce vycestovanie a trpezlivo, dôkladne zabezpečovať stanovené úlohy, krok za krokom putovať k zmluvne stanoveným cieľom, a tak presvedčivo, dôstojne potvrdzovať dôveru partnerskej inštitúcie vrátane jej výsostne osobnostného a ľudského rozmeru.

 

 

Vladimír Patráš
koordinátor
Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov
na UMB v Banskej Bystrici (2017 – 2019)

I.  Zvýšenie kvality VŠ štúdia prostredníctvom internacionalizácie na FF UMB
      002UMB-/2016
Aktivita II.3 Všeobecná jazykoveda