Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Všeobecná jazykoveda

Charakteristika študijného programu všeobecná jazykoveda


Študijný odbor: filológia
Garant ŠP: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

Charakteristika ŠP: Všeobecná jazykoveda ako vedná a študijná oblasť sa zaoberá výskumami prirodzeného jazyka s oporou o informácie, podklady a rozhodujúci, dôležitý poznatkový komplex pochádzajúci z výpovedne reprezentatívneho súboru typologicky, geneticky a sociopragmaticky rozmanitých, teritoriálne a sociálne pestro rozvrstvených jazykov. Zameriava sa na ďalšie skúmanie a odhaľovanie najvšeobecnejších zákonitostí jazykových systémov, ich princípov, stavby a fungovania. Venuje pozornosť otázkam genézy jazykov, vzťahom jazykov ku kultúre, filozofii, dejinám, antropológii, mysleniu, fungovaniu v jazykových spoločenstvách a študuje axiologické stránky dorozumievania prostredníctvom jazykového kódu. Kontrastívne videnie, porovnávanie a zovšeobecňovanie údajov a poznatkov z jednotlivých jazykov (jazykových skupín) vyúsťuje do poznávania, kategorizovania a typológie jazykových univerzálií, príp. frekventálií v synchrónnom a diachrónnom ponímaní.
Profil absolventa: Absolvent študijného programu preukazuje hĺbkové poznanie študijného odboru, zvládnutie zručností a výskumných metód spojených s uvedeným odborom. Osvojí si kompaktný súbor vedomostí v špecializovanej oblasti vrátane vzťahov so súvisiacimi odbormi. Nadobúda komplexné, synergické poznatky o relevantných teóriách, nosných metódach a efektívnych vedeckovýskumných postupoch na úrovni medzinárodných štandardov. Získava predispozície vedecky skúmať a prinášať tvorivé riešenia v oblasti jazykového systému, kontrastívnej lingvistiky, jazykovej typológie, lingvistickej pragmatiky, kognitívnej lingvistiky, sociolingvistiky, metodológie jazykovedy, antropolingvistiky a filozofie jazyka. V uvedenom rámci sa tvaruje absolventov teoretický, vedomostný a vzťahovo-poznatkový korpus. Absolvent takto nadobúda univerzálne danosti na ďalšie systematické vzdelávanie a samostatné pôsobenie v odbore.

Prílohy ku stránke: